โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Maesaiprasitsart School
อักษรย่อ ม.ป.ศ. (M.P.S.)
ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2507
รหัส 1008570901
เพลง มาร์ช ม.ป.ศ.
เว็บไซต์

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐประจำอำเภอแม่สาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทย

ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นส่วนราชการในบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โดยเริ่มแรกเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน ทั้งได้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของ นายบรรจง ชูสกุลชาติ และนายธวัช สมสมาน นายอำเภอแม่สาย (ในขณะนั้น) ได้ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 53,198 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยทางอำเภอแม่สาย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ประมาณ 45 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหินสยามช่วยปรับปรุงบริเวณให้

ในปีการศึกษา 2513 ทางกรมวิสามัญ (เดิม) ได้แต่งตั้ง นางอุไรวรรณ วรพงษ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปิดดำเนินการของตนเองโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์” และเริ่มได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา โดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 และบ้านพักครู

ในปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คม.ช.) รุ่นที่ 8 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กรมสามัญศึกษา และในปีนี้ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ และบ้านพักครูเพิ่มขึ้น

ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งยุบโรงเรียนแม่สาย (ประถมปลาย) สังกัดกองการประถมศึกษา มารวมเข้ากับโรงเรียน โดยโอนอัตรากำลังครู – อาจารย์ นักเรียน ภารโรง และอาคารสถานที่ทั้งหมดเป็นของโรงเรียน ทำให้มีอาคาร เรียน จำนวนครู – อาจารย์เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายที่ยังเหลืออยู่นั้น ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์ และหมดไป ในปีการศึกษา 2518

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางอุไรวรรณ วรพงษ์ พ.ศ. 2513 - 2517
2 นายเฉลิมชัย รัตนประยูร พ.ศ. 2518 - 2522
3 นายบุญธัญ ไชยรินทร์ พ.ศ. 2523 - 2524
4 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2525 - 2529
5 นายบุญภพ ชัยศิลปิน พ.ศ. 2529 - 2531
6 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ พ.ศ. 2531 - 2532
7 ว่าที่ ร้อยตรี ชูชาติ สงวนนาม พ.ศ. 2532 - 2535
8 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ พ.ศ. 2535 - 2541
9 นายประยูร ยศสุนทร พ.ศ. 2541 - 2544
10 นายศรีวรรณ ปินใจ พ.ศ. 2544 - 2548
11 นายสมเจตต์ รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2548 - 2552
12 นายสังคม โทปุริน พ.ศ. 2552 - 2554
13 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ พ.ศ. 2554 - 2558
14 นายวัชรินทร์ วรรณอุต พ.ศ. 2558 - 2560
15 คเณศ พงศ์สุวรรณ พ.ศ. 2560 - 2562
16 ปราโมทย์ นพวงศ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]