รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม 22 ธันวาคม 2521
ผู้ลงนามรับรอง พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
(ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
วันลงนามรับรอง 22 ธันวาคม 2521
วันประกาศ 22 ธันวาคม 2521
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๖/หน้า ๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑)
วันเริ่มใช้ 22 ธันวาคม 2521
ท้องที่ใช้ ไทย ราชอาณาจักรไทย
การร่าง
ชื่อร่าง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ยกร่าง คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
การยกเลิก
ประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 13 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2521 มีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ตามประกาศของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งสิ้น 12 ปี 2 เดือน 1 วัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]