คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476
วันแต่งตั้ง10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
วันสิ้นสุด1 เมษายน พ.ศ. 2476
(0 ปี 113 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด20
ประวัติ
สภานิติบัญญัติผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้าคณะกรรมการราษฎร
ถัดไปคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476)

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง แต่งตั้งเพิ่ม เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
รัฐมนตรีลอย ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ของสยาม
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
พระคลังมหาสมบัติ * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
กลาโหม 1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
ต่างประเทศ 2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
เกษตรพาณิชยการ 3 พระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
ธรรมการ 4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
มหาดไทย 5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
ยุติธรรม 6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
7 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
9 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
10 นายพันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
11 พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
12 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
13 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
14 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
15 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
16 หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
17 ประยูร ภมรมนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
18 แนบ พหลโยธิน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
19 ตั้ว ลพานุกรม 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2475

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

อ้างอิง[แก้]