คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 33

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีสัญญา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517
Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
วันแต่งตั้ง 16 ตุลาคม​ 2516
วันสิ้นสุด 22 พฤษภาคม​ 2517
(0 ปี 218 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 33 ของไทย (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517)

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ ทวี แรงขำ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 ของไทย[แก้]

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. พลโท แสวง เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 4. นายบุญมา วงศ์สวรรค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 5. นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 6. หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. นายชาญชัย ลี้ถาวร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. นายกมล วรรณประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. นายประกอบ หุตะสิงห์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 11. นายอภัย จันทวิมล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 12. นายอุดม โปษะกฤษณะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 13. นายโอสถ โกศิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 14. นายอรุณ สรเทศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 15. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 16. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 17. นายเยื่อ สุสายัณห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 18. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 19. พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 20. พลตำรวจโท ประจวบ สุนทรางกูร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. นายจรูญ ศรีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 22. พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 23. นายพ่วง สุวรรณรัฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 24. นายสมภพ โหตระกิตย์ เป็นรัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 25. นายบุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 26. นายเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 27. นายสอาด หงษ์ยนต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การปรับคณะรัฐมนตรี[แก้]

 • วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายบุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบถวายบังคมลาออก

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เพราะนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสอบความเห็นของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้ว ยังคงให้ความไว้วางใจ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และมีความประสงค์ให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ต่อไป

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]