นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า เฉลิมพล เอกอุรุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นนักรัฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 - 31 มกราคม 2553[1])
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550[1])
 • กรรมการอื่นใดในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. 2551[2] - 1 กันยายน พ.ศ. 2554[3])
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 14 กันยายน พ.ศ. 2554[1])
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (28 เมษายน พ.ศ. 2554[4])
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (15 กันยายน พ.ศ. 2554 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557[1])
 • กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านการเมือง) (13 สิงหาคม พ.ศ. 2557[5])
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558[1])
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557[6])
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558[7] - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางวิชาการ[แก้]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[8]

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ[แก้]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ภายหลังพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือกศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ[9] จากนั้นได้นำเสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมและลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบ 158 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 เสียง[10]

จากนั้นมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์". www.constitutionalcourt.or.th.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล [นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล], เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง หน้า ๑๕, ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล [พลโท รุจวินท์ กิจวิทย์ นายวีรภัทร ศรีไชยา พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์], เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง หน้า ๒๒, ๗ ต.ค. ๒๕๕๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๕๗๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร, เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๔ ง หน้า ๙๑, ๘ มิ.ย. ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง หน้า ๑, ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ [จำนวน ๓๖ ราย ๑. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฯลฯ] , เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง หน้า ๑, ๔ พ.ย. ๒๕๕๗  
 7. 7.0 7.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์], เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง หน้า ๑, ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [จำนวน ๕ ราย ๑. รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน ฯ], เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง หน้า ๗, ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕
 9. "'นครินทร์ เมฆไตรรัตน์' ได้รับเลือกนั่งเป็น ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่". prachatai.com.
 10. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการปนะชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ตึกรัฐสภา
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๖, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๑๕, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔