รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
พ.ศ. 1740 พ.ศ. 1792 พ.ศ. 1822
(พระชนมายุ 82 พรรษา)
30 ปี
2 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พ่อขุนบานเมือง พ.ศ. 1780 พ.ศ. 1822
(พระชนมายุ 42 พรรษา)
1 ปี
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ่อขุนรามราช)
ระหว่าง พ.ศ. 1780–1790 พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1841
(พระชนมายุประมาณ 51-61 พรรษา)
19 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1842 พ.ศ. 1866
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยางั่วนำถม 1809 พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890
(พระชนมายุ 81 พรรษา)
24 ปี
6 Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
1843 พ.ศ. 1890 พ.ศ. 1911
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
 ? พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 31 ปี
8 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
 ? พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962 19 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
 ? พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981 19 ปี

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 Phrajaouthong06.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913
(พระชนมายุ 28 พรรษา)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
2
(2)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
7 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952  ? 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
6 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระนครินทราธิราช
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
8 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
38 ปี
11 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
2031 พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระไชยราชาธิราช 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)
2 ปี
- ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg ขุนวรวงศาธิราช 2049 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
17 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2064 พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
21 ปี
18 KingNU.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
(สมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2106 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
20 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
(สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์)
 ? พ.ศ. 2153 2 เดือน
21 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาที่ 1
(สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 40 พรรษา)
17 ปี
22 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
(สมเด็จพระเชษฐาธิราช)
พ.ศ. 2140 พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 33 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
24 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
(สมเด็จเจ้าฟ้าไชย)
 ? พ.ศ. 2199 9 เดือน
26 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
(สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา)
 ? พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27 Narai.JPG สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199 พ.ศ. 2231 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
28 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231 พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)
15 ปี
29 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246 พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31 Bromgot.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 5
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
26 ปี
32 K3415007-24.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาที่ 3
(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ / พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 KingTaksinfromItalymuseum.JPG สมเด็จพระบรมราชาที่ 4
(สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
1
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4
Rama4 portrait (cropped).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5
King Chulalongkorn.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6
King Vajiravudh.jpg
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7
Prajadhipok portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8 รามาธิบดี 8.JPG พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 มิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9
รามาธิบดี 9.JPG
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี 126 วัน
10
Rama10.JPG
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 65 ปี 114 วัน+)
1 ปี 37 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง