โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
LogoMST.jpg
เมธาวี อตฺตโน วฒฺฑนํ อาเนติ
(การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน)
ไทย 223 หมู่ที่ 4 ถนนลูกเสือ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-272427 โทรสาร 077-285686

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Muangsuratthani School
อักษรย่อ ม.ส.ธ./ MST
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง มาร์ชโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เดิมชื่อว่า โรงเรียนหนองบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนประถม ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนโรงเรียนหนองบัว เป็นโรงเรียนมัธยมนำร่อง ที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน ฉบับ ปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

 • ชื่ออื่น ๆ : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์, โรงเรียนเมืองฯ
 • อักษรย่อ : ม.ส.ธ. / MST
 • คติพจน์ : เมธาวี อตฺตโน วฒฺฑนํ อาเนติ การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน
 • อัตลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เด่นไอซีที
 • สัญลักษณ์ : สามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปวงกลมล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหมาย : หน้าที่ กฎระเบียบ วินัย เหตุผล ทำให้คนอยู่รวมกันได้ อย่างมีความสุข
 • สีประจำ : ม่วง-เหลือง ม่วง : ความหนักแน่น ความสงบ เหลือง : ธรรมะและปัญญา
 • ดอกไม้ : บัว
 • คำขวัญ : เชิดชูสถาบัน หมั่นเรียนรู้ คู่คุณธรรม ความหมาย : เชิดชู ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ ครอบครัวและโรงเรียน ขยันหมั่นเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับศีลธรรมอันดีของชาติ
 • คติพจน์ : คิด ทำ แก้ปัญหา ความหมาย : การแก้ปัญหาอย่างสุภาพชน รวบรวมข้อมูลเพื่อให้รู้ปัญหา วิเคาระห์ปัญหาเพื่อให้รู้สาเหตุและพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ตั้งใจมุ่งมั่น กระทำการต่างๆอย่างมียุทศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยสันติวิธี รอบคอบ และ มีเหตุมีผล
 • เพลง
 • 1.มาร์ช ม.ส.ธ.
 • 2.บัวกลางเมือง
 • 3.รำวง ม.ส.ธ ร่วมใจ
 • 4.มาร์ช ม่วง-เหลือง

ฝ่ายบริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายทรง จีระกูล อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2527
2 นายณรงค์ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533
3 นายกาญจน์ จามพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
4 นายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541
5 นายไพโรจน์ อินทร์ศรีสม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
6 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547
7 นายสุนิตย์ พิมาน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
8 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555
9 นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
10 นายพิศิษฐ์ ศักดา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
11 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ปีที่จัดตั้ง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 เหตุผลที่จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2499 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับเงิน ก.ศ.ส.จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000.00 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง ให้ชื่อว่า " โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี " เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ( หลักสูตรพิเศษขณะนั้น ) กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้โรงเรียนนี้ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2499 เป็นต้นมา แต่ผู้บริหารการศึกษาของอำเภอขณะนั้น ไม่สามารถจัดการปลูกสร้างอาคารเรียนให้ทันการเปิดเรียนในภาคต้น ของปีการศึกษา 2499 ได้ ทั้งนี้เพราะมีเหตุขัดข้อง 2 ประการ คือ ประการแรก งบประมาณที่ได้รับเป็นเวลากระชั้นมาก ไม่อาจหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทัน ประการที่ 2 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญยังตกลงไม่ได้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ ยังไม่อาจตัดสินลงไปได้ว่าจะสร้างที่ใดแน่ เพราะปัญหาที่ดิน แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องเปิดสอนให้ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทางอำเภอพิจารณาเห็นว่า โรงเรียนวัดบางใบไม้ มีอาคารเรียนกว้างขวางพอที่จะอาศัยสถานที่โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนไปพลางก่อน ในปีแรกมีนักเรียนที่จบชั้น ป. 4 มาสมัครเข้าเรียน 43 คน ได้เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ทางอำเภอได้ให้นายประจวบ นิตย์นรา ครูโรงเรียน วัดประสิทธาราม มาทำหน้าที่ครูประจำชั้น และให้นายวินัย วิเศษรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางใบไม้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาอำเภอและจังหวัดได้ร่วมกันพิจารณาเลือกสถานที่ ที่จะสร้างโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ 1. ที่วัดแหลมไผ่ ตำบลบางไทร 2. ที่วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ และ 3. ที่สงวนสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย สถานที่ 2 แห่งแรกไม่เหมาะสมทั้งทำเลและทั้งมีอุปสรรคหลายประการไม่อาจสร้างได้ จึงตกลงสร้างที่หนองบัว (คือที่ตั้งโรงเรียนขณะนี้) โรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2500 ตามแบบแปลนโรงฝึกงานของกรมสามัญศึกษา (ระยะนี้ใช้เป็นอาคารเรียนและโรงฝึกงานร่วมกัน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ การก่อสร้างตอนนี้จึงไม่สมบูรณ์ คือ ยังไม่มีประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ครั้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2500 นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้ ได้เงินงบประมาณอีก 5,000.00 บาท เป็นค่า ก่อสร้างเพิ่มเติม คือ ได้ติดประตู หน้าต่าง เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2500 ได้เริ่มเปิดทำการสอนนักเรียนที่อาคารนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2500 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสมัครเรียน จำนวน 15 คน นางนิลุบล พัฒนมาก เป็นครูประจำชั้น และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ด้วย ( สำหรับนักเรียนเดิมที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางใบไม้นั้น คงให้เรียนต่อไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิม ) และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายทรง จีระกุล มาเป็นครูโรงเรียนนี้อีกคนหนึ่ง ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2520

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอดีต โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,653 คน ครู - อาจารย์ 118 คน ลูกจ้างประจำ 13 คน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดรีบนักเรียนเข้าศึกษาเป็นครั้งแรก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) ปี พ.ศ. 2499 ใช้อักษรย่อ ส.ฎ. 10 ฝากเรียนที่โรงเรียนวัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2500 ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน ( หนองบัว ) เลขที่ 223 ถ. ลูกเสือ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี แล้วถูกเปลี่ยนมารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร 7 : 3 : 2 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่สงวนไว้เพื่อการทดลองทางวิชาการประถมศึกษาของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในความรับผิดชอบของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อรัฐบาลโอนการศึกษาประชาบาล ( ป. 1 - ป. 7 ) ไปสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานียังคงสังกัดกรมสามัญศึกษาเช่นเดิม ปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตร โดยกำหนดชั้นเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา เป็น 6 : 3 : 3 และกระทรวงได้ยุบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจากโรงเรียนประถมศึกษา และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายณรงค์ กาญจนประทุม เป็นอาจารย์ใหญ่แทน นายทรง จีระกุล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ในช่วงนี้โรงเรียนได้วางโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ทั้งในด้านอาคาร สถานที่ ได้รื้อถอนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม สร้างหอประชุมและอาคารเรียนใหม่ เพื่อขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นและ พ.ศ. 2530 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 นายกาญจน์ จามพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายณรงค์ กาญจนประทุม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ และพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ ระดับ 9 คนแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 พฤศจิกาจน 2535 นายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายกาญจน์ จามพัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในช่วงนี้โรงเรียนได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมาย และมุ่งสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จนเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง และได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ หลายครั้ง วันที่ 24 ธันวาคม 2541 นายไพโรจน์ อินทรศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล จังหวัดปัตตานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายโกวิทย์ นวลขาว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2543 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองดูแลนักเรียน จนได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ได้มีโอกาสรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในครั้งนั้น

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ผลิตเยาวชนของชาติที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศมากมายและมีการพัฒนาในด้านของอาคารสถานที่ ความสามารถของบุคลากรและนักเรียน อยู่เสมอทำให้ทางโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการให้ความรู้แก่นักเรียนทุกท่าน

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

กีฬาสี (หนองบัวเกมส์)[แก้]

ปีการศึกษา 2561 (ปัจจุบัน)

•สีแดง หิมพานต์ (ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”)

•สีชมพู พาหุยุทธศิลป์ (ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์ประเพณีไทย”)

•สีเขียว วนาหิมาพาลัย (ภายใต้แนวคิด “ล้อเลียนคนดัง”)

•สีฟ้า ยุทธนาวี (ภายใต้แนวคิด “ไทยแลนด์4.0”)

  ปีการศึกษา2560 
 • สีแดง เทวนคร
 • สีชมพู ชนกธราดล
 • สีเขียว เอกบรมราชันย์
 • สีฟ้า ฟ้าครองเมือง
  ปีการศึกษา2559
 • สีแดง เพลิงยักษา
 • สีชมพู ชมพูผกามาศ
 • สีเขียว ผู้ชนะสิบทิศ
 • สีฟ้า Mission blue

ในอดีต

 • สีเทา
 • สีแสด ไพทูรย์

ชมรมศิษย์เก่า[แก้]

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่น 22 (ใยบัว)[แก้]

Mst22.gif

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่น 22 (ใยบัว)] เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเพื่อน ๆ สมาชิก คุณครู - อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะสังสรรค์ ติดต่อ ประสานงานกัน แลกเปลี่ยนความคิด ของสมาชิกในรุ่น เชื่อมความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี และยังเป็นการรวมกลุ่มกัน ที่จะทำงานบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคม และ ประเทศชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นศิษย์ที่ดีของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 9°8′12.00″N 99°20′27.45″E / 9.1366667°N 99.3409583°E / 9.1366667; 99.3409583