รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย
1
1
2
2
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายในจังหวัดเชียงราย ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตริมกก)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเวียงกาหลง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตอิงโขง)
สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนทั้งหมด 708 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองเชียงราย 8 75 1 84 13 23 1 - 121
ขุนตาล 2 14 - 16 2 2 - - 20
เชียงของ 3 32 - 35 1 3 - - 39
เชียงแสน 2 25 - 27 3 3 - - 33
ดอยหลวง 1 13 - 14 - 1 - - 15
เทิง 2 47 - 50 5 2 - - 56
ป่าแดด 1 10 - 11 3 2 - - 16
พญาเม็งราย 3 20 - 23 1 2 - - 26
พาน 5 45 - 50 8 5 - - 63
แม่จัน 2 39 1 42 5 6 - - 53
แม่ฟ้าหลวง 1 32 - 33 - - - - 33
แม่ลาว 1 15 - 16 1 - - - 17
แม่สรวย 2 52 - 54 1 2 - - 57
แม่สาย 2 32 - 34 4 12 - - 50
เวียงแก่น 1 21 - 22 - 1 - - 23
เวียงชัย 2 17 - 19 2 3 - - 24
เวียงเชียงรุ้ง 1 13 - 14 2 2 - - 18
เวียงป่าเป้า 2 38 - 40 1 5 - - 46
รวม 41 539 2 582 52 74 1 - 709

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 582 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (สพม.เชียงราย) จำนวน 41 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายทั้ง 4 เขตจำนวน 539 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเชียงรายแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย[แก้]

จังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 41 โรงเรียน โดยจัดอยู่ใน 4 สหวิทยาเขต[6] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อิงโขง ป่าตาล ขุนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สุดถิ่นไทย จันจว้าใต้ แม่จัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อิงโขง เวียง เชียงของ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สุดถิ่นไทย เวียง เชียงแสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ริมกก ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ริมกก ผางาม เวียงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เวียงกาหลง ดอยงาม พาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สุดถิ่นไทย โชคชัย ดอยหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ริมกก เวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ริมกก รอบเวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อิงโขง เวียง เทิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนครวิทยาคม เวียงกาหลง สันมะเค็ด พาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สุดถิ่นไทย บ้านแซว เชียงแสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อิงโขง บุญเรือง เชียงของ มัธยมศึกษา
โรงเรียนปล้องวิทยาคม อิงโขง ปล้อง เทิง มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เวียงกาหลง ป่าแดด ป่าแดด มัธยมศึกษา
โรงเรียนพญาเม็งราย อิงโขง เม็งราย พญาเม็งราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานพิทยาคม เวียงกาหลง เมืองพาน พาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เวียงกาหลง สันติสุข พาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ริมกก นางแล เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สุดถิ่นไทย ป่าซาง แม่จัน มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เวียงกาหลง แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม อิงโขง ตาดควัน พญาเม็งราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เวียงกาหลง ดงมะดะ แม่ลาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เวียงกาหลง แม่สรวย แม่สรวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สุดถิ่นไทย เวียงพางคำ แม่สาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เวียงกาหลง แม่อ้อ พาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อิงโขง ไม้ยา พญาเม็งราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อิงโขง ยางฮอม ขุนตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สุดถิ่นไทย โป่งงาม แม่สาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวาวีวิทยาคม เวียงกาหลง วาวี แม่สรวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ริมกก รอบเวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อิงโขง หล่ายงาว เวียงแก่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ริมกก เวียงชัย เวียงชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ริมกก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงกาหลง เวียง เวียงป่าเป้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สุดถิ่นไทย แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ริมกก เวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ริมกก รอบเวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อิงโขง ห้วยซ้อ เชียงของ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ริมกก ห้วยสัก เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1[แก้]

สพป.เชียงราย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 106 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองเชียงราย 76 โรงเรียน อำเภอเวียงชัย 17 โรงเรียน และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ผางาม เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจอเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจำบอน ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำหวาย ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮาง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ท่าสุด เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าสาย ท่าสาย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางาม เวียงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำลัด ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางคึก แม่กรณ์ เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางลาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง ผางาม เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายางมน รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแล เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปุยคำ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ดอยฮาง เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาลั้ง ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาเสริฐ ดอยฮาง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองชุม เมืองชุม เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องห้า ผางาม เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านริมลาว ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีเวียง เวียงชัย เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแล เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขม แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดง ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาว เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชมภู เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เมืองชุม เวียงชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สันต้นเปา เวียง เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) นางแล เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สันทราย เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2[แก้]

สพป.เชียงราย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 160 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่สรวย 52 โรงเรียน อำเภอพาน 45 โรงเรียน อำเภอเวียงป่าเป้า 38 โรงเรียน อำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน และอำเภอป่าแดด 10 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ป่าหุ่ง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป่าก่อดำ แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) ทานตะวัน พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ธารทอง พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบัวสลีวิทยา บัวสลี แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเจริญเมือง เจริญเมือง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกล้วย สันมะเค็ด พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ดอยงาม พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสลี ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดินดำ ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นง้าว บัวสลี แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นยาง บัวสลี แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ สันกลาง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) วาวี แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคา หัวง้ม พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางหก ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางหลวง ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางอ้อย แม่พริก แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแงะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าจั่น เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สันมะเค็ด พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าต้าก สันกลาง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตึง เจริญเมือง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบง เจริญเมือง พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าส้าน เมืองพาน พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม ป่าหุ่ง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่ง โรงช้าง ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ทรายขาว พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งนก สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ป่าก่อดำ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) ดงมะดะ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ม่วงคำ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงคำ ม่วงคำ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง สันกลาง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่ผง ป่าก่อดำ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่พุง ป่าแดด ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร้องบง เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลังกา บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเลาลี วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังวิทยา สันมะค่า ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวาวี วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา ป่าหุ่ง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสัน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันมะเค็ด พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ม่วงคำ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติวัน สันติสุข พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันสลี สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสิบสอง ดอยงาม พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ดงมะดะ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองพาน พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผำ แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาว เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง หัวง้ม พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วาวี แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วาวี แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง วาวี แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ป่าแดด แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สันติสุข พาน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ป่าแดด ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันมะเค็ด พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ป่าแงะ ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่ง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าแดงวิทยา หัวง้ม พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนป่าแงะวิทยา ป่าแงะ ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โป่งแพร่ แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เมืองพาน พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ แม่อ้อ พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่องธารวิทยา ทรายขาว พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนริมวัง 1 ป่าหุ่ง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนริมวัง 2 ป่าหุ่ง พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงช้าง ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเวียงผาวิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา เวียงห้าว พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ศรีถ้อย แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันกลางวิทยา สันกลาง พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันหนองควาย ดอยงาม พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ท่าก๊อ แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ดงมะดะ แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) เมืองพาน พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3[แก้]

สพป.เชียงราย เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 140 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแม่จัน 39 โรงเรียน อำเภอแม่สาย 32 โรงเรียน อำเภอแม่ฟ้าหลวง 31 โรงเรียน อำเภอเชียงแสน 25 โรงเรียน และอำเภอดอยหลวง 13 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน แม่เงิน เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ป่าสัก เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 แม่สาย แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้าใต้ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ป่าซาง แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลาง แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว จันจว้าใต้ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง จอมสวรรค์ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โชคชัย ดอยหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านจะตี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยจัน โยนก เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ ศรีดอนมูล เชียงแสน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ บ้านด้าย แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ โป่งงาม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. โป่งงาม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา โป่งงาม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โชคชัย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม โยนก เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำจำ โป่งผา แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) แม่เงิน เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย แม่ไร่ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางมะหัน เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ป่าสัก เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปางห้า เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ป่าซาง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าซางงาม หนองป่าก่อ ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ป่าตึง แม่จัน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำ แม่จัน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล โป่งผา แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่สาย แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านผาจี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาฮี้ โป่งงาม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพญาไพร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงคำ เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คำ แม่เงิน เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) ป่าสัก เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) แม่คำ แม่จัน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้าใต้ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ ป่าซาง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่หม้อ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านรวมใจ ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ แม่จัน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ แม่เงิน เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลาว เวียง เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ศรีดอนมูล เชียงแสน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวียงพาน เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบคำ เวียง เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบรวก เวียง เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกอง แม่ไร่ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ศรีเมืองชุม แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันถนน ศรีเมืองชุม แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันทราย แม่สาย แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) โป่งผา แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันธาตุ โยนก เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันนา เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันมะนะ แม่สาย แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ ห้วยไคร้ แม่สาย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันหลวง เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ หนองป่าก่อ ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแว่น แม่จัน แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง แม่คำ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เวียง เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ปงน้อย ดอยหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหก แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยอื้น เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองแดง แม่สาย แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เกาะช้าง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม สันทราย แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองป่าก่อ ดอยหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ป่าซาง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ห้วยไคร้ แม่สาย ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ปงน้อย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโยนกวิทยา โยนก เชียงแสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เวียง เชียงแสน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์พัฒนา แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง ประถมศึกษา
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สันทราย แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ศรีค้ำ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) จอมสวรรค์ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) โชคชัย ดอยหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ปงน้อย ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีค้ำ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4[แก้]

สพป.เชียงราย เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงแก่น มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 135 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเทิง 48 โรงเรียน อำเภอเชียงของ 32 โรงเรียน อำเภอเวียงแก่น 21 โรงเรียน อำเภอพญาเม็งราย 20 โรงเรียน และอำเภอขุนตาล 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ท่าข้าม เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้า ขุนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) สถาน เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ปอ เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบรรพตวิทยา ปอ เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกระแล แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านก๊อ เชียงเคี่ยน เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ห้วยซ้อ เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) แม่ลอย เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ แม่ลอย เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ห้วยซ้อ เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนซุง งิ้ว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครึ่ง ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) งิ้ว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ งิ้ว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง หล่ายงาว เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชมภู ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สถาน เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไชย หงาว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน เวียง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแยง หงาว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง บุญเรือง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้า ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ต้า ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ งิ้ว เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทรายทอง ปอ เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2) สถาน เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย เวียง เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สถาน เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ม่วงยาย เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำม้า สถาน เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุญนาค หงาว เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบุญเรือง บุญเรือง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากอิง ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าซาง เม็งราย พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ศรีดอนไชย เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าม่วง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ารวก ศรีดอนไชย เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านผาแล ปอ เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วงยาย เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง หนองแรด เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ริมโขง เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ แม่ลอย เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ไม้ยา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า ป่าตาล ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องแช่ เวียง เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตับเต่า เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี ตับเต่า เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา ท่าข้าม เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ห้วยซ้อ เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีลานนา ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สันทรายงาม เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านส้าน ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตา ปอ เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัว สันทรายงาม เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสา เม็งราย พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ไม้ยา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยคุ ปอ เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เวียง เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ห้วยซ้อ เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) งิ้ว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต้า ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์) เวียง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ม่วงยาย เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) ป่าตาล ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหวาย ศรีดอนชัย เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) เวียง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่ เวียง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ตาดควัน พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ตาดควัน พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปอวิทยา ปอ เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ปอ เวียงแก่น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ตับเต่า เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ตับเต่า เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี แม่เปา พญาเม็งราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนริมโขงวิทยา ริมโขง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เวียง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เวียง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ศรีดอนไชย เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) ท่าข้าม เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม งิ้ว เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สันทรายงาม เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา เม็งราย พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหนองแรดวิทยา หนองแรด เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ไม้ยา พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์) ป่าตาล ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เวียง เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ตับเต่า เทิง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน ตาดควัน พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เวียง เชียงของ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ต้า ขุนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว เวียงแก่น อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน ได้แก่[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 แม่จัน แม่จัน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 52 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (1 โรงเรียน) เทศบาลนครเชียงราย (8 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รอบเวียง เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ริมกก เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลงิ้ว โรงเรียนศรีสว่าง งิ้ว เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจันจว้า โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จันจว้า แม่จัน อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล จันจว้า แม่จัน ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านแซว โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว บ้านแซว เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านดู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านต้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า ต้า ขุนตาล อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ปล้อง เทิง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) ป่าก่อดำ แม่ลาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลป่าแงะ โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) ป่าแงะ ป่าแดด อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ป่าแงะ ป่าแดด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลป่าแดด โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) ป่าแดด ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลป่าตาล โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ป่าตาล ขุนตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เมืองพาน พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลแม่คำ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) แม่คำ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่สาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) แม่สาย แม่สาย อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวียง เชียงของ อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เวียง เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงเทิง โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เวียง เทิง อนุบาล
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เวียงพางคำ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เวียงชัย เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) สันมะเค็ด พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหงาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว หงาว เทิง อนุบาล
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เจริญเมือง พาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) ดอยงาม พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ทรายขาว พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ท่าสุด เมืองเชียงราย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ป่าตึง แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ป่าหุ่ง พาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ แม่ต๋ำ พญาเม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) ศรีค้ำ แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) ศรีดอนมูล เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สันติสุข พาน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองแรด หนองแรด เทิง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 74 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ต้า ขุนตาล เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ศรีเมืองชุม แม่สาย
โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ดอยหลวง ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา เวียง เทิง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกษมสาสน์ รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป ห้วยซ้อ เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย บ้านดู่ เมืองเชียงราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี เวียง เชียงแสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย เจดีย์หลวง แม่สรวย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เวียงพางคำ แม่สาย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เวียง เทิง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนธารทิพย์ ท่าสุด เมืองเชียงราย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติเกนส์วิลล์ เชียงราย โป่งผา แม่สาย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติวันโฮป โป่งผา แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตพิทยา แม่สาย แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เวียง เมืองเชียงราย อนุบาล
โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา เวียง เชียงแสน อนุบาล
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา นางแล เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า สันสลี เวียงป่าเป้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สันทราย เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิติศึกษา ริมกก เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิยะพรพิทยา แม่สาย แม่สาย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ เวียง เชียงของ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา เวียง เวียงป่าเป้า อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ห้วยไคร้ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกอนุบาล รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม ริมกก เมืองเชียงราย ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย สันทราย แม่จัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่สายอนันตศาสตร์ เวียงพางคำ แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลูกรักเชียงของ เวียง เชียงของ อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนลูกรักป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวรรณศรวิทยา ม่วงยาย เวียงแก่น เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัฒนศึกษา เมืองพาน พาน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ดอนศิลา เวียงชัย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สันติสุข พาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิศานุสรณ์ รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เมืองพาน พาน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศิวิไลพิทยา ป่าตึง แม่จัน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศุภปัญญา ป่าตึง แม่จัน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ริมกก เมืองเชียงราย อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย เวียงชัย เวียงชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา แม่พริก แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ สันทราย เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง โรงช้าง ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคำนวณ เมืองพาน พาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฉัตรมงคล บ้านดู่ เมืองเชียงราย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ยางฮอม ขุนตาล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ แม่สาย แม่สาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน แม่จัน
โรงเรียนอนุบาลพงค์มิตรวิทยา ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย แม่เปา พญาเม็งราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลพรรณี รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพลินจิต (เวียงเชียงรุ้ง) ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลร่วมใจ รอบเวียง เมืองเชียงราย อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา เมืองพาน พาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ เวียงชัย เวียงชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา ไม้ยา พญาเม็งราย
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา ศรีค้ำ แม่จัน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ เวียง เชียงแสน
โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
โรงเรียนอนุบาลอำพร แม่จัน แม่จัน
โรงเรียนอนุบาลอำไพ รอบเวียง เมืองเชียงราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอารียาวิทย์ แม่สาย แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเอกทวีวิทย์ แม่สาย แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา[9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองเชียงราย[แก้]

อำเภอเมืองเชียงรายมี 121 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 75 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ รอบเวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนเกษมสาสน์ รอบเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย บ้านดู่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ริมกก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ป่าอ้อดอนชัย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รอบเวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รอบเวียง มัธยมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ริมกก มัธยมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ริมกก อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ริมกก อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ บ้านดู่ อนุบาล ทต.บ้านดู่
โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา ป่าอ้อดอนชัย มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธารทิพย์ ท่าสุด ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย ริมกก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านจำบอน ดอยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านจำหวาย ดอยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ท่าสุด ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสาย ท่าสาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่ยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านนางแล นางแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำลัด ริมกก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ท่าสุด ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปางคึก แม่กรณ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปางลาว แม่ข้าวต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายางมน รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ริมกก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปุยคำ ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ดอยฮาง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านผาลั้ง ห้วยชมภู อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านผาเสริฐ ดอยฮาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ แม่กรณ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ แม่ยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านริมลาว ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ริมกก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยขม แม่ยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป่าอ้อดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดง ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา นางแล เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สันทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปิติศึกษา ริมกก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาว ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกอนุบาล รอบเวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม ริมกก ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นางแล มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชมภู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รอบเวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนวิศานุสรณ์ รอบเวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ริมกก อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสันติวิทยา รอบเวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บ้านดู่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา มรภ.เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รอบเวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ห้วยสัก มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รอบเวียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา อบจ.เชียงราย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แม่กรณ์ อนุบาล อบต.แม่กรณ์
โรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ สันทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลฉัตรมงคล บ้านดู่ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ท่าสุด อนุบาล อบต.ท่าสุด
โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) นางแล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเชียงราย รอบเวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพงค์มิตรวิทยา ป่าอ้อดอนชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรรณี รอบเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลร่วมใจ รอบเวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม แม่ข้าวต้ม อนุบาล อบต.แม่ข้าวต้ม
โรงเรียนอนุบาลอำไพ รอบเวียง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) รอบเวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

อำเภอขุนตาล[แก้]

อำเภอขุนตาลมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 14 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้า 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ต้า เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ป่าตาล มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ต้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ป่าตาล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ป่าตาล
โรงเรียนบ้านชมภู ยางฮอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านต้านาล้อม ต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ยางฮอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ยางฮอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ยางฮอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า ป่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) ยางฮอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) ป่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ยางฮอม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์) ป่าตาล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ยางฮอม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า ต้า อนุบาล ทต.บ้านต้า
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ต้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลยางฮอม ยางฮอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

อำเภอเชียงของ[แก้]

อำเภอเชียงของมี 39 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 32 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป ห้วยซ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศรีดอนชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) สถาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ห้วยซ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ห้วยซ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเขียะ ศรีดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านครึ่ง ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง บุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2) สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง ศรีดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านน้ำม้า สถาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านบุญเรือง บุญเรือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านปากอิง ศรีดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ริมโขง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ ศรีดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ห้วยซ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านศรีลานนา ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ริมโขง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านส้าน ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหลวง ครึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ ห้วยซ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหวาย ศรีดอนชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม บุญเรือง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ เวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนริมโขงวิทยา ริมโขง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ห้วยซ้อ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวียง อนุบาล ทต.เวียงเชียงของ

อำเภอเชียงแสน[แก้]

อำเภอเชียงแสนมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแซว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน แม่เงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ป่าสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี เวียง อนุบาล-ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เวียงเชียงแสน
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว บ้านแซว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านแซว
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม บ้านแซว มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านดอยจัน โยนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ ศรีดอนมูล ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม โยนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านธารทอง แม่เงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) แม่เงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) บ้านแซว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คำ แม่เงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) ป่าสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านไร่ แม่เงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านวังลาว เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ศรีดอนมูล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม บ้านแซว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล ศรีดอนมูล ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสบคำ เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสบรวก เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี บ้านแซว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันธาตุ โยนก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา เวียง อนุบาล สช.
โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล บ้านแซว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม บ้านแซว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนโยนกวิทยา โยนก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เวียง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) ศรีดอนมูล อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ศรีดอนมูล
โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ เวียง อนุบาล สช.

อำเภอดอยหลวง[แก้]

อำเภอดอยหลวงมี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา ดอยหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โชคชัย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านดอนงาม โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านดอย โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง โชคชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านไทรทอง ปงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าซางงาม หนองป่าก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าลัน ปงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ หนองป่าก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ปงน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองป่าก่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ปงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ปงน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) โชคชัย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3

อำเภอเทิง[แก้]

อำเภอเทิงมี 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 47 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลงิ้ว 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหงาว 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา เวียง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เวียง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เวียง อนุบาล ทต.เวียงเทิง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านก๊อ เชียงเคี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) แม่ลอย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ แม่ลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านขอนซุง งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนไชย หงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านดอนแยง หงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านตีนเป็ด ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านบุญนาค หงาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ศรีดอนไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านป่ารวก ศรีดอนไชย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง หนองแรด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ แม่ลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านร่องแช่ เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตับเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี ตับเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) เชียงเคี่ยน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สันทรายงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัว สันทรายงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่ เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนปล้องวิทยาคม ปล้อง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ตับเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ตับเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ศรีดอนไชย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนศรีสว่าง งิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.งิ้ว
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม งิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สันทรายงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนหนองแรดวิทยา หนองแรด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ตับเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลตำบลหนองแรด หนองแรด อนุบาล อบต.หนองแรด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ปล้อง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านปล้อง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหงาว หงาว อนุบาล ทต.หงาว

อำเภอป่าแดด[แก้]

อำเภอป่าแดดมี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าแงะ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลป่าแดด 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ป่าแดด
โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) ป่าแงะ อนุบาล ทต.ป่าแงะ
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ป่าแงะ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ป่าแงะ
โรงเรียนบ้านโป่ง โรงช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่พุง ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านวังวิทยา สันมะค่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ป่าแงะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนป่าแงะวิทยา ป่าแงะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนโรงช้างวิทยา โรงช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนลูกรักป่าแดด ป่าแดด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ศรีโพธิ์เงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง โรงช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอพญาเม็งราย[แก้]

อำเภอพญาเม็งรายมี 26 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา แม่เปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านกระแล แม่เปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า แม่เปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าซาง เม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านป่าม่วง แม่ต๋ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง แม่ต๋ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแม่เปา แม่เปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ไม้ยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย เม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี แม่เปา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเสา เม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ เม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ไม้ยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ตาดควัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ตาดควัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนพญาเม็งราย เม็งราย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ตาดควัน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี แม่เปา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ไม้ยา มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา เม็งราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ไม้ยา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ แม่ต๋ำ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.แม่ต๋ำ
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน ตาดควัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย แม่เปา อนุบาล-ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา ไม้ยา อนุบาล สช.

อำเภอพาน[แก้]

อำเภอพานมี 63 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 45 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา เจริญเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ป่าหุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ดอยงาม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) ทานตะวัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) สันมะเค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.สันมะเค็ด
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เมืองพาน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.เมืองพาน
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ธารทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนนครวิทยาคม สันมะเค็ด มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนบ้านกล้วย สันมะเค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านจำคาวตอง ดอยงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านเจริญเมือง เจริญเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านถ้ำ สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สันมะเค็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าคา หัวง้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าต้าก สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตึง เจริญเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าบง เจริญเมือง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าส้าน เมืองพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม ป่าหุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ม่วงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงคำ ม่วงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง สันกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านศาลา ป่าหุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันมะเค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ม่วงคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันติวัน สันติสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสิบสอง ดอยงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง หัวง้ม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สันติสุข ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สันมะเค็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนป่าแดงวิทยา หัวง้ม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ เมืองพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนพานพิทยาคม เมืองพาน มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สันติสุข มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ แม่อ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม แม่อ้อ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนร่องธารวิทยา ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนริมวัง 1 ป่าหุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนริมวัง 2 ป่าหุ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนวัฒนศึกษา เมืองพาน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สันติสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา เวียงห้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เมืองพาน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสันกลางวิทยา สันกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนสันหนองควาย ดอยงาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) ดอยงาม อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ดอยงาม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.ทรายขาว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมืองพาน อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.เมืองพาน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข สันติสุข อนุบาล อบต.สันติสุข
โรงเรียนอนุบาลคำนวณ เมืองพาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) เมืองพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา เมืองพาน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เจริญเมือง อนุบาล อบต.เจริญเมือง
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ป่าหุ่ง อนุบาล อบต.ป่าหุ่ง

อำเภอแม่จัน[แก้]

อำเภอแม่จันมี 53 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 39 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลจันจว้า 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่คำ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จันจว้าใต้ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง จันจว้า อนุบาล ทต.จันจว้า
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล จันจว้า ประถมศึกษา ทต.จันจว้า
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) แม่คำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่คำ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้าใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ป่าซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว จันจว้าใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง จอมสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย แม่ไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ป่าตึง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำ ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) แม่คำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้าใต้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน ป่าซาง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านรวมใจ ป่าตึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ป่าตึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันกอง แม่ไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าตึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแว่น แม่จัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง แม่คำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม สันทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ป่าตึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ท่าข้าวเปลือก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย สันทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ป่าซาง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนศิวิไลพิทยา ป่าตึง อนุบาล-ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนศุภปัญญา ป่าตึง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สันทราย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว ศรีค้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ป่าตึง อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ป่าตึง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) ศรีค้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.ศรีค้ำ
โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) จอมสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีค้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอนุบาลสุชาดา ศรีค้ำ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลอำพร แม่จัน อนุบาล สช.

อำเภอแม่ฟ้าหลวง[แก้]

อำเภอแม่ฟ้าหลวงมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 31 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป แม่สลองใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) แม่สลองใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4 แม่สลองใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) แม่สลองใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 เทอดไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านกลาง แม่สลองนอก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านจะตี เทอดไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านปางมะหัน เทอดไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านผาจี เทอดไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม่สลองใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านพญาไพร เทอดไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่สลองนอก ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา แม่สลองใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านแม่หม้อ เทอดไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติคีรี แม่สลองนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แม่สลองใน อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหก แม่สลองใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยอื้น เทอดไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ แม่สลองนอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร เทอดไทย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา แม่สลองใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนราษฎร์พัฒนา แม่สลองนอก ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม แม่สลองนอก มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา เทอดไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3

อำเภอแม่ลาว[แก้]

อำเภอแม่ลาวมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป่าก่อดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) ป่าก่อดำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.ป่าก่อดำ
โรงเรียนบัวสลีวิทยา บัวสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านดงมะดะ ดงมะดะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นง้าว บัวสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นยาง บัวสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ป่าก่อดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) ดงมะดะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ผง ป่าก่อดำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ดงมะดะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โป่งแพร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดงมะดะ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา ดงมะดะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ดงมะดะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

อำเภอแม่สรวย[แก้]

อำเภอแม่สรวยมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 52 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เจดีย์หลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา แม่พริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย เจดีย์หลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนดอยเวียงวิทยา วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ท่าก๊อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เจดีย์หลวง
โรงเรียนบ้านขุนสรวย วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสลี ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านดอยช้าง วาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านดินดำ ท่าก๊อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) วาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางหก ท่าก๊อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางหลวง ท่าก๊อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางอ้อย แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) ท่าก๊อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านมังกาล่า วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ท่าก๊อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ศรีถ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านร้องบง เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านเลาลี วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านวาวี วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผำ แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง วาวี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ป่าแดด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ป่าแดด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ วาวี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนวาวีวิทยาคม วาวี มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเวียงผาวิทยา ศรีถ้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ศรีถ้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา แม่พริก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ท่าก๊อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย แม่สรวย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

อำเภอแม่สาย[แก้]

อำเภอแม่สายมี 50 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จำนวน 32 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ศรีเมืองชุม สช.
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 เวียงพางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เวียงพางคำ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เวียงพางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.แม่สาย
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) แม่สาย อนุบาล ทต.แม่สาย
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เวียงพางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เวียงพางคำ
โรงเรียนนานาชาติเกนส์วิลล์ เชียงราย โป่งผา มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติวันโฮป โป่งผา อนุบาล-มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบัณฑิตพิทยา แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านจ้อง โป่งผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ บ้านด้าย อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำ โป่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. โป่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา โป่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำจำ โป่งผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านปางห้า เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่ายาง แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าแดง เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล โป่งผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด เวียงพางคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่ง โป่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านผาฮี้ โป่งงาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงคำ เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงพาน เวียงพางคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันโค้ง ศรีเมืองชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันถนน ศรีเมืองชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันทราย แม่สาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) โป่งผา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันนา เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันมะนะ แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ ห้วยไคร้ ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านสันหลวง เกาะช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านเหมืองแดง แม่สาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เกาะช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ห้วยไคร้ ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนปิยะพรพิทยา แม่สาย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ห้วยไคร้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมานิตวิทยา ห้วยไคร้ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เวียงพางคำ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่สายอนันตศาสตร์ เวียงพางคำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โป่งงาม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ห้วยไคร้ อนุบาล ทต.ห้วยไคร้
โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ แม่สาย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) เวียงพางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนอารียาวิทย์ แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเอกทวีวิทย์ แม่สาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเวียงแก่น[แก้]

อำเภอเวียงแก่นมี 23 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 21 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนขุนขวากพิทยา ท่าข้าม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบรรพตวิทยา ปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง หล่ายงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทรายทอง ปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ หล่ายงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ ม่วงยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านผาแล ปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านม่วงยาย ม่วงยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหนองเตา ปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านหลู้ ม่วงยาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยคุ ปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ม่วงยาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยหาน ปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนบ้านห้วยเอียน หล่ายงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนปอวิทยา ปอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ปอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวรรณศรวิทยา ม่วงยาย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หล่ายงาว มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) ท่าข้าม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น หล่ายงาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

อำเภอเวียงชัย[แก้]

อำเภอเวียงชัยมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเวียงชัย 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเหนือ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ผางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ผางาม มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เวียงเหนือ
โรงเรียนบ้านจอเจริญ ดอนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าบง ผางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองชุม เมืองชุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องห้า ผางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัย ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีเวียง เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสมานมิตร ดอนศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ดอนศิลา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เมืองชุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย เวียงชัย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย เวียงชัย อนุบาล ทต.เวียงชัย
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ เวียงชัย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง[แก้]

อำเภอเวียงเชียงรุ้งมี 18 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ทุ่งก่อ อนุบาล ทต.บ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านปงเคียน ดงมหาวัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านร่องหวาย ดงมหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทุ่งก่อ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ดงมหาวัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเพลินจิต (เวียงเชียงรุ้ง) ทุ่งก่อ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก ทุ่งก่อ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ป่าซาง อนุบาล อบต.ป่าซาง

อำเภอเวียงป่าเป้า[แก้]

อำเภอเวียงป่าเป้ามี 46 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จำนวน 38 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต แม่เจดีย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สันสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เวียงป่าเป้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) แม่เจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป่างิ้ว เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ เวียงกาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน เวียงกาหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สันสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าแงะ แม่เจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าจั่น เวียงกาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าตึง บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านป่าสัก ป่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี บ้านโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งนก สันสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สันสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง เวียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านลังกา บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสัน บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านสันสลี สันสลี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาว เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน บ้านโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป่างิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านโฮ่ง แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า สันสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา แม่เจดีย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ป่างิ้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา เวียง อนุบาล-ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม แม่เจดีย์ มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สันสลี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียง มัธยมศึกษา สพม.36
โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก เวียงกาหลง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า เวียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.เชียงราย". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-01. สืบค้นเมื่อ 2020-03-10.