รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลำดับ
(สมัย)
ภาพ รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ นายกรัฐมนตรี
1
(1)
อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 10 14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 PiwenshongkanImage.jpg
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
2 พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 14 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
1
(2)
อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 Senipramoj Cropped.jpg
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
3 ดิเรก ชัยนาม2.jpg ดิเรก ชัยนาม 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.jpg
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
4 เดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1-2)
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 22 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 PPS 2.JPG
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
6
(1-2)
PinChun 1.JPG พลเอก ผิน ชุณหะวัณ 24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 เมษายน พ.ศ. 2499
7 Munee maha.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
8 วรการบัญชา-สภาผู้แทนราษฎร.jpg พันเอก นายวรการบัญชา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
9
(1-2)
ฟื้น ฤทธาคนี.png จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
10 หลวงยุทธศาสตร์โกศล.jpg จอมพลเรือ ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1)
Waithayakon.jpg พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg
พลโท ถนอม กิตติขจร
12
(1)
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg พลโท ประภาส จารุเสถียร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13
(1)
สุกิจ นิมมานเหมินท์-สภาผู้แทนราษฎร.jpg สุกิจ นิมมานเหมินท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg พลเอก ถนอม กิตติขจร 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 Salit thanarat.jpg
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
11
(2-3)
Waithayakon.jpg พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg
จอมพล ถนอม กิตติขจร
12
(2-3)
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15 พจน์ สารสิน ชุดข้าราชการ.png พจน์ สารสิน 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
12
(4)
จอมพลประภาส จารุเสถียร2.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
13
(2)
สุกิจ นิมมานเหมินท์-สภาผู้แทนราษฎร.jpg สุกิจ นิมมานเหมินท์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg
สัญญา ธรรมศักดิ์
16 No picture Prime minister of Thailand.svg ประกอบ หุตะสิงห์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
17
(1)
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 Senipramoj Cropped.jpg
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
18
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 คึกฤทธิ์ ปราโมช.jpg
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
19 ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
20
(1)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
18
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519 Senipramoj Cropped.jpg
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
17
(2)
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
21
(1)
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
18
(3)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 38 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17
(3)
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
21
(2)
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22 Prasit Kanchanawat.jpg ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
23
(1)
บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 Thanin Kraivichien 1976.jpg
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
24 อัมพร จันทรวิจิตร.jpg อัมพร จันทรวิจิตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
25 สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg สุนทร หงส์ลดารมภ์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521 Kriangsak Chomanan 1976 (cropped).jpg
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
23
(2)
บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
26
(1)
สมภพ โหตระกิตย์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
21
(2)
ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
27
(1)
พลเอก เสริม ณ นคร 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
26
(2)
สมภพ โหตระกิตย์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
28 Lek Nawmalee.jpg พลเอก เล็ก แนวมาลี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18
(4)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 Prem Tinsulanoda cropped.JPG
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
27
(2)
พลเอก เสริม ณ นคร 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
29
(1)
History picture 26 tanat.jpg พันเอก ถนัด คอมันตร์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
30
(1)
บุญชู โรจนเสถียร 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
29
(2)
History picture 26 tanat.jpg พันเอก ถนัด คอมันตร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(1)
ประจวบ สุนทรางกูร.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
ทองหยด จิตตวีระ.jpg ทองหยด จิตตวีระ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
31
(2)
ประจวบ สุนทรางกูร.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
20
(2)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
33
(1)
Bhichai Rattakul 2010-04-01 (cropped).jpg พิชัย รัตตกุล 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
34
(1)
สนธิ บุณยะชัย.jpg พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
35 Siddhi Savetsila (1980).jpg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(2)
Bhichai Rattakul 2010-04-01 (cropped).jpg พิชัย รัตตกุล 44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
36 Chatichai.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37
(1)
พงส์ สารสิน 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34
(2)
สนธิ บุณยะชัย.jpg พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
38
(1)
พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์.jpg พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
37
(2)
พงส์ สารสิน 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 Chatichai.jpg
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
33
(3)
Bhichai Rattakul 2010-04-01 (cropped).jpg พิชัย รัตตกุล 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
38
(2)
พล.อ.เทียนชัย ศิริสัมพันธ์.jpg พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
39 Chuan Leekpai.jpg ชวน หลีกภัย 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
40
(1)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533
41 ประมวล สภาวสุ.jpg ประมวล สภาวสุ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
42
(1)
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
43
(1)
มานะ รัตนโกเศศ.jpg พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
ทองหยด จิตตวีระ.jpg ทองหยด จิตตวีระ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
44
(1)
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
45 Bun-er Pasertsuwan.jpg พลตรี บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
46 เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
47 โกศล ไกรฤกษ์.jpg โกศล ไกรฤกษ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
43
(2)
มานะ รัตนโกเศศ.jpg พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
44
(2)
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
48 No picture Prime minister of Thailand.svg เสนาะ อูนากูล 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 Anand Panyarachun 2 cropped.jpg
อานันท์ ปันยารชุน
49
(1)
เภา สารสิน.jpg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
พลเอก สุจินดา คราประยูร


มีชัย ฤชุพันธุ์
(รักษาการแทน)
51 No picture Prime minister of Thailand.svg ณรงค์ วงศ์วรรณ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
52
(1)
Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
53
(1)
มนตรี พงษ์พานิช.jpg มนตรี พงษ์พานิช 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
54
(1)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
49
(2)
เภา สารสิน.jpg พลตำรวจเอก เภา สารสิน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535 Anand Panyarachun 2 cropped.jpg
อานันท์ ปันยารชุน
55 Kasem.jpg เกษม สุวรรณกุล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
56
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
57
(1)
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg บัญญัติ บรรทัดฐาน 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 Chuan Leekpai.jpg
ชวน หลีกภัย
58
(1)
100px อำนวย วีรวรรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
30
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg บุญชู โรจนเสถียร 23 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
59
(1)
Supachai Panitchpakdi.jpg ศุภชัย พานิชภักดิ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
40
(2)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
60
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg สุขวิช รังสิตพล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
61 Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg พลตรี จำลอง ศรีเมือง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
44
(3)
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
53
(2)
Somboon rahong.jpg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 Banharn Silpa-archa (cropped).jpg
บรรหาร ศิลปอาชา
40
(3)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
62
(1)
Thaksin crop.jpg ทักษิณ ชินวัตร 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
63 No picture Prime minister of Thailand.svg บุญพันธ์ แขวัฒนะ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
54
(2)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
58
(2)
100px อำนวย วีรวรรณ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
62
(2)
Thaksin crop.jpg ทักษิณ ชินวัตร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
54
(3)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
56
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
53
(2)
มนตรี พงษ์พานิช.jpg มนตรี พงษ์พานิช 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
60
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg สุขวิช รังสิตพล 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
58
(3)
100px อำนวย วีรวรรณ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540
64
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg กร ทัพพะรังสี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
53
(3)
มนตรี พงษ์พานิช.jpg มนตรี พงษ์พานิช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
54
(4)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
62
(3)
Thaksin crop.jpg ทักษิณ ชินวัตร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
65 No picture Prime minister of Thailand.svg วีรพงษ์ รามางกูร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
66
(1)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
33
(4)
Bhichai Rattakul 2010-04-01 (cropped).jpg พิชัย รัตตกุล 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 Chuan Leekpai.jpg
ชวน หลีกภัย
59
(2)
Supachai Panitchpakdi.jpg ศุภชัย พานิชภักดิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
67 Panja.jpg ปัญจะ เกสรทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 เมษายน พ.ศ. 2543
66
(2)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542
64
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg กร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
42
(2)
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 29 มีนาคม พ.ศ. 2543
68
(1)
Trairong Suwankiri.jpg ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
57
(2)
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg บัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
69 วิโรจน์ เปาอินทร์ 2019.jpg พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
70 Suthas Ngernmuen.jpg สุทัศน์ เงินหมื่น 8 กันยายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
40
(4)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 Thaksin crop.jpg
ทักษิณ ชินวัตร
66
(3)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
71 เดช บุญ-หลง.jpg เดช บุญ-หลง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
72 No picture Prime minister of Thailand.svg ปองพล อดิเรกสาร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
73 พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์.jpg พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(1)
Somkhit Chatusiphithak.jpg สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
64
(3)
No picture Prime minister of Thailand.svg กร ทัพพะรังสี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
66
(4)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
75
(1)
Chaturon cropped.jpg จาตุรนต์ ฉายแสง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
76 No picture Prime minister of Thailand.svg พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
77
(1)
The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg วิษณุ เครืองาม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(2)
Somkhit Chatusiphithak.jpg สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
78 No picture Prime minister of Thailand.svg ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
79 โภคิน พลกุล 2020.jpg โภคิน พลกุล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
80 สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
81 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
82 Wan Muhamad Noor Matha.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
83
(1)
Suwat Liptapanlop 2011.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
84
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg พินิจ จารุสมบัติ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
85 No picture Prime minister of Thailand.svg สมศักดิ์ เทพสุทิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
74
(2)
Somkhit Chatusiphithak.jpg สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
86 No picture Prime minister of Thailand.svg พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
75
(2)
Chaturon cropped.jpg จาตุรนต์ ฉายแสง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
87 Surakiart Sathirathai.jpg สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
84
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg พินิจ จารุสมบัติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
77
(2)
The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg วิษณุ เครืองาม 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
88 Suriya Juangroongruangkit.jpg สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
83
(2)
Suwat Liptapanlop 2011.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
89

Suchai wiki.tif

สุชัย เจริญรัตนกุล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
90
(1)
Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 Surayud2011.jpg
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
91 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
92 Paiboon.jpg ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
93 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
94 Somchai Wongsawat 15112008.jpg สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551 Samak Sundaravej.JPG
สมัคร สุนทรเวช

Somchai Wongsawat 15112008.jpg
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(รักษาการแทน)
95 No picture Prime minister of Thailand.svg มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
96 สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2019.jpg สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
97 No picture Prime minister of Thailand.svg สหัส บัณฑิตกุล 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
42
(3)
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
66
(4)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคมพ.ศ. 2551
98
(1)
No picture Prime minister of Thailand.svg พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
99 No picture Prime minister of Thailand.svg มั่น พัธโนทัย 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 24 กันยายน พ.ศ. 2551
40
(5)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 Somchai Wongsawat 15112008.jpg
สมชาย วงศ์สวัสดิ์

Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
(รักษาการแทน)
100 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
101 Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
102 No picture Prime minister of Thailand.svg โอฬาร ไชยประวัติ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
42
(4)
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
103
(1)
Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 Thai PM Abhisit Vejjajiva.jpg
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
104 นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาเรื่อง "นาย - Flickr - Abhisit Vejjajiva (18).jpg กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 11 มกราคม พ.ศ. 2553
42
(5)
สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68
(2)
Trairong Suwankiri.jpg ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 15 มกราคม พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
103
(2)
Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
105 No picture Prime minister of Thailand.svg ยงยุทธ วิชัยดิษฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
(รักษาการแทน)
106 No picture Prime minister of Thailand.svg ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
98
(2)
No picture Prime minister of Thailand.svg พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
107 Kittiratt Na-Ranong.jpg กิตติรัตน์ ณ ระนอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
108 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg ชุมพล ศิลปอาชา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556
109 Yutthasak Sasiprapha.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
110 SurapongTovi.jpg สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
111 No picture Prime minister of Thailand.svg ปลอดประสพ สุรัสวดี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
112 No picture Prime minister of Thailand.svg พงศ์เทพ เทพกาญจนา 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
113 No picture Prime minister of Thailand.svg ยุคล ลิ้มแหลมทอง 2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
114 Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
115 No picture Prime minister of Thailand.svg พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
116 Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 Prayuth Jan-ocha 2010-06-17 Cropped.jpg
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
90
(2)
Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
117 No picture Prime minister of Thailand.svg ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
118 Thanasak Patimaprakorn (cropped).jpg พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
77
(3)
The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg วิษณุ เครืองาม 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
119 Prajin Juntong 2013 (cropped).jpg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 9 พฤษภาคม 2562
120 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน 2560
74
(3)
Somkhit Chatusiphithak.jpg สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
121 No picture Prime minister of Thailand.svg พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
116
(2)
Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
74
(4)
Somkhit Chatusiphithak.jpg สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1][2]
77
(4)
The Deputy Prime Minister of Thailand Dr. Wissanu Krea-Ngam calls on the Deputy Prime Minister Shri L.K Advani in New Delhi on December 16, 2003 (cropped).jpg วิษณุ เครืองาม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
122 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
123 อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg อนุทิน ชาญวีรกูล 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
124 Don Pramudwinai in 2017.jpg ดอน ปรมัตถ์วินัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน
125 No picture Prime minister of Thailand.svg สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2563-07-30. สืบค้นเมื่อ 2563-07-30. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)]
  2. "สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2563". รัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2563-07-21. สืบค้นเมื่อ 2563-07-22. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)]