โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ตราประจำโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Maesaiprasitsart School
อักษรย่อ ม.ป.ศ. (M.P.S.)
ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
ก่อตั้ง พ.ศ. 2507
รหัส 1008570901
เพลง มาร์ช ม.ป.ศ.
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐประจำอำเภอแม่สาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางอุไรวรรณ วรพงษ์ พ.ศ. 2513 - 2517
2 นายเฉลิมชัย รัตนประยูร พ.ศ. 2518 - 2522
3 นายบุญธัญ ไชยรินทร์ พ.ศ. 2523 - 2524
4 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2525 - 2529
5 นายบุญภพ ชัยศิลปิน พ.ศ. 2529 - 2531
6 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ. 2531 - 2532
7 ว่าที่ ร้อยตรี ชูชาติ สงวนนาม พ.ศ. 2532 - 2535
8 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ พ.ศ. 2535 - 2541
9 นายประยูร ยศสุนทร พ.ศ. 2541 - 2544
10 นายศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2544 - 2548
11 นายสมเจตต์ รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2548 - 2552
12 นายสังคม โทปุริน พ.ศ. 2552 - 2554
13 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ พ.ศ. 2554 - 2558
14 นายวัชรินทร์ วรรณอุต พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง, วงการสื่อสารมวลชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]