รุ่ง แก้วแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.รุ่ง แก้วแดง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า จำลอง ครุฑขุนทด
สิริกร มณีรินทร์
สุธรรม แสงประทุม
อารีย์ วงศ์อารยะ
ถัดไป รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (73 ปี)
คู่สมรส ผ่องใส แก้วแดง
ศาสนา พุทธ

ดร.รุ่ง แก้วแดง (1 มิถุนายน พ.ศ. 2487 - ) นักการศึกษาชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549)

การศึกษา[แก้]

ดร.รุ่ง แก้วแดง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พ.ศ. 2511 ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2521 และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

ดร.รุ่ง แก้วแดง ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2542 อีกด้วย

ประวัติการทำงาน[แก้]

ดร.รุ่ง แก้วแดง เริ่มรับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จนก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงหลายตำแหน่ง อาทิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

ด้านงานการเมือง ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้รับกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2533[1] และตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2547[2] และตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549[3] (พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549)

ผลงานสำคัญ[แก้]

ในระหว่างดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ร่วมเสนอสาระบัญญัติด้านการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเป็นผู้นำในการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกที่นำไปสู่ "การปฏิรูปการศึกษา" ครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

 • พ.ศ. 2533 - นักศึกษาดีเด่น สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2535 - นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2536 - บุคคลดีเด่นแห่งวงการศึกษาของชาติ สาขาการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2539 - นักบริหารดีเด่น โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • พ.ศ. 2542 - ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ" โดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2546 - รางวัลเชิดชูเกียรติยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้การบริหารที่มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาของนายรุ่ง แก้วแดง ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา (UNESCO - ACEID Award for Excellence in Education) โดยองค์การยูเนสโกและศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษาแห่งเอเชีย ในการประชุมนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2540

ผลงานเขียนทางวิชาการ[แก้]

 • รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย (2538)
 • รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย ภาค 2 (2539)
 • ปฏิวัติการศึกษาไทย (2540)
 • กอล์ฟนักบริหาร (2541)
 • การศึกษาไทยในเวทีโลก รวมบทความทางการศึกษา (2541)
 • ครูสมพร : ครูสอนลิง (2542)
 • Learning from Monkeys (2543)
 • ประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทำได้ไม่ยาก (2544)
 • โรงเรียนนิติบุคคล (2546)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]