คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีเสนีย์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489
วันแต่งตั้ง19 กันยายน​ พ.ศ. 2488
วันสิ้นสุด31 มกราคม​ พ.ศ. 2489
(0 ปี 134 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 13 ของไทย (17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488

นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 ของไทย[แก้]

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2488 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้[1]

 1. พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 2. พลโทชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 4. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 5. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 6. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
 7. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. นายทวี บุณยเกตุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 9. พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 10. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 11. นายประจวบ บุนนาค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 12. นายทวี ตะเวทิกุล เป็นรัฐมนตรี
 13. นายสงวน ตุลารักษ์ เป็นรัฐมนตรี
 14. ศาสตราจารย์ วิจิตร ลุลิตานนท์ เป็นรัฐมนตรี
 15. นายเตียง ศิริขันธ์ เป็นรัฐมนตรี
 16. นายทอง กันทาธรรม เป็นรัฐมนตรี
 17. นายพึ่ง ศรีจันทร์ เป็นรัฐมนตรี
 18. นายจำลอง ดาวเรือง เป็นรัฐมนตรี
 19. นายจรูญ สืบแสง เป็นรัฐมนตรี
 20. พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์) เป็นรัฐมนตรี
 21. เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน เป็นรัฐมนตรี
 22. นายชิต เวชประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2488 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2488 เล่ม 62 ตอน 52 หน้า 1426

การปรับคณะรัฐมนตรี[แก้]

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ คือ[2]

 1. พลโทชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากสุขภาพไม่ดี
 2. พลโทจิระ วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรี
 3. นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรี
 4. นายถวิล อดุล เป็นรัฐมนตรี

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ให้ความไว้วางใจได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2488 คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้รักษาการไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นวันตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]