กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Government Pension Fund
ที่ทำการ
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 27 กันยายน พ.ศ. 2539
ผู้บริหาร ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (ปลัดกระทรวงการคลัง), ประธานกรรมการ
สมบัติ นราวุฒิชัย, เลขาธิการ
ยิ่งยง นิลเสนา, รองเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน)
วริยา ว่องปรีชา, รองเลขาธิการ (กลุ่มงานปฏิบัติการ)
นัชชา พรตปกรณ์, รองเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง)
ศรีกัญญา ยาทิพย์, รองเลขาธิการ (กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์)
วาสนา นาคถาวร, ผู้ช่วยเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหาร)
บุญเลิศ อันประเสริฐพร, ผู้ช่วยเลขาธิการ (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธีระพงษ์ นิลวรสกุล, ผู้ช่วยเลขาธิการ (กลุ่มงานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
เอกสารหลัก พระราชบัญญัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
เว็บไซต์
http://www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539[1] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

กบข. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐที่ดี จัดสรรงบประมาณรองรับภาระรายจ่ายด้านบำเหน็จบำนาญอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ข้าราชการสมาชิกมีเงินออมเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งคณะกรรมการและสำนักงาน ได้มุ่งมั่นดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ ทำให้ กบข. ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุน

จนเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน กบข. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีคณะกรรมการกองทุน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน ทั้งยังมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดการกองทุนตลอดจนกำหนดนโยบายการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงต่าง ๆ

อ้างอิง[แก้]