โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
LogoMST.jpg
เมธาวี อตฺตโน วฒฺฑนํ อาเนติ
(การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน)
ไทย 223 หมู่ที่ 4 ถนนลูกเสือ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-272427 โทรสาร 077-285686

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Muangsuratthani School
อักษรย่อ ม.ส.ธ./ MST
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง มาร์ชโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เดิมชื่อว่า โรงเรียนหนองบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนประถม ต่อมา กระทรางศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนโรงเรียนหนองบัว เป็นโรงเรียนมัธยมนำร่อง ที่ใช้หลักสูตรการสอน ฉบับ ปี พ.ศ. 2524 แห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สัญลักษณ์[แก้]

 • ชื่ออื่น ๆ : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์, โรงเรียนเมืองฯ
 • อักษรย่อ : ม.ส.ธ. / MST
 • คติพจน์  : เมธาวี อตฺตโน วฒฺฑนํ อาเนติ การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน
 • อัตลักษณ์  : ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เด่นไอซีที
 • สัญลักษณ์ : สามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปวงกลมล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหมาย : หน้าที่ กฎระเบียบ วินัย เหตุผล ทำให้คนอยู่รวมกันได้ อย่างมีความสุข
 • สีประจำ : ม่วง-เหลือง ม่วง : ความหนักแน่น ความสงบ เหลือง : ธรรมะและปัญญา
 • ดอกไม้ : บัว
 • คำขวัญ : เชิดชูสถาบัน หมั่นเรียนรู้ คู่คุณธรรม ความหมาย : เชิดชู ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ ครอบครัวและโรงเรียน ขยันหมั่นเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คติพจน์ : คิด ทำ แก้ปัญหา
 • เพลง : 1.มาร์ช ม.ส.ธ. แนวใหม่, 2.บัวกลางเมือง, 3.รำวง ม.ส.ธ ร่วมใจ

ฝ่ายบริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายทรง จีระกูล อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2527
2 นายณรงค์ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533
3 นายกาญจน์ จามพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
4 นายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541
5 นายไพโรจน์ อินทร์ศรีสม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
6 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547
7 นายสุนิตย์ พิมาน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
8 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555
9 นายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
10 นายพิศิษฐ์ ศักดา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
11 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ปีที่จัดตั้ง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 เหตุผลที่จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2499 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับเงิน ก.ศ.ส.จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000.00 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง ให้ชื่อว่า " โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี " เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ( หลักสูตรพิเศษขณะนั้น ) กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้โรงเรียนนี้ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2499 เป็นต้นมา แต่ผู้บริหารการศึกษาของอำเภอขณะนั้น ไม่สามารถจัดการปลูกสร้างอาคารเรียนให้ทันการเปิดเรียนในภาคต้น ของปีการศึกษา 2499 ได้ ทั้งนี้เพราะมีเหตุขัดข้อง 2 ประการ คือ ประการแรก งบประมาณที่ได้รับเป็นเวลากระชั้นมาก ไม่อาจหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทัน ประการที่ 2 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญยังตกลงไม่ได้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ ยังไม่อาจตัดสินลงไปได้ว่าจะสร้างที่ใดแน่ เพราะปัญหาที่ดิน แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องเปิดสอนให้ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทางอำเภอพิจารณาเห็นว่า โรงเรียนวัดบางใบไม้ มีอาคารเรียนกว้างขวางพอที่จะอาศัยสถานที่โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนไปพลางก่อน ในปีแรกมีนักเรียนที่จบชั้น ป. 4 มาสมัครเข้าเรียน 43 คน ได้เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ทางอำเภอได้ให้นายประจวบ นิตย์นรา ครูโรงเรียน วัดประสิทธาราม มาทำหน้าที่ครูประจำชั้น และให้นายวินัย วิเศษรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางใบไม้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาอำเภอและจังหวัดได้ร่วมกันพิจารณาเลือกสถานที่ ที่จะสร้างโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ 1. ที่วัดแหลมไผ่ ตำบลบางไทร 2. ที่วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ และ 3. ที่สงวนสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย สถานที่ 2 แห่งแรกไม่เหมาะสมทั้งทำเลและทั้งมีอุปสรรคหลายประการไม่อาจสร้างได้ จึงตกลงสร้างที่หนองบัว (คือที่ตั้งโรงเรียนขณะนี้) โรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานี ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2500 ตามแบบแปลนโรงฝึกงานของกรมสามัญศึกษา (ระยะนี้ใช้เป็นอาคารเรียนและโรงฝึกงานร่วมกัน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ การก่อสร้างตอนนี้จึงไม่สมบูรณ์ คือ ยังไม่มีประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ครั้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2500 นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้ ได้เงินงบประมาณอีก 5,000.00 บาท เป็นค่า ก่อสร้างเพิ่มเติม คือ ได้ติดประตู หน้าต่าง เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2500 ได้เริ่มเปิดทำการสอนนักเรียนที่อาคารนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2500 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาสมัครเรียน จำนวน 15 คน นางนิลุบล พัฒนมาก เป็นครูประจำชั้น และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ด้วย ( สำหรับนักเรียนเดิมที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางใบไม้นั้น คงให้เรียนต่อไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิม ) และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายทรง จีระกุล มาเป็นครูโรงเรียนนี้อีกคนหนึ่ง ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2520

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอดีต โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,653 คน ครู - อาจารย์ 118 คน ลูกจ้างประจำ 13 คน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดรีบนักเรียนเข้าศึกษาเป็นครั้งแรก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) ปี พ.ศ. 2499 ใช้อักษรย่อ ส.ฎ. 10 ฝากเรียนที่โรงเรียนวัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2500 ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน ( หนองบัว ) เลขที่ 223 ถ. ลูกเสือ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี แล้วถูกเปลี่ยนมารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร 7 : 3 : 2 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่สงวนไว้เพื่อการทดลองทางวิชาการประถมศึกษาของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในความรับผิดชอบของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อรัฐบาลโอนการศึกษาประชาบาล ( ป. 1 - ป. 7 ) ไปสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานียังคงสังกัดกรมสามัญศึกษาเช่นเดิม ปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตร โดยกำหนดชั้นเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา เป็น 6 : 3 : 3 และกระทรวงได้ยุบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจากโรงเรียนประถมศึกษา และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายณรงค์ กาญจนประทุม เป็นอาจารย์ใหญ่แทน นายทรง จีระกุล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ในช่วงนี้โรงเรียนได้วางโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ทั้งในด้านอาคาร สถานที่ ได้รื้อถอนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม สร้างหอประชุมและอาคารเรียนใหม่ เพื่อขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นและ พ.ศ. 2530 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 นายกาญจน์ จามพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายณรงค์ กาญจนประทุม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ และพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ ระดับ 9 คนแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 พฤศจิกาจน 2535 นายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายกาญจน์ จามพัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในช่วงนี้โรงเรียนได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมาย และมุ่งสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จนเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง และได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ หลายครั้ง วันที่ 24 ธันวาคม 2541 นายไพโรจน์ อินทรศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล จังหวัดปัตตานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายโกวิทย์ นวลขาว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง วันที่ 20 กรกฎาคม 2543 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายโกวิทย์ นวลขาว ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในช่วงนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองดูแลนักเรียน จนได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

แบ่งสายวิชาเป็น[แก้]

กีฬาสี[แก้]

  ปีการศึกษา2560 (ปัจจุบัน)
 • สีแดง เทวนคร
 • สีชมพู ชนกธราดล
 • สีเขียว เอกบรมราชันย์
 • สีฟ้า ฟ้าครองเมือง
  ปีการศึกษา2559
 • สีแดง เพลิงยักษา
 • สีชมพู ชมพูผกามาศ
 • สีเขียว ผู้ชนะสิบทิศ
 • สีฟ้า Mission blue

ในอดีต

 • สีเทา
 • สีแสด ไพทูรย์

ชมรม[แก้]

 • ชมรมนักสะสมแสตมป์
 • ชมรมท่องเที่ยวไทย
 • ชมรมเทควันโด
 • ชมรมคอมพิวเตอร์
 • ชมรมอิสระ

ชมรมศิษย์เก่า[แก้]

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่น 22 (ใยบัว)[แก้]

Mst22.gif

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รุ่น 22 (ใยบัว)] เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเพื่อน ๆ สมาชิก คุณครู - อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพบปะสังสรรค์ ติดต่อ ประสานงานกัน แลกเปลี่ยนความคิด ของสมาชิกในรุ่น เชื่อมความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี และยังเป็นการรวมกลุ่มกัน ที่จะทำงานบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคม และ ประเทศชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นศิษย์ที่ดีของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 9°8′12.00″N 99°20′27.45″E / 9.1366667°N 99.3409583°E / 9.1366667; 99.3409583