การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เป็นกระบวนการของรัฐสภาไทยในการเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ส่วนใหญ่สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ในบางกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ก็จะใช้มติของสภาที่ทำหน้าที่รัฐสภาใน ณ ขณะนั้น ทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี อาทิเช่น คณะรัฐประหาร สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายการ[แก้]

พ.ศ. 2475[แก้]

มิถุนายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2475 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น และพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร

ธันวาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2475 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475[1]

พ.ศ. 2476[แก้]

มิถุนายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมิถุนายน ปี 2476 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถูกยึดอำนาจ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 [2]

ธันวาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2476 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ประกาศให้เลือกตั้งทั่วไป

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจเป็นเอกฉันท์

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476[3]

พ.ศ. 2477[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2477 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477 นายพระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจเป็นเอกฉันท์

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477[4]

พ.ศ. 2480[แก้]

สิงหาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม ปี 2480 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก เนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่ไม่โปร่งใส

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480[5]

ธันวาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนธันวาคม ปี 2480 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาครบวาระแล้ว

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480[6]

พ.ศ. 2481[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2481 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พระยาพหลพลพยุหเสนา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481[7]

พ.ศ. 2485[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2485 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (สงครามโลกครั้งที่ 2)

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485[8]

พ.ศ. 2487[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2487 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พระยาพหลพลพยุหเสนา 81
แปลก พิบูลสงคราม 19

พระยาพหลพลพยุหเสนา ปฏิเสธตำแหน่ง จึงมีการลงมติใหม่อีกครั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ 69
แปลก พิบูลสงคราม 22
สินธุ์ กมลนาวิน 8

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487[9]

พ.ศ. 2488[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2488 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก และได้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2488[10]

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ทวี บุณยเกตุ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทวี บุณยเกตุเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488[11]

กันยายน[แก้]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2488 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ทวี บุณยเกตุ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก[12]

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์​ ปราโมช ได้รับความไว้วางใจ

พ.ศ. 2489[แก้]

มกราคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมกราคม ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ[13]
ควง อภัยวงศ์ 86
ดิเรก ชัยนาม 66

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489[14]

มีนาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ[15]
พรรคสหชีพ ปรีดี พนมยงค์ 116
พรรคประชาธิปัตย์ เสนีย์ ปราโมช 36

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489[16]

มิถุนายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมิถุนายน ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ปรีดี พนมยงค์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ปรีดี พนมยงค์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489[17]

สิงหาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนมิถุนายน ปี 2489 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ปรีดี พนมยงค์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก เนื่องจากถูกใส่ความกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8

พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 113
พรรคประชาธิปัตย์ เสนีย์ ปราโมช 52

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489[18]

พ.ศ. 2490[แก้]

พฤษภาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2490 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการลาออก

พรรคการเมือง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 132
พรรคประชาธิปัตย์ ควง อภัยวงศ์ 55
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ มังกร พรหมโยธี 7

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490[19]

พฤศจิกายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2490 เป็นการลงมติของคณะทหารแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการถูกยึดอำนาจ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[20]

พ.ศ. 2491[แก้]

กุมภาพันธ์[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2491 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ควง อภัยวงศ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งควง อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491[21]

เมษายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนเมษายน ปี 2491 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

นายกรัฐมนตรีผู้แถลงนโยบาย เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง
แปลก พิบูลสงคราม 70 26 73

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2491[22]

พ.ศ. 2492[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2492 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492[23]

พ.ศ. 2494[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในธันวาคม ปี 2494 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494[24]

พ.ศ. 2495[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมีนาคม ปี 2495 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2495[25]

พ.ศ. 2500[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมีนาคม ปี 2500 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาครบวาระ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
แปลก พิบูลสงคราม ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500[26]

พ.ศ. 2501[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในมกราคม ปี 2501 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501[27]

พ.ศ. 2502[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในกุมภาพันธ์ ปี 2502 เป็นการลงมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก และรัฐประหาร

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[28]

พ.ศ. 2506[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในธันวาคม ปี 2506 เป็นการลงมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถึงแก่อสัญกรรม

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506[29]

พ.ศ. 2512[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2512 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512[30]

พ.ศ. 2515[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในปี 2515 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ถนอม กิตติขจร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐประหารตัวเอง

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ถนอม กิตติขจร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515[31]

พ.ศ. 2517[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2517 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517[32]

พ.ศ. 2518[แก้]

กุมภาพันธ์[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2518 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการลาออก และจัดให้มีการเลือกตั้ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ [33]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 133
ชาติชาย ชุณหะวัณ 52

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518[34]

แต่เมื่อแถลงนโยบาย สภาผู้แทนราษฎรกลับไม่ได้รับความไว้วางใจ เป็นรัฐบาลแรกและรัฐบาลเดียวในประวัติศาสตร์ไทย

นายกรัฐมนตรีผู้แถลงนโยบาย ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 111 152 6

มีนาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมีนาคม ปี 2518 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบาย

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 135
สมคิด ศรีสังคม 59
งดออกเสียง 88

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518[35]

พ.ศ. 2519[แก้]

เมษายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนเมษายน ปี 2519 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากยุบสภาผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรี ผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 206
จากสมาชิกทั้งหมด 279

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519[36]

กันยายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2519 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2519[37]

ตุลาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนตุลาคม ปี 2519 เป็นการลงมติของคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกยึดอำนาจ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519[38]

พ.ศ. 2520[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2520 เป็นการลงมติของสภานโยบายแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากธานินทร์ กรัยวิเชียร ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากถูกยึดอำนาจ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[39]

พ.ศ. 2522[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2522 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังรัฐประหาร

นายกรัฐมนตรี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลุกออกจากที่ประชุม รวม
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 311 18 20 346

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2522[40]

พ.ศ. 2523[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2523 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก ก่อนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี สส. สว. รวม
เปรม ติณสูลานนท์ 195 200 395
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 79 1 80
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 4 1 5
หะริน หงสกุล 2 - 2
เสริม ณ นคร - 2 2
ทวี จุลละทรัพย์ - 2 2
สงัด ชลออยู่ - 1 1
สมัคร สุนทรเวช - 1 1
ไม่ออกเสียง 1 - 1
บัตรเสีย 4 3 7
รวมออกเสียง 285 211 496

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523[41]

พ.ศ. 2526[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2526 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

พรรคที่สนับสนุน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คะแนน
พรรคประชากรไทย 36
พรรคชาติประชาธิปไตย 15
พรรคกิจสังคม 101
พรรคชาติไทย 108
พรรคประชาธิปัตย์ 57
รวม 317
งดออกเสียง 7

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526[42]

พ.ศ. 2529[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2529 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรี คะแนน[43]
เปรม ติณสูลานนท์ 266

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529[44]

พ.ศ. 2531[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2531 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเปรม ติณสูลานนท์ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531[45]

พ.ศ. 2533[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2533 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการลาออก

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533[46]

พ.ศ. 2534[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2534 เป็นการลงมติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการถูกยึดอำนาจ

นายกรัฐมนตรี สถานะของผลการลงมติ
อานันท์ ปันยารชุน ได้รับความไว้วางใจ

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งอานันท์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534[47]

พ.ศ. 2535[แก้]

เมษายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนเมษายน ปี 2535 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากอานันท์ ปันยารชุน ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
สุจินดา คราประยูร 195
ชวลิต ยงใจยุทธ 165

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสุจินดา คราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535[48]

กันยายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2535 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากอานันท์ ปันยารชุน ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ชวน หลีกภัย 207
ประมาณ อดิเรกสาร 153

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535[49]

พ.ศ. 2538[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2538 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
บรรหาร ศิลปอาชา 233
ชวน หลีกภัย 158

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งนายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[50]

พ.ศ. 2539[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2539 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการลงมติ
ชวลิต ยงใจยุทธ 219
ชวน หลีกภัย 174

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[51]

พ.ศ. 2540[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2540 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง ชวน หลีกภัย ชาติชาย ชุณหะวัณ รวม
พรรคความหวังใหม่ - 125 125
พรรคประชาธิปัตย์ 123 - 123
พรรคชาติพัฒนา - 52 52
พรรคชาติไทย 39 - 39
พรรคประชากรไทย 13 5 18
พรรคเอกภาพ 8 - 8
พรรคมวลชน - 2 2
พรรคพลังธรรม 1 - 1
พรรคไท 1 - 1
รวม 191 184 375

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[52]

พ.ศ. 2544[แก้]

ดูบทความหลักที่: การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2544 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง รวม
ทักษิณ ชินวัตร[53] 340 127 30 497

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544[54]

พ.ศ. 2548[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2548 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ

พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ไทยรักไทย 374 1 2 377
ประชาธิปัตย์ 92 4 96
ชาติไทย 1 1 23 25
มหาชน 2 2
รวม 377 1 116 6 494

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548[55]

พ.ศ. 2551[แก้]

มกราคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนมกราคม ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประกาศให้เลือกตั้งทั่วไป

พรรคการเมือง สมัคร สุนทรเวช อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ งดออกเสียง รวม
พรรคพลังประชาชน 231 - 2 233
พรรคประชาธิปัตย์ - 163 1 164
พรรคเพื่อแผ่นดิน 21 - - 21
พรรคชาติไทย 37 - - 37
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 7 - - 7
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 - - 9
พรรคประชาราช 5 - - 5
รวม 310 163 3 476

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 [56]

กันยายน[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกันยายน ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง

พรรคการเมือง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ งดออกเสียง รวม
พรรคพลังประชาชน 226 - 4 230
พรรคประชาธิปัตย์ - 163 1 164
พรรคเพื่อแผ่นดิน 21 - - 21
พรรคชาติไทย 30 - - 30
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 7 - - 7
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 - - 9
พรรคประชาราช 5 - - 5
รวม 298 163 5 466

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 [57]

ธันวาคม[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนธันวาคม ปี 2551 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง

พรรคการเมือง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชา พรหมนอก งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
พรรคเพื่อไทย - 178 - - 178
พรรคประชาธิปัตย์ 163 - 1 1 165
พรรคเพื่อแผ่นดิน 12 9 - - 21
พรรคชาติไทยพัฒนา 14 1 - - 15
พรรคภูมิใจไทย 8 3 - - 11
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 5 2 1 1 9
พรรคประชาราช - 5 - - 5
กลุ่มเพื่อนเนวิน 22 - 1 - 23
กลุ่มอื่นๆ[^ 1] 11 - - - 11
รวม 235 198 3 2 438

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [58]

พ.ศ. 2554[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2554 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย 261 - 4 - 265
พรรคประชาธิปัตย์ - 3 152 4 159
พรรคภูมิใจไทย - - 34 - 34
พรรคชาติไทยพัฒนา 19 - - - 19
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 - - - 7
พรรคพลังชล 7 - - - 7
พรรครักประเทศไทย - - 4 - 4
พรรคมาตุภูมิ - - 2 - 2
พรรครักษ์สันติ - - 1 - 1
พรรคมหาชน 1 - - - 1
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - 1
รวม 296 3 197 4 500

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [59]

พ.ศ. 2557[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2557 เป็นการลงมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 191 - 3 3 197
รวม 191 0 3 3 197

และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557[60]

พ.ศ. 2562[แก้]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2562 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดให้มีการเลือกตั้ง ภายหลังการรัฐประหาร

พรรคการเมือง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
วุฒิสภา - 249 1 - 250
เพื่อไทย 136 - - - 136
พลังประชารัฐ - 116 - - 116
อนาคตใหม่ 79 - - 2 81
ประชาธิปัตย์ - 51 1 - 52
ภูมิใจไทย - 50 1 - 51
เสรีรวมไทย 10 - - - 10
ชาติไทยพัฒนา - 10 - - 10
ประชาชาติ 7 - - - 7
เศรษฐกิจใหม่ 6 - - - 6
เพื่อชาติ 5 - - - 5
รวมพลังประชาชาติไทย - 5 - - 5
ชาติพัฒนา - 3 - - 3
พลังท้องถิ่นไท - 3 - - 3
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย - 2 - - 2
พลังปวงชนไทย 1 - - - 1
พลังชาติไทย - 1 - - 1
ประชาภิวัฒน์ - 1 - - 1
ไทยศรีวิไลย์ - 1 - - 1
พลังไทยรักไทย - 1 - - 1
ครูไทยเพื่อประชาชน - 1 - - 1
ประชานิยม - 1 - - 1
ประชาธรรมไทย - 1 - - 1
ประชาชนปฏิรูป - 1 - - 1
พลเมืองไทย - 1 - - 1
ประชาธิปไตยใหม่ - 1 - - 1
พลังธรรมใหม่ - 1 - - 1
รวม 244 500 3 2 749

จึงถือได้ว่ามติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติเลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง[61]และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562[62]

หมายเหตุ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/573.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/387.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/826.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/644.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/916.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/1465.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/706.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/A/015/646.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/045/731.PDF
 10. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันที่ 23 สิงหาคม 2488
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/A/047/507.PDF
 12. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22/วันที่ 17 กันยายน 2488
 13. ย้อนอดีตการเมืองไทย : แพ้โหวตสภา นายกฯ ต้องลาออก - Workpoint News, สืบค้นเมื่อ 2022-05-04
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/009/75.PDF
 15. สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/016/118.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/042/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/056/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/025/420.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/054/690.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/012/1.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/020/240.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/A/034/493.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/073/7.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/021/3.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/029/1.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/A/002/1.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/022/21.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/118/765.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/A/020/316.PDF
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/A/020/316.PDF
 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/091/1.PDF
 33. Retro Politics Podcast EP.10 ล้มนายกฯ ราโชมอนการเมือง เรื่องเดียวเล่าคนละอย่าง : Matichon TV, สืบค้นเมื่อ 2022-07-13
 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/038/1.PDF
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/058/1.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/063/3.PDF
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/114/1.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/124/1.PDF
 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/112/1.PDF
 40. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/078/6.PDF
 41. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/034/1.PDF
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/068/1.PDF
 43. การพัฒนาพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์
 44. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 45. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 46. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/138/1.PDF
 47. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/042/1.PDF
 48. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/041/1.PDF
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/101/1.PDF
 50. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/027/1.PDF
 51. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/041/3.PDF
 52. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/107/1.PDF
 53. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/021/117.PDF
 54. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/012/1.PDF
 55. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154612.PDF
 56. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/023/1.PDF
 57. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/156/1.PDF
 58. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/191/1.PDF
 59. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/087/1.PDF
 60. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/159/1.PDF
 61. ชนะถล่มทลาย "พล.อ.ประยุทธ์" ได้คะแนนเสียงท่วมท้น 500 เสียง
 62. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) สมัยที่ 2