มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถาบันราชภัฏสุรินทร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Surindra Rajabhat University
SymbolSRRU.gif
ชื่อย่อม.รภ.สร. / SRRU
คติพจน์เป็นสถาบันอุมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
สถาปนา29 กันยายน พ.ศ. 2516 (46 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์
(ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี)(ตั้งโดย คสช.)
นายกสภาฯดร.ถนอม อินทรกำเนิด
(ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย) (ตั้งโดย คสช.)
ที่ตั้งเลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีม่วง
เพลงราชภัฏสดุดี
เว็บไซต์www.srru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ชื่อเดิม : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม ”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จำนวน ๓๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทน วิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามลำดับ

ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (อังกฤษ: Surindra Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน เปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถานที่จัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในกลุ่มเขตจังหวัดอีสานตอนใต้ อันได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวมถึง ประเทศกัมพูชา และประเทศใกล้เคียง และในปี ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก ได้มีการอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้อยู่ในอันดับที่ ๗๕ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งสิ้น ๑๗๙ แห่ง และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๑๑,๘๖๒ ของโลกอีกด้วย

ปรัชญา[แก้]

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ค่านิยม[แก้]

“ค่านิยม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ การนำองค์องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ[แก้]

ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ และส่งเสริมทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประสานงานระดับท้องถิ่นสู่สากล ผลิต และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เข้มแช็ง การเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพใช้เทคโนโลยี และบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร[แก้]

“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๔ ข้อ คือ

๑) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล

๒) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น

๓) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเป็นเป็นทีม และมีจิตใจของการให้บริการ

๔) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "SURINDRA RAJABHAT UNIVERSITY"

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระพุทธสุรินทรานาคะเสน เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมาแต่ครั้งการก่อตั้งสถาบันราชภัฏ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลาประเภทหินทราย สำหรับชื่อ สุรินทรานาคะเสน เป็นนามที่ท่าน รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้แต่งขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวาระมงคลสมโภชมหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีของการครบรอบ ๔๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

สรินทรานาคเสน.jpg

สถานที่ตั้ง[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ๑๘๖ หมู่ ๑ ถ.สุรินทร์ - ปราสาท (กิโลเมตรที่ ๒ ห่างจาก ตัวเมืองไปทางใต้) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เนื้อที่ทั้งหมด ๔๗๙ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา

คณะ[แก้]

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
 • สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารองค์กรท้องถิ่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]