คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐมนตรีแปลก 6
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 แห่งราชอาณาจักรไทย
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg
วันแต่งตั้ง 8 ธันวาคม​ 2494
วันสิ้นสุด 23 มีนาคม​ 2495
(0 ปี 105 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 24 ของไทย (6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495)

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย[แก้]

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้[1]

 1. พลเอก ผิน ชุณหะวัณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 4. นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 5. พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 6. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 7. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 8. พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 9. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 10. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 11. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 12. พลเอก มังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 13. พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรัฐมนตรี
 14. พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) เป็นรัฐมนตรี
 15. พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรี
 16. นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรี
 17. พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรี
 18. พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็นรัฐมนตรี
 19. พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์เป็นรัฐมนตรี
 20. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) เป็นรัฐมนตรี
 21. พลโท เดช เดชประดิยุทธ เป็นรัฐมนตรี
 22. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรี
 23. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็นรัฐมนตรี
 24. พันเอก ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรี
 25. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็นรัฐมนตรี

การแถลงนโยยายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 24 ของไทย[แก้]

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 และสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติให้ความไว้วางใจในวันเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2494 เล่ม 68 ตอน 79 หน้า 5871

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

 • วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494[2]
  • พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
  • นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พันเอก ศิริ สิริโยธิน เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ และพลโท เดช เดชประดิยุทธ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2494 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตร์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรี เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี[3]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 24 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และในมาตรา 121 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปและพ้นจากตำแหน่งเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 1 เข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]