การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เป็นกระบวนการของรัฐสภาไทยในการเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ส่วนใหญ่สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ในบางกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็จะใช้มติของสภาที่ทำหน้าที่รัฐสภาใน ณ ขณะนั้น ทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี อาทิเช่น คณะรัฐประหาร สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายการ[แก้]

มิถุนายน 2475[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2475 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น และพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
อิสระ
Official portraits of Phraya Manopakorn Nititada.jpg
ผู้แทนราษฎร
(ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2475)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร

ธันวาคม 2475[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2475 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
อิสระ
Official portraits of Phraya Manopakorn Nititada.jpg
ประธานคณะกรรมการราษฎร
(ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2475)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475[1]

มิถุนายน 2476[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2476 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถูกยึดอำนาจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยาพหลพลพยุหเสนา
ราษฎร
Phot Phahonyothin.jpg
รัฐมนตรี
(10 ธันวาคม 2475 – 18 มิถุนายน 2476)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 [2]

ธันวาคม 2476[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2476 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ประกาศให้เลือกตั้งทั่วไป

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยาพหลพลพยุหเสนา
ราษฎร
Phot Phahonyothin.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2476)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจเป็นเอกฉันท์

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476[3]

พ.ศ. 2477[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2477 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477 นายพระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยาพหลพลพยุหเสนา
ราษฎร
Phot Phahonyothin.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2476)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจเป็นเอกฉันท์

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477[4]

สิงหาคม 2480[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม ปี 2480 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก เนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่ไม่โปร่งใส

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยาพหลพลพยุหเสนา
ราษฎร
Phot Phahonyothin.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2476)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480[5]

ธันวาคม 2480[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนธันวาคม ปี 2480 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาครบวาระแล้ว

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พระยาพหลพลพยุหเสนา
ราษฎร
Phot Phahonyothin.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2476)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480[6]

พ.ศ. 2481[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2481 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หลวงพิบูลสงคราม
ราษฎร
PiwenshongkanImage.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(ตั้งแต่ 22 กันยายน 2477)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481[7]

พ.ศ. 2485[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2485 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (สงครามโลกครั้งที่ 2)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
ราษฎร
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2481)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485[8]

พ.ศ. 2487[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2487 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
พจน์ พหลโยธิน แปลก พิบูลสงคราม
ราษฎร
Phraya Pahol.jpg
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
นายกรัฐมนตรี
(21 มิถุนายน 2476 – 16 ธันวาคม 2481)
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2481)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา 81
แปลก พิบูลสงคราม 19

พระยาพหลพลพยุหเสนา ปฏิเสธตำแหน่ง จึงมีการลงมติใหม่อีกครั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ควง อภัยวงศ์ แปลก พิบูลสงคราม สินธุ์ กมลนาวิน
ราษฎร
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
Sindhu Kamolnavin.gif
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(8 กันยายน 2485 – 17 กุมภาพันธ์ 2486)
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2481)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
(ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2485)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ 69
แปลก พิบูลสงคราม 22
สินธุ์ กมลนาวิน 8

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487[9]

พ.ศ. 2488[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2488 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก และได้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2488[10]

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ทวี บุณยเกตุ
ราษฎร
Tawee Boonyaket.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2487)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ทวี บุณยเกตุ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทวี บุณยเกตุเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488[11]

กันยายน[แก้]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2488 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ทวี บุณยเกตุ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก[12]

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เสรีไทย
Seni Pramoj in 1945 (cropped).jpg
เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
(18 มิถุนายน 2483 – 2485)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้รับความไว้วางใจ

มกราคม 2489[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมกราคม ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ควง อภัยวงศ์ ดิเรก ชัยนาม
ราษฎร
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg
Direk Jayanama (2).jpg
นายกรัฐมนตรี
(1 สิงหาคม 2487 – 31 สิงหาคม 2488)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ตั้งแต่ 1 กันยายน 2488)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ[13]
ควง อภัยวงศ์ 86
ดิเรก ชัยนาม 66

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489[14]

มีนาคม 2489[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ปรีดี พนมยงค์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ราษฎร ประชาธิปัตย์
Pridi Banomyong-portrait.jpg
Seni Pramoj in 1945 (cropped).jpg
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(16 ธันวาคม 2484 – 5 ธันวาคม 2488)
นายกรัฐมนตรี
(17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489)
พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ[15]
พรรคสหชีพ ปรีดี พนมยงค์ 116
พรรคประชาธิปัตย์ หม่อม​ราชวงศ์​เสนีย์ ปราโมช 36

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489[16]

มิถุนายน 2489[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมิถุนายน ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ปรีดี พนมยงค์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ปรีดี พนมยงค์
ราษฎร
Pridi Banomyong-portrait.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2489)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ปรีดี พนมยงค์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489[17]

สิงหาคม 2489[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมิถุนายน ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ปรีดี พนมยงค์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก เนื่องจากถูกใส่ความกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
แนวรัฐธรรมนูญ ประชาธิปัตย์
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg
Seni Pramoj in 1945 (cropped).jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2489)
นายกรัฐมนตรี
(17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489)
พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 113
พรรคประชาธิปัตย์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 52

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489[18]

พฤษภาคม 2490[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2490 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มังกร พรหมโยธี ควง อภัยวงศ์
แนวรัฐธรรมนูญ ประชาธิปัตย์
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg
General Mangkorn Phromyothi.jpg
ควง อภัยวงศ์ (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2489)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(10 มีนาคม 2485 – 1 สิงหาคม 2487)
นายกรัฐมนตรี
(31 มกราคม – 24 มีนาคม 2489)
พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 132
พรรคประชาธิปัตย์ ควง อภัยวงศ์ 55
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ มังกร พรหมโยธี 7

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490[19]

พฤศจิกายน 2490[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2490 เป็นการลงมติของคณะทหารแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการถูกยึดอำนาจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ควง อภัยวงศ์
ประชาธิปัตย์
ควง อภัยวงศ์ (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(31 มกราคม – 24 มีนาคม 2489)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[20]

กุมภาพันธ์ 2491[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2491 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ควง อภัยวงศ์
ประชาธิปัตย์
ควง อภัยวงศ์ (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2490)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491[21]

เมษายน 2491[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนเมษายน ปี 2491 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์
Luang Phibul.jpg
นายกรัฐมนตรี
(16 ธันวาคม 2481 – 1 สิงหาคม 2487)
นายกรัฐมนตรีผู้แถลงนโยบาย เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
แปลก พิบูลสงคราม 70 26 73

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2491[22]

พ.ศ. 2492[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2492 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์
Luang Phibul.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 8 เมษายน 2491)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492[23]

พ.ศ. 2494[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในธันวาคม ปี 2494 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์
Luang Phibul.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 8 เมษายน 2491)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494[24]

พ.ศ. 2495[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมีนาคม ปี 2495 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์
Luang Phibul.jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 8 เมษายน 2491)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2495[25]

พ.ศ. 2500[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมีนาคม ปี 2500 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาครบวาระ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
แปลก พิบูลสงคราม
เสรีมนังคศิลา
แปลก พิบูลสงคราม ในหนังสือธรรมศาสตร์ (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 8 เมษายน 2491)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500[26]

พ.ศ. 2501[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมกราคม ปี 2501 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ถนอม กิตติขจร
ชาติสังคม
Thanom Kittikachorn 1960s.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(ตั้งแต่ 23 กันยายน 2500)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501[27]

พ.ศ. 2502[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในกุมภาพันธ์ ปี 2502 เป็นการลงมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก และรัฐประหาร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สฤษดิ์ ธนะรัชต์
อิสระ
Official portraits of Sarit Thanarat.jpg
หัวหน้าคณะปฏิวัติ
(ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2501)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[28]

พ.ศ. 2506[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในธันวาคม ปี 2506 เป็นการลงมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถึงแก่อสัญกรรม

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ถนอม กิตติขจร
อิสระ
Thanom Kittikachorn 1960s.jpg
นายกรัฐมนตรี
(1 มกราคม – 20 ตุลาคม 2501)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506[29]

พ.ศ. 2512[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2512 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ถนอม กิตติขจร
สหประชาไทย
Aankomst minister president van Thailand Z. E. veldmaarschalk Thanom Kittikachor, Bestanddeelnr 921-2857 (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2506)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512[30]

พ.ศ. 2515[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2515 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐประหารตัวเอง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถนอม กิตติขจร
อิสระ
Aankomst minister president van Thailand Z. E. veldmaarschalk Thanom Kittikachor, Bestanddeelnr 921-2857 (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(9 ธันวาคม 2506 – 17 พฤศจิกายน 2514)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515[31]

พ.ศ. 2517[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2517 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์
อิสระ
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped-1).jpg
นายกรัฐมนตรี
(14 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517[32]

กุมภาพันธ์ 2518[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2518 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก และจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ชาติชาย ชุณหะวัณ
ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
Seni11 (cropped).jpg
Kukrit orders US military to leave (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(30 พฤษภาคม 2517 – 20 มกราคม 2518)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ [33]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 133
ชาติชาย ชุณหะวัณ 52

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518[34]

แต่เมื่อแถลงนโยบาย สภาผู้แทนราษฎรกลับไม่ได้รับความไว้วางใจ เป็นรัฐบาลแรกและรัฐบาลเดียวในประวัติศาสตร์ไทย

นายกรัฐมนตรีผู้แถลงนโยบาย ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 111 152 6

มีนาคม 2518[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมีนาคม ปี 2518 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบาย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สมคิด ศรีสังคม
กิจสังคม สังคมนิยมแห่งประเทศไทย
Kukrit Pramoj 1974 (cropped-1).jpg
Silver - replace this image male.svg
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(29 ธันวาคม 2516 – 7 ตุลาคม 2517)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ตั้งแต่ 26 มกราคม 2518)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 135
สมคิด ศรีสังคม 59
งดออกเสียง 88

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518[35]

เมษายน 2519[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนเมษายน ปี 2519 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ประชาธิปัตย์
Seni11 (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2518)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 206
จากสมาชิกทั้งหมด 279

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519[36]

กันยายน 2519[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2519 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ประชาธิปัตย์
Seni11 (cropped).jpg
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 20 เมษายน 2519)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2519[37]

ตุลาคม 2519[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนตุลาคม ปี 2519 เป็นการลงมติของคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกยึดอำนาจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
อิสระ
Thanin and Whitehouse (cropped).jpg
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519[38]

พ.ศ. 2520[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2520 เป็นการลงมติของสภานโยบายแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากธานินทร์ กรัยวิเชียร ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกยึดอำนาจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[39]

พ.ศ. 2522[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2522 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหาร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ​[40]
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 336
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 190

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2522[41]

พ.ศ. 2523[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2523 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก ก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สส. สว. รวม
เปรม ติณสูลานนท์ 195 200 395
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 79 1 80
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 4 1 5
หะริน หงสกุล 2 - 2
เสริม ณ นคร - 2 2
ทวี จุลละทรัพย์ - 2 2
สงัด ชลออยู่ - 1 1
สมัคร สุนทรเวช - 1 1
ไม่ออกเสียง 1 - 1
บัตรเสีย 4 3 7
รวมออกเสียง 285 211 496

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523[42]

พ.ศ. 2526[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2526 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

พรรคที่สนับสนุน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คะแนน
พรรคประชากรไทย 36
พรรคชาติประชาธิปไตย 15
พรรคกิจสังคม 101
พรรคชาติไทย 108
พรรคประชาธิปัตย์ 57
รวม 317
งดออกเสียง 7

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526[43]

พ.ศ. 2529[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2529 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คะแนน[44]
เปรม ติณสูลานนท์ 266

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529[45]

พ.ศ. 2531[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2531 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531[46]

พ.ศ. 2533[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2533 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533[47]

พ.ศ. 2534[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2534 เป็นการลงมติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการถูกยึดอำนาจ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สถานะของผลการลงมติ
อานันท์ ปันยารชุน ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งอานันท์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534[48]

พ.ศ. 2535[แก้]

เมษายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนเมษายน ปี 2535 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากอานันท์ ปันยารชุน ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
สุจินดา คราประยูร 195
ชวลิต ยงใจยุทธ 165

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสุจินดา คราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535[49]

กันยายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2535 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากอานันท์ ปันยารชุน ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ชวน หลีกภัย 207
ประมาณ อดิเรกสาร 153

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535[50]

พ.ศ. 2538[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2538 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
บรรหาร ศิลปอาชา 233
ชวน หลีกภัย 158

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[51]

พ.ศ. 2539[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2539 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ชวลิต ยงใจยุทธ 219
ชวน หลีกภัย 174

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[52]

พ.ศ. 2540[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2540 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง ชวน หลีกภัย ชาติชาย ชุณหะวัณ รวม
พรรคความหวังใหม่ - 125 125
พรรคประชาธิปัตย์ 123 - 123
พรรคชาติพัฒนา - 52 52
พรรคชาติไทย 39 - 39
พรรคประชากรไทย 13 5 18
พรรคเอกภาพ 8 - 8
พรรคมวลชน - 2 2
พรรคพลังธรรม 1 - 1
พรรคไท 1 - 1
รวม 191 184 375

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[53]

พ.ศ. 2544[แก้]

ดูบทความหลักที่: การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2544 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง รวม
ทักษิณ ชินวัตร[54] 340 127 30 497

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[55]

พ.ศ. 2548[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2548 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ

พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ไทยรักไทย 374 1 2 377
ประชาธิปัตย์ 92 4 96
ชาติไทย 1 1 23 25
มหาชน 2 2
รวม 377 1 116 6 494

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548[56]

มกราคม 2551[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมกราคม ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประกาศให้เลือกตั้งทั่วไป

พรรคการเมือง สมัคร สุนทรเวช อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ งดออกเสียง รวม
พรรคพลังประชาชน 231 - 2 233
พรรคประชาธิปัตย์ - 163 1 164
พรรคเพื่อแผ่นดิน 21 - - 21
พรรคชาติไทย 37 - - 37
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 7 - - 7
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 - - 9
พรรคประชาราช 5 - - 5
รวม 310 163 3 476

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 [57]

กันยายน 2551[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง

พรรคการเมือง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ งดออกเสียง รวม
พรรคพลังประชาชน 226 - 4 230
พรรคประชาธิปัตย์ - 163 1 164
พรรคเพื่อแผ่นดิน 21 - - 21
พรรคชาติไทย 30 - - 30
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 7 - - 7
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 - - 9
พรรคประชาราช 5 - - 5
รวม 298 163 5 466

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 [58]

ธันวาคม 2551[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง

พรรคการเมือง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชา พรหมนอก งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
พรรคเพื่อไทย - 178 - - 178
พรรคประชาธิปัตย์ 163 - 1 1 165
พรรคเพื่อแผ่นดิน 12 9 - - 21
พรรคชาติไทยพัฒนา 14 1 - - 15
พรรคภูมิใจไทย 8 3 - - 11
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 5 2 1 1 9
พรรคประชาราช - 5 - - 5
กลุ่มเพื่อนเนวิน 22 - 1 - 23
กลุ่มอื่นๆ[^ 1] 11 - - - 11
รวม 235 198 3 2 438

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [59]

พ.ศ. 2554[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2554 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย 261 - 4 - 265
พรรคประชาธิปัตย์ - 3 152 4 159
พรรคภูมิใจไทย - - 34 - 34
พรรคชาติไทยพัฒนา 19 - - - 19
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 - - - 7
พรรคพลังชล 7 - - - 7
พรรครักประเทศไทย - - 4 - 4
พรรคมาตุภูมิ - - 2 - 2
พรรครักษ์สันติ - - 1 - 1
พรรคมหาชน 1 - - - 1
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - 1
รวม 296 3 197 4 500

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [60]

พ.ศ. 2557[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2557 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 191 - 3 3 197
รวม 191 0 3 3 197

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557[61]

พ.ศ. 2562[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2562 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดให้มีการเลือกตั้ง ภายหลังการรัฐประหาร

พรรคการเมือง ประยุทธ์ จันทร์โอชา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
วุฒิสภา 249 - 1 - 250
เพื่อไทย - 136 - - 136
พลังประชารัฐ 116 - - - 116
อนาคตใหม่ - 79 - 2 81
ประชาธิปัตย์ 51 - 1 - 52
ภูมิใจไทย 50 - 1 - 51
เสรีรวมไทย - 10 - - 10
ชาติไทยพัฒนา 10 - - - 10
ประชาชาติ - 7 - - 7
เศรษฐกิจใหม่ - 6 - - 6
เพื่อชาติ - 5 - - 5
รวมพลังประชาชาติไทย 5 - - - 5
ชาติพัฒนา 3 - - - 3
พลังท้องถิ่นไท 3 - - - 3
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 - - - 2
พลังปวงชนไทย - 1 - - 1
พลังชาติไทย 1 - - - 1
ประชาภิวัฒน์ 1 - - - 1
ไทยศรีวิไลย์ 1 - - - 1
พลังไทยรักไทย 1 - - - 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 - - - 1
ประชานิยม 1 - - - 1
ประชาธรรมไทย 1 - - - 1
ประชาชนปฏิรูป 1 - - - 1
พลเมืองไทย 1 - - - 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - 1
พลังธรรมใหม่ 1 - - - 1
รวม 500 244 3 2 749

จึงถือได้ว่ามติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติเลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง[62]และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562[63]


หมายเหตุ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/573.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/387.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/826.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/644.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/916.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/1465.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/706.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/A/015/646.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/045/731.PDF
 10. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันที่ 23 สิงหาคม 2488
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/A/047/507.PDF
 12. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22/วันที่ 17 กันยายน 2488
 13. ย้อนอดีตการเมืองไทย : แพ้โหวตสภา นายกฯ ต้องลาออก - Workpoint News, สืบค้นเมื่อ 2022-05-04
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/009/75.PDF
 15. สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/016/118.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/042/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/056/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/025/420.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/054/690.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/012/1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/020/240.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/A/034/493.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/073/7.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/021/3.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/029/1.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/A/002/1.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/022/21.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/118/765.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/A/020/316.PDF
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/A/020/316.PDF
 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/091/1.PDF
 33. Retro Politics Podcast EP.10 ล้มนายกฯ ราโชมอนการเมือง เรื่องเดียวเล่าคนละอย่าง : Matichon TV, สืบค้นเมื่อ 2022-07-13
 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/038/1.PDF
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/058/1.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/063/3.PDF
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/114/1.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/124/1.PDF
 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/112/1.PDF
 40. "[Maemalllane] นิทัศน์การเมืองไทย EP.006/1 - บ้านเมืองมีปัญหาต้องแก้ไข "พรรคประชากรไทย" มีวิธี". www.blockdit.com.
 41. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/078/6.PDF
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/034/1.PDF
 43. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/068/1.PDF
 44. การพัฒนาพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์
 45. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 46. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 47. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 48. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/042/1.PDF
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/041/1.PDF
 50. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/101/1.PDF
 51. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/027/1.PDF
 52. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/041/3.PDF
 53. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/107/1.PDF
 54. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/021/117.PDF
 55. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/012/1.PDF
 56. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154612.PDF
 57. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/023/1.PDF
 58. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/156/1.PDF
 59. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/191/1.PDF
 60. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/087/1.PDF
 61. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/159/1.PDF
 62. ชนะถล่มทลาย "พล.อ.ประยุทธ์" ได้คะแนนเสียงท่วมท้น 500 เสียง
 63. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) สมัยที่ 2