ข้ามไปเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีถนอม 4
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 แห่งราชอาณาจักรไทย
วันแต่งตั้ง19 ธันวาคม​ พ.ศ. 2515
วันสิ้นสุด14 ตุลาคม พ.ศ.​ 2516
(0 ปี 300 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 31
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 33

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 32 ของไทย (18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516)

จอมพลถนอม กิตติขจร เป็น นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลตรี ศ.สิริโยธิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 32 ของไทย

[แก้]

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. จอมพลถนอม กิตติขจร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 2. จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 3. พลโท แสวง เสนาณรงค์ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 5. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 8. นายกมล วรรณประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 9. นายอภัย จันทวิมล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 10. พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 11. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 12. นายบุญรอด บิณฑสันต์ เป็น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 13. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 14. พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 15. นายสมหมาย ฮุนตระกูล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 16. พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 17. พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 18. นายแสวง กุลทองคำ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 20. นายอุทัย วุฒิกุล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. นายโอสถ โกศิน เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 22. นายถวิล สุนทรศารทูล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 23. นายพ่วง สุวรรณรัฐ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 24. นายมาลัย หุวะนันทน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 25. นายสมภพ โหตระกิตย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 26. นายบุญสม มาร์ติน เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 27. นายสมบุญ ผ่องอักษร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 28. นายสอาด หงษ์ยนต์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 32 ของไทย

[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเนื่องจาก จอมพลถนอม กิตติขจร ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา

อ้างอิง

[แก้]