วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ (อังกฤษ : Krabi College of Agriculture and Technology  ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
Krabi College of Agriculture and Technology
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวษท.กบ. / K-CAT
คติพจน์“งานเด่น เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม”
สถาปนาพ.ศ. 2522
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางมณี วรรณสอน
ที่ตั้งเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถนนเหนือคลอง - เขาพนม
ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 81130
เว็บไซต์วษท.กระบี่

ประวัติ[แก้]

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ แรกเริ่มเดิมชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาเกษตรกรรมขึ้นให้ครบทุกจังหวัด  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2522 เป็นปีชาวไร่ชาวนา  และเพื่อขยายการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ผลิตกำลังคนระดับกลางด้านเกษตรกรรม  ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการเกษตร  จังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินให้โดยตัวแทนกรมอาชีวศึกษาได้ทำการสำรวจพื้นที่และหาข้อมูลต่าง ๆ  และได้ตกลงใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งควนยาว หมู่ 3 และหมู่ 6 ที่ตำบลห้วยยูง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   ห่างจากตัวจังหวัดกระบี่และอำเภอเมืองเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งสิ้น  1,708 ไร่   1 งาน 47 ตารางวา ลักษณะพื้นที่มีป่าไม้ขนาดเล็กอยู่ทั่วไป และพื้นที่มีทั้งเป็นติดกัน ที่ราบและเป็นเนินสูงลาดเท  วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.เกษตรกรรม)  มีจำนวนบุคลากรคือ ครู-อาจารย์ 10 คน   ลูกจ้างประจำและชั่วคราว 5 คน  นักเรียน 120 คน

พ.ศ. 2527  เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ   (ฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่)  โดย อบรมเกษตรกรในวิทยาลัย และออกไปอบรมตามหมู่บ้าน รุ่นละ 3-5 วัน ปีงบประมาณ ละ700 คน

พ.ศ. 2528   เปิดสอนหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม  2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์

พ.ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในกรมอาชีวศึกษาและได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนห้วยยูง” โดยเปิดสอนในประเภทวิชาต่าง ๆ เช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจในหลักสูตร ปวช.และ ปวส.

พ.ศ. 2539 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบการศึกษาชั้น ม.3  จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร  ปวช.สาขาเกษตรศาสตร์  โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลา  3  ปีที่เรียน      และให้เป็นนักเรียนประจำได้รับเงินอุดหนุน 5,000 บาทต่อปี

วันที่  26  กันยายน  2539  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยจึงใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มาตั้งแต่บัดนั้น[1]

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาชาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.kcat.ac.th/about.html
 2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=114