ข้ามไปเนื้อหา

เจ้าคณะอำเภอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าคณะอำเภอ
จวนวัดราษฎร์,วัดพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งเจ้าคณะภาค โดยผ่านการเห็นชอบของเจ้าคณะใหญ่แต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ
วาระเกษียณอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์
เงินตอบแทน3,100บาท[1]

เจ้าคณะอำเภอเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในระดับอำเภอ

คุณสมบัติ[แก้]

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป และมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในอำเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระครูสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ชั้นตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย)[แก้]

คณะสงฆ์หนกลาง ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนกลาง

คณะสงฆ์หนเหนือ ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนเหนือ

คณะสงฆ์หนตะวันออก ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนตะวันออก

คณะสงฆ์หนใต้ ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนใต้

คณะสงฆ์ภาค 1[แก้]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด แขวง เขต
1. เจ้าคณะเขตพระนคร พระราชวชิราธิบดี (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.5) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
2. เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปทุมวัน พระราชวชิรธรรมสุนทร (เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน) วัดสุนทรธรรมทาน วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ พระวีรธรรมมุนี (ประวัติ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.7) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
4. เจ้าคณะเขตดุสิต พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.4) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธ เขตพระนคร
5. เจ้าคณะเขตบางซื่อ พระมหาสมัคร มหาวีโร (ป.ธ.8) วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ เขตบางซื่อ
6. เจ้าคณะเขตพญาไท พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ) วัดอุทัยธาราม บางกะปิ เขตห้วยขวาง
7. เจ้าคณะเขตบางรัก พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร) วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง สี่พระยา เขตบางรัก
8. เจ้าคณะเขตสาทร พระราชวชิโรดม (สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.3) วัดยานนาวา พระอารามหลวง ยานนาวา เขตสาทร
9. เจ้าคณะเขตยานนาวา พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ) วัดด่าน บางโพงพาง เขตยานนาวา
10. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม พระวชิรานุวัตร (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.6) วัดราชสิงขร พระอารามหลวง วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
11. เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร) วัดคลองเตยใน คลองเตย เขตคลองเตย
12. เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญฺโญ) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร บางจาก เขตพระโขนง
13. เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง พระราชพัฒนโสภณ (วินัย ญาณวินโย) วัดทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ เขตประเวศ
14. เจ้าคณะเขตสวนหลวง พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร) วัดปากบ่อ อ่อนนุช เขตสวนหลวง
15. เจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง -ว่าง-[2] เขตบางกะปิ
16. เจ้าคณะเขตลาดพร้าว พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล (ป.ธ.9) วัดลาดปลาเค้า จรเข้บัว เขตลาดพร้าว
17. เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม พระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.5) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
18. เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.4) วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ลาดยาว เขตจตุจักร
19. เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.9) วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง
20. เจ้าคณะเขตสายไหม พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ) วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน เขตสายไหม
21. เจ้าคณะเขตคลองสามวา พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย อติธมฺโม ป.ธ.7) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธ เขตพระนคร
22. เจ้าคณะเขตมีนบุรี พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส) วัดบำเพ็ญเหนือ มีนบุรี เขตมีนบุรี
23. เจ้าคณะเขตลาดกระบัง พระมงคลบุญเขต (สงวน อาสโภ) วัดลานบุญ ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
24. เจ้าคณะเขตหนองจอก พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ตนฺติปาโล ป.ธ.9) วัดสามพระยาวรวิหาร วัดสามพระยา เขตพระนคร
25. เจ้าคณะเขตธนบุรี พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.9) วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
26. เจ้าคณะเขตคลองสาน พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.7) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
27. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี ป.ธ.9) วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
28. เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร) วัดธรรมคุณาราม ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
29. เจ้าคณะเขตจอมทอง พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.4) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร บางค้อ เขตจอมทอง
30. เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร ป.ธ.7) วัดชิโนรสารามวรวิหาร บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
31. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระพิมลภาวนาพิธาน (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ศิริราช เขตบางกอกน้อย
รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (วิชัย ธมฺมทินฺโน) วัดอมรินทรารามวรวิหาร ศิริราช เขตบางกอกน้อย
32. เจ้าคณะเขตบางพลัด พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.5) วัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด
33. เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.7) วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
34. เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ ป.ธ.8) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
35. เจ้าคณะเขตบางแค พระอุดมวรญาณ (สุวิทย์ สุจิตฺโต ป.ธ.9) วัดชัยฉิมพลี บางแวก เขตภาษีเจริญ
36. เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา พระครูเมตตามงคลวิศิษฎ์ (วัชรินทร์ อคฺควโร) วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
37. เจ้าคณะเขตหนองแขม พระราชวัชรพัฒนาทร (ณรงค์ ปสนฺโน) วัดม่วง หลักสอง เขตบางแค
38. เจ้าคณะเขตทุ่งครุ พระสิทธิศีลการ (ทองใส วรปญฺโญ ป.ธ.7) วัดราชวรินทร์ สำเหร่ เขตธนบุรี
39. เจ้าคณะเขตบางบอน พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ) วัดบางบอน บางบอนใต้ เขตบางบอน

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.7) วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.6) วัดแคนอก บางกระสอ เมืองนนทบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส) วัดจันทร์ บางกรวย บางกรวย
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต (ป.ธ.9) วัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
3. เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก กลฺยาณธมโม) วัดเตย บางตะไนย์ ปากเกร็ด
รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.3) วัดกู้ บางพูด ปากเกร็ด
4. เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ ชาตปุญฺโญ) วัดบางไผ่ พระอารามหลวง บางรักพัฒนา บางบัวทอง
5. เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พระกิตติวชิรธาดา (วิทยา มหาวีโร) วัดราษฎร์ประคองธรรม เสาธงหิน บางใหญ่
6. เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต หนองเพรางาย ไทรน้อย

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระศรีวัชรปัทมคุณ (ถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.9) วัดบางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระมหาสมชาย สนฺติกโร ป.ธ.7 วัดเปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี
2. เจ้าคณะอำเภอสามโคก พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.9 วัดตำหนัก สามโคก สามโคก
รองเจ้าคณะอำเภอสามโคก พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กลฺยาโณ) วัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
3. เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑฺโฒ ป.ธ.4) วัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
4. เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร ป.ธ.4) วัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธญาโณ) วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม บึงทองหลาง ลำลูกกา
รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูโสภณภัทรเวทย์ (อิทธิพล ปธานิโก) วัดสายไหม คูคต ลำลูกกา
6. เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี พระมหาชิต ฐานชิโต ป.ธ.7 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง บึงยี่โถ ธัญบุรี
7. เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์) วัดบึงบาประภาสะวัต บึงบา หนองเสือ

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน) วัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
2. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.8 วัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
3. เจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระวชิรธาดา (ไพรัช ฐิตสิริ ป.ธ.4) รก. วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร บางพึ่ง พระประแดง
รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง -ว่าง-[3] พระประแดง
4. เจ้าคณะอำเภอบางพลี พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9) วัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
5. เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.6) วัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ
6. เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง พระมงคลธรรมธัช (นฤพล สุขวฑฺฒโน) วัดศิริเสาธง บางเสาธง บางเสาธง

คณะสงฆ์ภาค 2[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระวชิโรภาส (ประดิษฐ์ ฐานิโก) วัดศาลาปูน (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ป.ธ.5) วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะอำเภอมหาราช พระครูโฆษิตกิตติคุณ (เรวัตร) วัดโพธิ์ประสิทธิ์ อำเภอมหาราช
3. เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน ป.ธ.4) วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระมหาสมบัติ อาภากโร ป.ธ.3 วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
4. เจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ) วัดพระนอน อำเภอนครหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง -ว่าง-[4]
5. เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์) วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะหัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์) วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน
6. เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์) วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย
รองเจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูศรีชยาภรณ์ (สุรชัย สุจิตฺโต ป.ธ.6) วัดโตนด 1 อำเภออุทัย
7. เจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺจิตฺโต ดร.) วัดเจริญธรรม อำเภอภาชี
รองเจ้าคณะอำเภอภาชี พระวชิรภาวนาภิรัต (ธรรมทส ป.ธ.4) วัดตะโก อำเภอภาชี
8. เจ้าคณะอำเภอวังน้อย พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์) วัดราษฎรบรรจง อำเภอวังน้อย
9. เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ (ป.ธ.8) วัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พระครูเกษมวุฒิกร วัดลาดระโหง อำเภอบางปะอิน
10. เจ้าคณะอำเภอผักไห่ พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย) วัดตูม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
11. เจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ) วัดเชิงเลน อำเภอบางไทร
รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร -ว่าง-[5] วัด อำเภอบางไทร
12. เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร) วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ อำเภอลาดบัวหลวง
13. เจ้าคณะอำเภอเสนา พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8) วัดสุวรรณดาราราม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอเสนา พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร (ป.ธ.7) วัดหนองลำเจียก อำเภอเสนา
14. เจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร) วัดสีกุก อำเภอบางบาล
รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูวิสิฐบุญสาร (เฉลิมพล) วัดโคกหิรัญ อำเภอบางบาล
15. เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร) วัดบางซ้ายนอก อำเภอบางซ้าย
16. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร) วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง ป.ธ.9) วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา) วัดท้องคุ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ ป.ธ.8) รก. วัดนางในธรรมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ -ว่าง-
3. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ ป.ธ.8) วัดนางในธรรมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระมหาโตนด กนฺตาโภ ป.ธ.6 วัดจันทร์ อำเภอโพธิ์ทอง
4. เจ้าคณะอำเภอไชโย พระครูวิวัฒน์เขมคุณ (วัฒนะ) วัดสระเกษ อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะอำเภอป่าโมก พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์) วัดพานิช อำเภอป่าโมก
6. เจ้าคณะอำเภอแสวงหา พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ (นพรัตน์) วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา
7. เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พระวชิรเวที (พิษณุ ป.ธ.6) วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
จังหวัดสระบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.6 วัดท่าพง อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระครูปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน วัดเชิงเขา อำเภอเมืองสระบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูประภัศร์วรญาณ (ทรัพย์) วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูโสภณรัตโนภาส วัดหนองสองห้อง อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูชินพันธ์สิกขกิจ (ชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน) วัดบ้านธาตุใต้ อำเภอแก่งคอย
3. เจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร) วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูโสภณประชากิจ วัดกุ่มหัก อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูประโชติสรกิตติ์ วัดหนองอ่างทอง อำเภอหนองแค
4. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พระครูศุภธรรมคุณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ - -
5. เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ (ป.ธ.8) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ) วัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท - -
6. เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ วัดเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
7. เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ ป.ธ.7) วัดเขาแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเสาไห้
รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระครูสังวรกิจประยุต วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
8. เจ้าคณะอำเภอหนองแซง พระครูวชิรธรรมรักษ์ (วิเชียร) วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง
9. เจ้าคณะอำเภอหนองโดน พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ป.ธ.6) วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
10. เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูสิทธิธรรมานุโยค วัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก
รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูถาวรธรรมทัต วัดซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
11. เจ้าคณะอำเภอดอนพุด พระครูสุนันทกิจโกศล วัดดอนทอง อำเภอดอนพุด
12. เจ้าคณะอำเภอวังม่วง พระครูวรเขตภิบาล วัดภิบาลวังม่วง อำเภอวังม่วง
13. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระศรีปริยัติเวที (ลำใย ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

คณะสงฆ์ภาค 3[แก้]

จังหวัดสิงห์บุรี[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย ป.ธ.4) วัดแจ้งพรหมนคร ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระมหาจรัญ พฺรหฺมจาโร (ป.ธ.7) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
2. เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ ฐานมงฺคโล) วัดทอง น้ำตาล อินทร์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูโสภณโพธิธรรม (มานัส มนธมฺโม) วัดคลองโพธิ์ศรี ทองเอน อินทร์บุรี
3. เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ (ประเวช โชติวฒโน ป.ธ.6) วัดประสาท พระงาม พรหมบุรี
4. เจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูวิริยโสภิต (ส่วน สุมงฺคโล) วัดพระปรางค์ เชิงกลัด บางระจัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ (วิชัย วชิรญาโณ) วัดห้วยเจริญสุข พักทัน บางระจัน
5. เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน พระครูสถิตธรรมาลังการ () รก. วัดประดับ บางระจัน ค่ายบางระจัน
6. เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล กิตฺติปาโล ป.ธ.5) วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง พิกุลทอง ท่าช้าง

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระมหานคร จรณธมฺโม (ป.ธ.9) วัดท่าช้าง เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระครูวิชัยกิจจาทร (วิทยา ปญฺญาธโร) วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ในเมือง เมืองชัยนาท
2. เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร วัดใหญ่ ท่าฉนวน มโนรมย์
3. เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.6) วัดปากคลองมะขามเฒ่า มะขามเฒ่า วัดสิงห์
4. เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง พระครูสุนทรชัยโสภิต (เกษม ปญฺญาธโร) วัดทุ่งจำรอง วังตะเคียน หนองมะโมง
5. เจ้าคณะอำเภอหันคา พระมหาวิสัน จนฺทโชโต (ป.ธ.7) วัดทับขี้เหล็ก หันคา หันคา
รองเจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูสิริชยานุรักษ์ (ประจักษ์ นนฺทโย ป.ธ.5) วัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา
6. เจ้าคณะอำเภอเนินขาม พระครูวิมลชยาทร (อาทร อาทโร) วัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา หันคา
7. เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย พลวฑฺโฒ) วัดโคกดอกไม้ ดงคอน สรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูโฆษิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร) วัดโฆษิตาราม บางขุด สรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (ศิริ สุวณฺณรํสี ป.ธ.3) วัดทรงเสวย หนองน้อย วัดสิงห์
8. เจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระครูวิธูรชัยกิจ (มานพ เตชปญฺโญ) วัดตะกู โพนางดำดก สรรพยา
รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี (ป.ธ.6) วัดโพธิ์งาม บางหลวง สรรพยา
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดลพบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ (ป.ธ.๕) วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (พธ.บ.,รป.ม.) วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ วัดตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูสาธุกิจบริหาร วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูกันตธรรมารักษ์ (อารักษ์ ป.ธ.3) วัดบ้านม่วง อำเภอท่าวุ้ง
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูโสภณปัญญาวุธ วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูวิมลสังวรกิจ วัดเทพอำไพ อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูภาวนาวราภรณ์ (ธรรมภณ) วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่
4. เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูภัทรปัญญาวุธ (เภก) วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ วัดวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ วัดเขาจรเข้ อำเภอโคกสำโรง
5. เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง -ว่าง-[6] วัด อำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
6. เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พระครูคุณสัมบัน (จตุพล) วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์
7. เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสุวัฒน์จันทโชติ วัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสิริธรรมประยุต (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดหัวเขาสามัคคี อำเภอโคกเจริญ
8. เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ ป.ธ.๓) วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูรังษีกิจจาทร วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูสุธรรมนิวิฐ วัดหนองนา อำเภอพัฒนานืค
9. เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูบุญบาลประดิษฐ์ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูสุนทรธรรมทิน วัดสิงหาราม อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก อำเภอชัยบาดาล
10. เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง พระครูอุดมวรรักษ์ วัดซับจำปา อำเภอท่าหลวง
11. เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.5) วัดซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูศีลสังวรวิมล วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง อำเภอลำสนธิ
จังหวัดอุทัยธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุทิตศุภการ (สุบิน) วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมโฆษิต วัดอุโปสถาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูศรีรัตนาภิรัต (ปิยะนันท์ ป.ธ.6) วัดบ่อทับใต้ อำเภอหนองฉาง
3. เจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.9 วัดสาลวนาราม อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระวชิราภรณ์ (สุข ป.ธ.4) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี
4. เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ) วัดหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
5. เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บรรหาร) วัดทัพคล้าย อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
6. เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ (จำนงค์) วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์
7. เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยวิริยสุนทร (สมยศ) วัดประดู่ยืน อำเภอลานสัก
รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิศวิริยากร วัดปางไม้ไผ่ อำเภอลานสัก
8. เจ้าคณะอำเภอห้วยคต พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ) วัดสามัคคีรังสรรค์ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 4[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครสวรรค์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูศรีสุธรรมวิวิฐ (ธานี ป.ธ.6) วัดไทรเหนือ อำเภอเมืองนครสรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
2 เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย) วัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระมหาสุชาติ ถิรญาโน ป.ธ.9 วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม) วัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว
3 เจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.9 วัดทับกฤชกลาง อำเภอชุมแสง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
4 เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ป.ธ.5) วัดคลองบางเดื่อ อำเภอพยุหะคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
5 เจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ป.ธ.6) วัดดงพลับ อำเภอตาคลี
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
จังหวัดกำแพงเพชร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร พระครูโกศลวชิรกิจ วัดประดู่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. เจ้าคณะอำเภอไทรงาม พระครูโสภณวชิรากร วัดเนินสำราญ อำเภอไทรงาม
3. เจ้าคณะอำเภอคลองลาน พระครูวิลาสวชิรธรรม (สุข) วัดมอสำราญ อำเภอคลองลาน
4. เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.5) วัดบ้านไร่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5. เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง พระครูสุธรรมวชิราทร วัดหนองเต่าทอง อำเภอคลองขลุง
6. เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร) วัดราษฎร์บูรณะ อำเภอพรานกระต่าย
7. เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ พระครูรัตนวชิโรภาส วัดแก้วสุรินท์ฉาย อำเภอลานกระบือ
8. เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา พระเมธีวชิรภูษิต (จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.9)
9. เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง พระครูวชิรชัยวัฒน์ (เวียงชัย) วัดหนองไผ่ อำเภอปางศิลาทอง
10. เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗ วัดก้องประชาราษฎร์ อำเภอบึงสามัคคี
11. เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส) วัดอมฤต อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดพิจิตร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ป.ธ.9) วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูวิภัชธรรมโสภิต (เชือน) วัดดงชะพูล อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูสิริปริยัตโยดม (เมธี จนฺทวํโส ป.ธ.5) วัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร
2. เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓) วัดโพธิ์ทอง อำเภอบางมูลนาก
รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก พระครูพิพิธกิตติวัฒน์ (กิตติชัย ถาวรสุโข) วัดปากคลองไข่เน่า อำเภอบางมูลนาก
3. เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ พระครูสิริสุตโสภณ (จำเนียร จนฺทโภโณ ป.ธ.๕) วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
4. เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณโณ ป.ธ.7) วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง) อำเภอทับคล้อ
รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระครูวิจิตรธรรมนาถ (ป.ธ.3) วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ
5. เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน พระครูพิพัฒน์สิริมงคล วัดทับปรูพัฒนาราม อำเภอตะพานหิน
รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน พระครูสิริพรหมาภรณ์ (ป.ธ.5) วัดพรหมประสิทธิ์ อำเภอตะพานหิน
6. เจ้าคณะอำเภอสามง่าม พระครูวิรุฬปุญญากร (ป.ธ.3) วัดวังแดง อำเภอสามง่าม
รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม พระครูศรีปริยัติวิธูร (วิฑูรย์ ป.ธ.6) วัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
7. เจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต วัดทะนง อำเภอโพทะเล
รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูพิสุทธิวรากร (ป.ธ.7) วัดหิรัญญาราม (บางคลาน) อำเภอโพทะเล
8. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พระครูวิกรมสมาธิวัฒน์ (จรูญ ปภสฺสโร) วัดวังกระสูบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
9. เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน พระครูพิบูลประชานาถ วัดยางคอยเกลือ อำเภอวังทรายพูน
10. เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี พระครูพิศาลธรรมวุฒิ วัดหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี
11. เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ วัดถ้ำคะนอง อำเภอสากเหล็ก
12. เจ้าคณะอำเภอบึงนาราง พระครูพิพัฒน์วีรธรรม วัดโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระมหาวรชิต อชิตชโย (ป.ธ.7) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 6[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดแพร่
๑. เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ป.ธ.๕) วัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ รูปที่ ๑ พระครูวรเวทย์สังฆกิจ (นิพนธ์) วัดเมธังกราวาส ต.ในเวียง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ รูปที่ ๒
๒. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลอง พระครูบุญสารประสิทธิ์ (บุญยัง ชยมฺงคโล) วัดเชตวัน ต.หัวทุ่ง
เจ้าคณะอำเภอลอง พระครูบัณฑิตานุกูล (เมธี ปณฺฑิโต) วัดดงลาน ต.บ้านปิน
รองเจ้าคณะอำเภอลอง รูปที่ ๑ พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม ฐิตเมโธ ป.ธ.๕) วัดบ้านปง ต.ต้าผามอก
รองเจ้าคณะอำเภอลอง รูปที่ ๒ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ) วัดทุ่งแล้ง ต.ทุ่งแล้ง
๓. เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร) วัดปงท่าข้าม ต.ปงท่าข้าม
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูวีรการโกวิท (กิจเมธี) วัดดอนมูล ต.ดอนมูล
๔. เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ (กิตติพงศ์) วัดพงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย
รองเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี) วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม
๕. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูกิตติชัยวัฒน์ (เหลือง) วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี
เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูวิทิตธรรมวิมล วัดแม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ
รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ (ศรีนวล) วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี
๖. เจ้าคณะอำเภอสอง พระครูวรธรรมสาร (สมพร สุจิตฺโต) วัดทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว
รองเจ้าคณะอำเภอสอง พระครูมงคลธรรมรักษ์ วัดคุ้มครองธรรม ต.บ้านกลาง
๗. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ พระครูวิจิตรพัฒนพิมล (เจตน์) วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ พระครูสุตพัฒนกิตติ์ (กิตติศักดิ์ ป.ธ.๕) วัดหนองม่วงไข่
๘. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระครูชินศาสน์สาทร วัดวังขอน
เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระครูวิจิตรธรรมสาธก (ชาญชัย ป.ธ.๓) วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง
รองเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระมหาสมจิตร อุปลฺวณฺโณ ป.ธ.๗ วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง
๙. เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ (ธ) พระครูภาวนาปัญญาคุณ วิ. วัดป่าเวียงทอง
จังหวัดน่าน
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูสิรินันทวิทย์ (สมบัติ รตนปญฺโญ, น.ธ.เอก, ป.ธ.๕) วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูปริยัตินันทสุธี (มารวย ชวนปญฺโญ, น.ธ.เอก, ป.ธ.๖) วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์ (อรรถพล กิตฺติโสภโณ, น.ธ.เอก) วัดสมุน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดเชียงราย
๑. เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร, พธ.บ.,ค.ม.) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะอำเมืองเชียงราย พระครูสิริกิจจาทร (สุพรรณ สิริปญฺโญ, พธ.บ.) วัดศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสโข, น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
๒. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ () วัดดอนจั่น อำเภอแม่ลาว
รองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
๓. เจ้าคณะอำเภอพาน พระครูพิพิธพัฒนโกวิท (ภานุวัฒน์ วุฑฺฒิจารี, ป.ธ.๖) วัดทุ่งพร้าว อำเภอพาน
รองเจ้าคณะอำเภอพาน พระครูสุจิณกัลยาณธรรม (วิเชียร กลฺยาโณ) วัดศรีเมืองมูล อำเภอพาน
๔. เจ้าคณะอำเภอเทิง พระครูรัตนธรรมประทีป (ณรงค์ฤทธิ์) วัดพระนาคแก้ว อำเภอเทิง
รองเจ้าคณะอำเภอเทิง พระครูสิริคันธวงศ์ วัดงิ้วใหม่ อำเภอเทิง
รองเจ้าคณะอำเภอเทิง
๕. เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง พระครูศรีพัฒนกิตติ์ (เอกชัย กิตฺติวฒฺนเมธี, ป.ธ.๖) วัดแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
๖. เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พระครูวิสิฐวรนารถ (ทองอินทร์ ปิยวณฺโณ ) วัดดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
๗. เจ้าคณะอำเภอป่าแดด พระครูพิพิธธรรมสาทร (บรรเจิด อคฺคธมฺโม) วัดป่าแงะเมืองชุม อำเภอป่าแดด
๘. เจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูอุปถัมภ์วรการ (บุญช่วย) วัดป่าซาง อำเภอแม่จัน
รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ (สังวาล ธมฺมโชโต,ป.ธ.๓) วัดป่าบงหลวง อำเภอแม่จัน
รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูศุภกิจประยุต (แสวง) วัดสันกอง อำเภอแม่จัน
๙. เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง
๑๐. เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย พระครูโกศลกิจจานุกิจ (บุญมา) วัดสันหนองบัว อำเภอพญาเม็งราย
รองเจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย พระครูสิริสันตยากร (บัญญัติ,ป.ธ.๕) วัดสันติคีรี อำเภอพญาเม็งราย
๑๑. เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า พระครูนิวิฐสีลสังวร (ทวี) วัดฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า พระครูพิพิธสุตธรรม วัดสันต้นเปา อำเภอเวียงป่าเป้า
๑๒. เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พระครูพิศาลธรรมาทร วัดป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พระครูจิรอินโทภาส (ณัฐภูมินท์) วัดศรีบุญยืน อำเภอเชียงแสน
๑๓. เจ้าคณะอำเภอขุนตาล พระครูวรกิตติวิมล (ป.ธ.๔) วัดป่าข่า อำเภอขุนตาล
๑๔. เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น พระครูสถิตศีลสุนทร วัดปอกลาง อำเภอเวียงแก่น
๑๕. เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภี (ป.ธ.๗) วัดเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย พระครูสุนทรศิลปาคม (พิชัย สิริปญฺโญ) วัดแม่สรวยหลวง อำเภอแม่สรวย
๑๖. เจ้าคณะอำเภอแม่สาย พระครูวิสุทธิธรรมภาณี (จำลอง ปญฺญาวโร) วัดวิเชตร์มณี อำเภอแม่สาย
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย พระครูอดุลสีลาจาร (จันทร์ทิพย์) วัดป่ายาง อำเภอแม่สาย
๑๗. เจ้าคณะอำเภอเชียงของ พระครูบวรรัตนธรรม วัดสบสม อำเภอเชียงของ
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ พระครูสุวัฒน์สิกขการ วัดศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
๑๘. เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูรัตนชัยคุณ (อ่อนแก้ว ปญฺญาวโร) วัดราษฎร์ชุมพล อำเภอเวียงชัย
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (จรัญ จิตฺตปญฺโญ) วัดพนาลัยเกษม อำเภอเวียงชัย
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธณปญฺโญ) วัดพนาลัยเกษม อำเภอเวียงชัย

คณะสงฆ์ภาค 7[แก้]

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ (พิทักษ์ศิลป์ เมธิโก) วัดหมอกจำแป่ หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน -ว่าง- [[อำเภอ|]]
2. เจ้าคณะอำเภอขุนยวม พระครูอนุศาสน์โกศล (ประสิทธิ์) วัดโพธาราม ขุนยวม ขุนยวม
3. เจ้าคณะอำเภอปาย พระครูอนุสารปุญญาคม วัดแม่นาเติงใน แม่นาเติง ปาย
4. เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง พระครูอนุกูลบุญกิจ วัดชัยลาภ บ้านกาศ แม่สะเรียง
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล วัดสุพรรณรังษี แม่สะเรียง แม่สะเรียง
5. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย พระครูญาณสัมปยุต วัดแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
6. เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า พระครูอนุยุตสังฆกิจ วัดปางหมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน
7. เจ้าคณะอำเภอสบเมย พระครูอนุรักษ์ทัศนเขต (จีระศักดิ์ จิรธมฺโม) วัดอมราวาส แม่สะเรียง แม่สะเรียง

คณะสงฆ์ภาค 9[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดขอนแก่น
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.6) วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.7) วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูศรีปริยัติบัณฑิต (ปพน กตสาโร ป.ธ.6) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.4) วัดจอมแจ้ง อำเภอกระนวน
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.4) วัดนามูลพุทธาวาส อำเภอกระนวน
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.4) วัดศรีจันทร์ อำเภอกระนวน
3. เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล) วัดศิริพนปุญญาวาส อำเภอเขาสวนกวาง
รองเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง พระครูกิตติสารญาณ (บุญ) วัดสระกัญญาราช
4. เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร) วัดมัชฌิมาวาส อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย พระครูสุวรรณสารสิทธิ์ วัดสระทอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
5. เจ้าคณะอำเภอชนบท พระครูอุดมธรรมสโรภาส (อนุชิต) วัดแท่นศิลา อำเภอชนบท
รองเจ้าคณะอำเภอชนบท ว่าง วัด อำเภอชนบท
6. เจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูรังษีธรรมสาร (จูม) วัดราษี อำเภอชุมแพ
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูศรีทัศนคุณ (สนิท ป.ธ.6) วัดกลางสว่าง อำเภอชุมแพ
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ ป.ธ.3) วัดสระแก้ว อำเภอชุมแพ
7. เจ้าคณะอำเภอซำสูง พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน) วัดโพธิ์ชัย อำเภอซำสูง
รองเจ้าคณะอำเภอซำสูง พระครูศีลสารโสภิต (ใหม่) วัดศรีสำราญ อำเภอซำสูง
8. เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์) วัดสระชัย อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ ป.ธ.4) วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
9. เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ ป.ธ.5) วัดสว่างน้ำใส อำเภอโนนศิลา
รองเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา) วัดอัมพวัน อำเภอโนนศิลา
10. เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง) วัดศิริชัยมงคล อำเภอบ้านไผ่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ป.ธ.3) วัดศรีบุญเรือง อำเภอบ้านไผ่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พระมหาศรีรวย ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.7 วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่
11. เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ์ ป.ธ.5) วัดบูรพาราม อำเภอบ้านฝาง
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จริส) วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านฝาง
12. เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี) วัดพิมลธรรมาราม อำเภอบ้านแฮด
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ป.ธ.9 วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
13. เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา) วัดอัมพวัน อำเภอเปือยน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ) วัดธาตุกู่ทอง อำเภอเปือยน้อย
14. เจ้าคณะอำเภอพระยืน พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ ป.ธ.4) วัดศรีตาล อำเภอพระยืน
รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน
15. เจ้าคณะอำเภอพล พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.5) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพล
รองเจ้าคณะอำเภอพล พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ วัดสะอาด อำเภอพล
รองเจ้าคณะอำเภอพล พระครูธีรธรรมสาร วัดศรีหงษ์ทอง อำเภอพล
16. เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน พระครูอมรสารคุณ วัดท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน
รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา ป.ธ.4) วัดท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน
17. เจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูสารพัฒนาทร ป.ธ.4 วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.6) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูปัญญาสารโชติ วัดสว่างเลิงแสง อำเภอภูเวียง
18. เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูอนุกูลสารธรรม ป.ธ.4 วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูสารปิยธรรม ป.ธ.3 วัดสะอาด อำเภอมัญจาคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูอรุณสารเขต วัดโนนทอง อำเภอมัญจาคีรี
19. เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน ป.ธ.3) วัดนายมวราราม อำเภอเวียงเก่า
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า พระครูปิยสารสุนทร วัดสะพานขาว อำเภอเวียงเก่า
20. เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูเกษมนันทสาร วัดท่าละหาน อำเภอแวงน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท) วัดทรงศิลา อำเภอแวงน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูปริยัติกิจโสภณ (ประจักษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.4) วัดเทวราช อำเภอแวงน้อย
21. เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน วัดลัฏฐิวัน อำเภอแวงใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ พระมหาพฤหัสบ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.3 วัดทรงธรรม อำเภอแวงใหญ่
22. เจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระครูโสภณวชิรธรรม ป.ธ.4 วัดสีชมพู อำเภอสีชมพู
รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระครูปริยัติภัทรวิธาน (น้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.4) วัดสามัคคยาราม อำเภอสีชมพู
รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู ป.ธ.9 วัดพิบูลย์ อำเภอสีชมพู
23. เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ พระครูสุนทรสารญาณ วัดโนนงาม อำเภอหนองนาคำ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ พระครูสันติโพธิธรรม วัดโพธยาราม อำเภอหนองนาคำ
24. เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.4) วัดสิทธิการาม อำเภอหนองเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ พระครูปริยัติรัตโนภาส (สวรรค์ ป.ธ.5) วัดสระโอภาวาส อำเภอหนองเรือ
25. เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูสุทธปุญญสาร วัดสุทธิจิตตาราม อำเภอหนองสองห้อง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.4) วัดนิเวศน์วิทยาราม อำเภอหนองสองห้อง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูสิริสีลคุณ (บุญเลย) วัดชัยศรี อำเภอหนองสองห้อง
26. เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน) วัดโพธิ์สง่า อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูปริยัติวัฒนโชติ (สุภีร์  ป.ธ.๔) วัดสระแก้ว  อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูปิยชัยกิจจานุกูล (สรสิช) วัดสระทอง อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูสุตกิจจานุยุต (ปุ่น สิริโสภโณ ป.ธ.๔) วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง)
2. เจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูพินิตยติการ วัดเทพยุดาราม  
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูวรปัญญาประสุต (สุนทร  ป.ธ.๓) วัดศรีวิไลมงคล  
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูอรุณสิริโชติ (อุดม อาภากโร) วัดอรุณสิงห์คาราม
3. เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ พระครูวิเวกสุตาภรณ์ (สมเดช ป.ธ.๓) วัดโนนสว่าง  
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ พระครูขันติวราภิรม (อำนวย) วัดขันตินิวาส  
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ
4. เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ป.ธ.4) วัดกลาง
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูสุนทรปัญญาวิมล วัดไตรภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูปริยัติกิจจารักษ์ วัดธาตุนาใหญ่
5. เจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูปริยัติสันติธรรม(วานิช) ป.ธ.4 วัดบ้านชาติ
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูประทีปปัญญาภรณ์ วัดสุจิตตาราม  
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูปริยัติคุณานุกูล (แสงจันทร์ ป.ธ.๔) วัดหนองผือ  
6. เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี  ป.ธ.๓) วัดป่ายาง
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูสุวัฒนวีรธรรม (สวัสดิ์) วัดไทรทอง
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูวิโรจน์คุณากร วัดเหล่าเสือ  
7. เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูโอภาสพิพัฒน์ วัดเสมาท่าค้อ  
รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ ป.ธ.๔) วัดอุบลบวรทิพย์  
รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูประพัฒน์วรธรรม วัดกลางขี้เหล็ก  
8. เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช) ป.ธ.๔ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง)
รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูบัณฑิตานุรักษ์ วัดโกศลรังสฤษฎิ์  
รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูวาปีจันทคุณ วัดหนองแคน
9. เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูศุภจริยาภิวัฒน์ วัดไตรภูมิ  
รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูวาปีสิริธรรม วัดสว่างหนองแวง
รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูธีรธรรมาทร (นพณรรพ์) วัดสว่างคารมณ์
10. เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี) วัดโพธิการาม  
รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูดิตถธรรมานุกูล (ถวิน) วัดท่าม่วง  
รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูสุนทรวนาภิรม วัดป่าอุทยาน
11. เจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูอรุณสิริวัฒน์ (สมศักดิ์) วัดแสงอรุณผดุงสันต์
รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูสุจิตธรรมโสภณ วัดศรีสว่างอารมณ์
รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง
12. เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง พระครูวรธรรโมภาส วัดบ้านผำใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง พระมหาสาคร สาคโร วัดเมืองสรวงเก่า
13. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระมหาประสาร ภทฺรเวที ป.ธ.๗ วัดป่ามหาศาล
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระครูปทุมสราภิรักษ์ วัดสระปทุม
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร. วัดสว่างสระทอง
14. เจ้าคณะอำเภอโพนทราย พระครูบวรวารีพิทักษ์ (ณรงศักดิ์ อริยวํโส ป.ธ.๓) วัดวารีกุฎาราม
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทราย พระครูกิตติพิพัฒน์ (ดวง) วัดสว่างอารมณ์
15. เจ้าคณะอำเภอเมยวดี พระครูสันติประภากร วัดสว่างอรุณ  
16. เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูโกศลบวรกิจ (อ่อนสี) วัดหนองใหญ่  
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูคัมภีร์ปัญญารัตน์ บ้านบาก
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูอุดมปัญโญภาส บ้านกล้วย
17. เจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูจันทสารวิมล วัดวารีสวาท  
รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูสิริประชานุกูล (กวี) วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง  
รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูปลัดหฤษฎ์  ญาณกาโร บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร
18. เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ พระครูสิริสาธุวัตร (วิมล) ป.ธ.5 วัดบ้านเปลือยนอก
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ พระครูวิเวกธรรมานุศาสก์ (จำรัส) วัดดอนวิเวก  
19. เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง พระครูสิริธรรมโกวิท (สายทอง) วัดดอนเกลือ  
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง พระครูสุทธิวโรภาส (สะอาด) วัดท่าสะแบง  
20. เจ้าคณะอำเภอหนองฮี พระครูรัตนวิหารธรรม(มณี ฐานิสฺสโร) วัดดงเย็นมหาวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฮี พระครูวิสาลสุวรรณคุณ วัดไทรทอง

คณะสงฆ์ภาค 11[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครราชสีมา
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น ป.ธ.๖) วัดสะแก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูเกษมกิจจาทร (ทองใบ) วัดพระนารายณ์มหาราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูปริยัติสีมาภรณ์ วัดสะแก
จังหวัดชัยภูมิ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงษ์ ป.ธ.๗) วัดชัยภูมิวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖) วัดไพรีพินาศ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ วัดกลางหมื่อนแผ้ว
จังหวัดบุรีรัมย์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณธรรมโฆสิต (เพล) วัดหนองไผ่น้อย
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณรมณียกิจ วัดทักษิณาวาส
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย) วัดอินทรวนาราม
จังหวัดสุรินทร์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ,ดร. (สุพรรณ , น.ธ.เอก,พธ.ด.) [7] วัดประทุมเมฆ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด น.ธ.เอก) วัดหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก) วัดนาเกา
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูธำรงสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (ฮวด ) วัดสามราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูประภัศร์นวกิจ (เภาร์ ) วัดตาเบา
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[8] วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[9] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[10] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) รักษาการแทน[11] วัดชัยมงคลมุนีวาส
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา) วัดกาเจาะ
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูสุจิตตาภิรม (บุตรดี) วัด
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระมหาบุญชอบ ปุญญสาทโร (ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. เจ้าคณะอำเภอสนม พระประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประภาสธรรมานุบาล (สมเกียรติ) วัดสว่างหนองอียอ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[12] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์) วัด
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [13] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[14] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน) วัดอิสาณ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง) วัดทุ่งไทรขะยูง
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ป.๑-๒ ) วัดดอกจานรัตนาราม
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ วัดพะเนารัตน์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว) วัดป่าบ้านตรวจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง) [15] วัดโมฬีวงษา
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [16] วัดหิมวันบรรพต

คณะสงฆ์ภาค 14[แก้]

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ) วัดพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.4) วัดหนองกระโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม
2. เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ) วัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิญาโณ ป.ธ.4) วัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
3. เจ้าคณะอำเภอสามพราน พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ) วัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
4. เจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ) วัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร) วัดบางปลา บางปลา บางเลน
5. เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูอมรบุญญารักษ์ (บุญรอด นาถกโร) วัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร) วัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน
6. เจ้าคณะอำเภอดอนตูม พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร ป.ธ.9) วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร พระประโทน เมืองนครปฐม
7. เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร) วัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ อภิรโต ป.ธ.4) วัดหลังศาลประสิทธิ์ ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสิริสารนิวิฐ (ชำนาญ มหาวีโร ป.ธ.5) วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
2. เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล) วัดหนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว จนฺทสุวณฺโณ) วัดโรงเข้ โรงเข้ บ้านแพ้ว

จังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระเมธีปริยัติวิบูล (ศิริ สิริธโร ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระมหาบุญรอด มหาวีโร ป.ธ.7 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท ป.ธ.4) วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง พระครูกาญจนสุตาคม (สมพงษ์ พุทฺธสโร ป.ธ.4) วัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง พระครูวัชรกาญจนาภรณ์ ( ปญฺญาวชิโร) วัดศรีสุวรรณาวาส ทุ่งทอง ท่าม่วง
3. เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พระครูวิบูลกาญจนโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.4) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระแท่น ท่ามะกา
รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต์ เขมจิตฺโต) วัดตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน ท่ามะกา
4. เจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล ปสนฺโน ป.ธ.4) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ ป.1-2) วัดพุตะเคียน ท่าเสา ไทรโยค
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูกาญจนกิจธำรง (พิทักษ์ ฐิติโก ป.1-2) วัดพุพง ท่าเสา ไทรโยค
5. เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง โชติวโร) วัดปรังกาสี ท่าขนุน ทองผาภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์ ปญฺญาวุโธ) วัดเขื่อนวชิราลงกรณ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) วัดท่าขนุน ท่าขนุน ทองผาภูมิ
6. เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ปญฺญาวชิโร ป.ธ.5) วัดทุ่งมะสัง หนองกุ่ม บ่อพลอย
รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ นาถปุญฺโญ ป.ธ.7) วัดเขาวงจินดาราม บ่อพลอย บ่อพลอย
7. เจ้าคณะอำเภอพนมทวน พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.9 วัดพังตรุ พังตรุ พนมทวน
รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน -ว่าง-
8. เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ พระครูสิริกาญจนโนภาส (สมบุญ ถาวโร ป.ธ.5) วัดเขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ
รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ พระครูพิศาลจารุวรรณ (อาคม จารุวณฺโณ ป.1-2) วัดทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ
9. เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ พระวิสุทธิพงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร ป.ธ.7) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ พระครูวุฒิกาญจนวัตร (คำพูล สิริวุฑฺโฒ) วัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
10. เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.9 วัดวังก์วิเวการาม วังกะ สังขละบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี พระครูสุตกิจวรการ (ชาตรี ชุติปญฺโญ ป.ธ.4) วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
11. เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ พระครูกาญจนธรรมธัช (ธงชัย) วัดหนองไม้เอื้อย หนองปรือ หนองปรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ พระครูปริยัติกาญจนโสภณ (บุญจง จนฺทโชโต ป.ธ.4) วัดสมเด็จเจริญ สมเด็จเจริญ หนองปรือ
12. เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) วัดทิพย์สุคนธาราม ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง เตชปญฺโญ) วัดพนมนาง ดอนแสลบ ห้วยกระเจา
13. เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร) วัดท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
รองเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย พระครูปิยกาญจนธรรม (นเรศ ปิยธมฺโม) วัดหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย

คณะสงฆ์ภาค 15[แก้]

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม
2. เจ้าคณะอำเภออัมพวา พระสมุทรวชิรโสภณ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี บางช้าง อัมพวา
รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา -ว่าง-[17] [[อำเภอ|]]
3. เจ้าคณะอำเภอบางคนที พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ) วัดปราโมทย์ บ้านปราโมทย์ บางคนที

คณะสงฆ์ภาค 16[แก้]

จังหวัดชุมพร[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ ปญฺโญภาโส ป.ธ.6) วัดปากน้ำชุมพร ปากน้ำ เมืองชุมพร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม วัดปากคลอง นาทุ่ง เมืองชุมพร
2. เจ้าคณะอำเภอหลังสวน พระครูโสรัจวรปัญญา (ดำเนิน ปญฺญาวโร) วัดสุวรรณคีรี ขันเงิน หลังสวน
รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน พระครูนิวิฐปัญญาวุธ (สวัสดิ์) วัดดอนวาส นาขา หลังสวน
3. เจ้าคณะอำเภอสวี พระครูสิริสุธรรมคุณ (สุขสาคร สุธมฺโม ป.ธ.5) วัดแหลมปอ สวี สวี
4. เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.6) วัดนาสร้าง ท่าแซะ ท่าแซะ
5. เจ้าคณะอำเภอปะทิว พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.6) วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร
6. เจ้าคณะอำเภอละแม พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ป.ธ.3) วัดสวนสมบูรณ์ สวนแตง ละแม
7. เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.9 วัดขันเงิน พระอารามหลวง วังตะกอ อำเภอหลังสวน
8. เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ (นพพล เขมนโว ป.ธ.6) วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ) วัดแจ้งวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูประโชติกิจจาภรณ์(สายัณห์) วัดท้าวราษฎร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะอำเภอปากพนัง พระครูขันติศรัทธาคุณ วัดบ้านงาม อำเภอปากพนัง
รองเจ้าคณะอำเภอปากพนัง พระครูพิจิตรสรคุร วัดนิโครธาราม อำเภอปากพนัง
3. เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ พระครูสิริวัณณาภรณ์ วัดเทพพนมเชือด อำเภอร่อนพิบูลย์
รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ พระครูสังฆรักษ์สิทธิเดช สิทธิเตโช วัดสุวรรณรังษี อำเภอร่อนพิบูลย์
4. เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง พระครูจารุวรรณโสภิต วัดเขาปรีดีย์ อำเภอทุ่งสง
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง พระครูกิตติสุตากร (ปน) วัดไทรห้อง อำเภอทุ่งสง
5. เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์ พระครูโพธยานุรักษ์ วัดโพธิวงศาราม อำเภอจุฬาภรณ์
6. เจ้าคณะอำเภอบางขัน พระครูสุจิณณธรรมโสภิต วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
7. เจ้าคณะอำเภอฉวาง พระครูบัณฑิตธรรมรัต วัดควนยูง ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
8. เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง พระครูถาวรพิสุทธิ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง
9. เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา พระครูวรดิตถานุรักษ์ วัดพระอาสน์ ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา
รองเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา พระครูปัญญากิตยาธร วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
10. เจ้าคณะอำเภอนบพิตำ พระครูภาวนารัตนวิสิฐ วัดนพรัตนาราม ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
11. เจ้าคณะอำเภอสิชล พระครูชลธรรมวงศ์ วัดศิลาชลเขตต์ ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
12. เจ้าคณะอำเภอหัวไทร พระครูภัทรปัญญาภรณ์ วัดหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
13. เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ พระปลัดสุเพพ เทวธมฺโม วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
14. เจ้าคณะอำเภอชะอวด พระมหาวิสุทธิ อิสิญาโณ ป.ธ.๙ วัดดิษฐวราราม ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด
รองเจ้าคณะอำเภอชะอวด พระครูอดุลธรรมโกวิท วัดรักขิตวัน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
15. เจ้าคณะอำเภอลานสะกา พระครูสุธรรมคณารักษ์ วัดคีรีกันทราวาส ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสะกา
16. เจ้าคณะอำเภอขนอม พระครูสุนทรพจนบัณฑิต วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
17. เจ้าคณะอำเภอพิปูน พระครูขันติธรรมรัช วัดโพธาราม ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
18. เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี พระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
19. เจ้าคณะอำเภอนาบอน พระครูสีลาภิรักษ์ วัดอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
20. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
21. เจ้าคณะอำเภอพระพรหม พระครูวีรสุตากร วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพรหมโลก
22. เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่ พระครูสถิตกาญจนคุณ วัดจันดี ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
23. เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ วัดถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ วัดพัฒนาราม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
2. เจ้าคณะอำเภอไชยา พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา
3. เจ้าคณะอำเภอนาสาร พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม ดร.) วัดโฉลกศิลา ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
4. เจ้าคณะอำเภอพุนพิน พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภารดา) วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์) วัดทุ่งเชียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
5. เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย พระครูสิริทีปคุณากร วัดคุณาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
6. เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง พระครูโฆสิตสรคุณ วัดอัมพาราม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
7. เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ วัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกุง อำเภอกาญจดิษฐ์
8. เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ พระครูวรกิจโกศล วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
9. เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม พระครูสุตวราภิยุต (สุริยันต์ ป.ธ. ๓ ) วัดเกษตราราม ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
10. เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ป.ธ.๔) วัดเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
11. เจ้าคณะอำเภอพระแสง พระปลัด นนทนัฏฏ์ ชินวโร รก. วัดย่านดินแดง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
12. เจ้าคณะอำเภอดอนสัก พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ วัดดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
13. เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน พระมหาเดชา ปญฺญาวโร ป.ธ. ๗ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
14. เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร) วัดพัฒนารมย์ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
15. เจ้าคณะอำเภอพนม พระครูสุทธิภาตารักษ์ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองสก อำเภอพนม
16. เจ้าคณะอำเภอเคียนซา พระครูโกวิทนวการ วัดพุนพินใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
17. เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ ป.ธ.๕) วัดราษฎร์เจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
18. เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต วัดสมัยสุวรรณ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 17[แก้]

จังหวัดภูเก็ต[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (บุญเติม ปริสุทฺโธ ป.ธ.4) วัดกิตติสังฆาราม กะรน เมืองภูเก็ต
2. เจ้าคณะอำเภอกระทู้ พระศรีวชิรคุณ (ทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ป.ธ.9) วัดสิริสีลสุภาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
3. เจ้าคณะอำเภอถลาง พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล (บุญออด สุวุฑฺโฒ) วัดพระทอง เทพกระษัตรี ถลาง

จังหวัดพังงา[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา พระครูสิริมงคลสุทธาจาร (ประจวบ สุหชฺโช ป.ธ.5) วัดมงคลสุทธาวาส ท้ายช้าง เมืองพังงา
2. เจ้าคณะอำเภอทับปุด พระวชิรญาณโสภณ (สวัสดิ์ ถิรธมฺโม) วัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด
3. เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง พระครูวรธรรมวิมล (บวน ฐิตสจฺโจ) วัดดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
4. เจ้าคณะอำเภอท้ายเหมือง พระครูวรคุณานุกูล (กิจจา คุณวโร) วัดลุมพินี นาเตย ท้ายเหมือง
5. เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า พระครูพิพัฒน์คมนียเขต (ภราดร) วัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า
6. เจ้าคณะอำเภอกะปง พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต ป.ธ.7 วัดปาโมกข์ ท่านา กะปง
7. เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี พระมหานครินทร์ อนาลโย ป.ธ.7 วัดบางครั่ง บางวัน คุระบุรี

จังหวัดระนอง[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม สิริปุญฺโญ) วัดวารีบรรพต บางนอน เมืองระนอง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง พระครูสิริตโปทานุรักษ์ (เจษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.5) วัดตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง
2. เจ้าคณะอำเภอละอุ่น พระครูศรีวรปัญญากร ( ปภากโร ป.ธ.6) วัดประทุมสาคร ละอุ่นเหนือ ละอุ่น
3. เจ้าคณะอำเภอกระบุรี พระครูกิตติธรรมพินิจ (ลิขิต กิตติปญฺโญ) วัดนิคมปากจั่น จ.ป.ร. กระบุรี
4. เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์ พระครูนิยมธรรมาวุธ (วัตร วฑฺฒนธมฺโม) วัดธรรมาวุธาราม กะเปอร์ กะเปอร์

จังหวัดกระบี่[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่ พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์ ฐานิสฺสโร) วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่ พระวชิรปัญญาวุธ (บุญเลิศ ธมฺมรกโข) วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ปากน้ำ เมืองกระบี่
2. เจ้าคณะอำเภออ่าวลึก พระครูโสภิตธรรมนิเทศ (ปรัณ กุสลจิตฺโต ป.1-2) วัดราษฎร์รังสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
3. เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม-เกาะลันตา พระเมธีธรรมากร (ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) วัดเขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา
4. เจ้าคณะอำเภอลำทับ พระศรีรัตนสุธี (สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.9) วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ปากน้ำ เมืองกระบี่
5. เจ้าคณะอำเภอปลายพระยา พระครูปลัดญาณพล ญาณปญฺโญ ป.ธ.4 วัดมหาธาตุวชิรมงคล นาเหนือ อ่าวลึก
6. เจ้าคณะอำเภอเขาพนม พระครูศรีรัตนาภิราม (จรูญ รตนราโม ป.ธ.6) วัดควนสบาย กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่
7. เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง พระครูปริยัติธรรมาวุธ ( ฐิตสุทฺโธ ป.ธ.5) วัดธรรมาวุธสรณาราม ปกาสัย เหนือคลอง

จังหวัดตรัง[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร (ป.ธ.7) วัดนิโครธาราม ทับเที่ยง เมืองตรัง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง พระครูสังวรธรรมวิมล (ณรงค์ เขมวโร) วัดสาริการาม โคกหล่อ เมืองตรัง
2. เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์ อารทฺธวิริโย) วัดน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยยอด พระครูโกศลวีรธรรม (นริศ กนฺตวีโร ป.ธ.4) วัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด
3. เจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว พระสิริวิชชาธร (อุดม สจฺจจิตฺโต ป.ธ.5) วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ทับเที่ยง เมืองตรัง
4. เจ้าคณะอำเภอสิเกา พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ (สุเทพ อริยวํโส ป.ธ.6) วัดเขาแก้ว นาเมืองเพชร สิเกา
5. เจ้าคณะอำเภอกันตัง พระครูโสภณพุทธารักษ์ (รังสรรค์ ธมฺมรโส) วัดพระงาม บ้านโพธิ์ เมืองตรัง
6. เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ (วัชรชัย อภิชาโต) วัดทุ่งยาว ทุ่งยาว ปะเหลียน
7. เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ พระครูมหาเขตตารักษ์ (จรัญญา สิริปญฺโญ) วัดทุ่งหลวง มะปราง ห้วยยอด
8. เจ้าคณะอำเภอนาโยง พระมหาโอทก อริยปคุโณ (ป.ธ.7) วัดมัชฌิมภูมิ ทับเที่ยง เมืองตรัง
9. เจ้าคณะอำเภอรัษฏา พระครูรัษฏาเขตคณารักษ์ (บุญทิพย์ จกฺกวโร ป.ธ.4) วัดคลองเขาจันทร์ หนองปรือ รัษฎา

คณะสงฆ์ภาค 18[แก้]

จังหวัดสตูล[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล พระครูเขมพัชรากร (กลวิชร พุทฺธิสาโร) วัดมงคลมิ่งเมือง คลองขุด เมืองสตูล
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสตูล พระครูภัทรชนานุกูล (สมศักดิ์ สมสกฺโข) วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง พิมาน เมืองสตูล
2. เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง พระครูวุฒิญาณโสภณ (นัยรัตน์ ญาณวุฑโฒ) วัดปาล์มพัฒนาราม ปาล์มพัฒนา มะนัง
รองเจ้าคณะอำเภอควนกาหลง พระครูอดุลสามัคคยาธร (แสงจันทร์ ขนฺติธมฺโม) วัดวังผาสามัคคี ควนกาหลง ควนกาหลง
3. เจ้าคณะอำเภอละงู พระครูอดุลกิตยาภรณ์ (นัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ) วัดทุ่งนางแก้ว น้ำผุด ละงู
4. เจ้าคณะอำเภอมะนัง พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.3) วัดนิคมพัฒนาราม นิคมพัฒนา มะนัง
5. เจ้าคณะอำเภอท่าแพ พระครูชลมุขพิธาน (จบ วฑฺฒโน) วัดปากบารา ปากน้ำ ละงู
6. เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า พระครูโสภณวิริยกิตติ (เลี่ยน ฉนฺทวิริโย) วัดทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า

จังหวัดปัตตานี[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปัตตานี-หนองจิก พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน รวิวณฺโณ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตุยง หนองจิก
2. เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง ติสฺสวโร) วัดศรีมหาโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์
3. เจ้าคณะอำเภอปะนาเระ พระครูอุทัยฉันทรักษ์ () วัดญาโณทัย คอกกระบือ ปะนาเระ
4. เจ้าคณะอำเภอสายบุรี-ไม้แก่น พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ เขมโก) วัดจุฬามณี แป้น สายบุรี
5. เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง พระครูอุดมธรรมาธร ( ปนาโท) วัดปิยาราม ปิยามุมัง ยะหริ่ง
6. เจ้าคณะอำเภอยะรัง-มายอ พระครูปิยกิจจานุกูล ( อรุโณ) วัดปิยาราม ปิยามุมัง ยะหริ่ง
7. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ สุวณฺโณ) วัดบุพพนิมิต แม่ลาน แม่ลาน

จังหวัดสงขลา[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์,น.ธ.เอก,) วัดเขาแก้ว อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ (ป.ธ.๗) วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร
รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย,น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร
3. เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูปุญญาพิศาล ( น.ธ.เอก) วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ
รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูนันทสารกิจ(นธ.เอก) วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
4. เจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
รองเจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์ (นธ.เอก,พธ.บ) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
5. เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์ พระมหาธนู ปญฺญาวฑฺโฒ (ป.ธ.๙,พธ.บ) วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์
6. เจ้าคณะอำเภอควนเนียง พระครูโสภณจริยาภินันท์ (แต็ก,นธ.โท,) วัดโคกเมือง อำเภอควนเนียง
รองเจ้าคณะอำเภอควนเนียง พระครูโพธิธรรมญาร (ผิน,นธ.เอก,ป.บส.) วัดโพธิธรรมาวาส อำเภอควนเนียง
7. เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง,นธ.เอก) วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดใสท้อน อำเภอรัตภูมิ
8. เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ พระครูสิตสุตพจน์ (วินูญ ป.ธ.๓,นธ.เอก) วัดเลียบ อำเภอบางกล่ำ
9. เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน,นธ.เอก) วัดม่วงค่อม อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูพิพัฒนโชติ ( ทอง,นธ.เอก) วัดดอน อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูศรีธรรมคุณากร (เฉี้ยง, นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ) วัดศีรษะคีรี อำเภอหาดใหญ่
10. เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง พระครูสิทธิสุตกรณ์ (สุเมต,นธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม (ป.ธ.๗) วัดนามหม่อม อำเภอนาหม่อม
12. เจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูธีรสุตคุณ (ธีรวุธ,นธ.เอก) วัดขุนทอง อำเภอจะนะ
รองเจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ,น.ธ.เอก,พธ.บ) วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
13. เจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง ,นธ.เอก,พธ.ม) วัดนาปรังประชาราม อำเภอนาทวี
รองเจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร (สมศักดิ์ ,น.ธ.เอก,ปร.ด.) วัดลำชิง อำเภอนาทวี
14. เจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี,นธ.เอก) วัดสุริยาราม อำเภอเทพา
รองเจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์,น.ธ.เอก,รป.ม) วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา
15. เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูอรรถกิจไพศาล ( อนันต์, นธ.เอก,พธ.บ) วัดสะบ้ายย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
รองเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูญาณโกศล (กล้าย,น.ธ.โท) วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย
16. เจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์,นธ.เอก,ศศ.ม) วัดยางทอง อำเภอสะเดา
รองเจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ ,น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดหัวถนน อำเภอสะเดา

จังหวัดพัทลุง[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูกาแก้ว (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูปริยัติอัมพวาทร (น.ธ.เอก,) วัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง
2. เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์ พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง.นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดลำกะ อำเภอศรีนครินทร์
3. เจ้าคณะอำเภอควนขนุน รก. พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
4. เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์ (นธ.เอก,) วัดสุวรรณประดิษฐาราม อำเภอเขาชัยสน
รองเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระมหานพสิน เขมธมฺโม (น.ธ.เอก,) วัดบรรพตพินิต อำเภอเขาชัยสน
5. เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูขันตยารภิวัฒน์ (น.ธ.เอก,) วัดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
รองเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูประภัศน์ธรรมวาที (น.ธ.เอก,) วัดหัวเตย อำเภอปากพะยูน
6. เจ้าคณะอำเภอป่าบอน พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต (ป.ธ.๖,นธ.เอก,) วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน
7. เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว พระครูขันติธรรมานันทื (นธ.เอก) วัดห้วยเนียง อำเภอบางแก้ว
8. เจ้าคณะอำเภอตะโหมด พระครูสุนทรกิจจานุโยค (นธ.เอก) วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด
9. เจ้าคณะอำเภอกงหรา พระครูวิจิตรคณานุกูล (เสวียน,นธ.เอก) วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน
10. เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต พระครูสุธรรมวัฒน์ (นธ.เอก,) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ (ป.ธ.๙) วัดโพรกเพรก อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดยะลา[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูประโชติธรรมานุยุต ( น.ธ.เอก) วัดติตถมงคล อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอรามัน พระครูโสภณสุตาภรณ์( น.ธ.เอก) วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน
3. เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง พระสิริปัญญาคุณ ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๗) วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง
4. เจ้าคณะอำเภอธารโต พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ (ป.ธ.๙,) วัดคอกช้าง อำเภอธารโต
5. เจ้าคณะอำเภอเบตง พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง,น.ธ.เอก) วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง
6. เจ้าคณะอำเภอบันนังสะตา พระครูพิศาลประชาทร (นธ.เอก,) วัด กม.26ใน อ.บันนังสะตา

จังหวัดนราธิวาส[แก้]

ลำดับ ตำแหน่งและเขตปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง วัด
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพิพัฒน์บุญเขต ( น.ธ.เอก) วัดเขานาคา อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอตากใบ พระครูภัทรธรรมภาณี (น.ธ.เอก) วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ
3. เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร พระครูวรปัญญาประยุต ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
4. เจ้าคณะอำเภอระแงะ-จะแนะ-เจาะไอร้อง พระครูการุณยวินิฐ (นธ.เอก,) วัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ
5. เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พระครูบริหารสังฆานุวัตร (น.ธ.เอก) วัดประชุมชลธาร อำเภอสุไหงโกลก
6. เจ้าคณะอำเภอสุไหงโกลก พระครูประกาศนคุณ (นธ.เอก,) วัดน้ำขาวยะกา อำเภอสุไหงโกลก
7. เจ้าคณะอำเภอแว้ง-สุคิริน พระครูอาทรศาสนธรรม (นธ.เอก) วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง
8. เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ พระปลัดทศพล ขนฺติธโณ (นธ.เอก) วัดโคกเคียน อำเภอยี่งอ

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุติกนิกาย)[แก้]

อ้างอิง[แก้]

รายนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ (ต้นฉบับจากปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙)

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. เนื่องจากพระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 3. เนื่องจาก พระราชพัฒนสุนทร (ไพโรจน์ ชุติคุโณ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
 4. เนื่องจากพระครูปิยคุณากร (สมบัติ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. เนื่องจากพระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. เนื่องจากพระโสภณพัฒนคุณ (ทิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3)
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539223026171945&set=pcb.1539223876171860&type=3&theater
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410564735906041&set=pcb.1410564749239373&type=1&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410324649263383&set=pcb.1410324809263367&type=1&theater
 10. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410307829265065&set=pcb.1410309239264924&type=1&theater
 11. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665857100376802&set=a.1387441011551747.1073741829.100008575840069&type=3&theater
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272029216509799&set=pcb.272029239843130&type=3&theater
 13. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410233735939141&set=pcb.1410233742605807&type=1&theater
 14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410313182597863&set=pcb.1410313242597857&type=1&theater
 15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816142645584&set=a.1165687046791832.1073741828.100000516423536&type=3&theater
 16. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816155978916&set=pcb.1673769292650269&type=3&theater
 17. เนื่องจากพระเมธีวัชรประชาทร (ประยูร นนฺทิโย) ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

ดูเพิ่ม[แก้]