เจ้าคณะจังหวัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{ต้องการอ้างอิง}

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

เจ้าคณะจังหวัดเป็นตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

หน้าที่[แก้]

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิการณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด[แก้]

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะ ชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)[แก้]

คณะสงฆ์ภาค 1[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง (พระอารามหลวง) เขตบางรัก
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระราชปริยัติเวที (สุชาติ ป.ธ.8) วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4) [1] วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระมหากำพล คุณงฺกโร (ป.ธ.9) วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชกิตติเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9) [1] วัดกลาง วรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพรัตนากร (นพปฎล) วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย ป.ธ.9) [1] วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชสุวรรณเวที (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์) [2] วัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก (ชวลิต ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ป.ธ.9) [1] วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค 3[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี (ประเทือง ป.ธ.4) [2] วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมพร ป.ธ.7) วัดเสาธงทอง (ลพบุรี) (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ป.ธ.9) วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระวิมลสุตาภรณ์ (ประจวบ ป.ธ.4) วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) อำเภอท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท -ว่าง- -ว่าง-
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท -ว่าง- -ว่าง-
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี -ว่าง- -ว่าง-
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระอุทัยธรรมานุวัตร (มนัส ป.ธ.4) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 4[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร ป.ธ.7) [1] วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อำเภอตากฟ้า
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระโสภณวราภรณ์ (ประเสริฐ ป.ธ.7) วัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ ป.ธ.8) วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ป.ธ.7) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช ป.ธ.4) วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ ป.ธ.9) [1] วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ป.ธ.7) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอหล่มสัก
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ ป.ธ.9) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด (ณ ปัจจุบัน) วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี (นารถ) วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก ป.ธ.9) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6) วัดมะขามเตี้ย อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (พระอารามหลวง) อำเภอศรีนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู ป.ธ.9 วัดบึงครอบศรัทธาราม อำเภอกงไกรลาศ
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์) [2] วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระราชวิทยาคม (สาย) วัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก

คณะสงฆ์ภาค 6[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระราชจินดานายก (คำอ้าย) วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลำปาง
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก (ชื่น ป.ธ.6) วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระปัญญากรกวี (ดวงทิพย์ ป.ธ.5) วัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี (ปุณณมี) วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (สายัน ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ป.ธ.6) วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น) วัดลี อำเภอเมืองพะเยา
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร อำเภอเมืองแพร่
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ ป.ธ.3) [1] วัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ (กานต์ ป.ธ.7) วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก ป.ธ.9) [2] วัดพญาภู (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี (เสน่ห์) [1] วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน

คณะสงฆ์ภาค 7[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) อำเภอแม่อาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ป.ธ.7) วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระโสภณกิตติธาดา (สงคราม ป.ธ.7) วัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูอนุสิฐธรรมสาร (อนันต์ ป.ธ.4) วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี (ป.ธ.7) วัดทรายขาว อำเภอปาย

คณะสงฆ์ภาค 8[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ ป.ธ.5) [1] วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง) วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ป.ธ.4) วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ป.ธ.9) [1] วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี (บุญถม ป.ธ.9) วัดชัยพร อำเภอเมืองหนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (รังสฤษดิ์ ป.ธ.4) วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย - ว่าง - -ว่าง-
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูสิริรัตโนภาส (วินัย ป.ธ.5) วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ (มณีรัตน์ ป.1-2) วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระเมธีวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู -ว่าง- -ว่าง-
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระวิชัยธรรมคณี วิ. (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์) [1] วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์) [2] วัดบุพพราชสโมสร อำเภอเมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชปริยัติโสภณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ ป.ธ.7) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) [2] วัดธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูสิริปริยัติโสภิต (บุญเรือง ป.ธ.5) วัดสว่างวารี อำเภอกันทรวิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม -ว่าง-
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ ป.ธ.7) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ป.1-2) วัดเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูปริยัติการโกวิท (สุรเทพ ป.ธ.5) วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ) [2] วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.6) วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปริยัติธรรมโสภณ (ถาวร ป.ธ.4) วัดบ้านยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9) วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระรัตโนภาสวิมล (เลียม) วัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน ป.ธ.8) [1] วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ป.ธ.9) วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ศรีนวล ป.ธ.5) วัดกลาง อำเภอขุขันธ์
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี (สำลี ป.ธ.5) วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชรัตนากร (ธวัช ป.ธ.4) วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ (เพชร ป.ธ.6) [1] วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชรัตนกวี (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ ป.ธ.5) วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย ป.ธ.7) รก. วัดบึง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม ป.ธ.4) [2] วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา -ว่าง- -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย อำเภอลำปลายมาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง อำเภอกระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ป.ธ.6) วัดชัยภูมิพิทักษ์ อำเภอหนองบัวแดง
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระวีรชัยสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระมหาสุมินทร์ ยติกโร (ป.ธ.9) วัดห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ป.ธ.9) รก. วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์) วัดจุมพลสุทธาวาส อำเภอเมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ -ว่าง- -ว่าง-

คณะสงฆ์ภาค 12[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง ป.ธ.4) วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครนายก
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน อำเภอเมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน วิ. (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว -ว่าง-
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว

คณะสงฆ์ภาค 13[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระ วรวิหาร อำเภอศรีราชา
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี -ว่าง- -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชสิทธินายก (สมอิง ป.ธ.7) วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ป.ธ.4) วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) [2] วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ป.ธ.9) วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระปริยัติคุณาภรณ์ (เฉลี่ย ป.ธ.3) [2] วัดธัญญวารี อำเภอดอนเจดีย์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ (ทับทิม ป.ธ.4) วัดวิมลโภคาราม อำเภอสามชุก
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชรัตนวิมล (พยุง ป.ธ.4) วัดกาญจนบุรีเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร อำเภอท่ามะกา
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์) วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองราชบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต (ป.ธ.9) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำนวย) วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระสมุทรธรรมคณี (จำลอง ป.ธ.5) วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระรัตนเวที (ชำนาญ ป.ธ.7) วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 16[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระศรีปริยัติบดี (เจือ ป.ธ.9) วัดมุมป้อม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น ป.ธ.4) วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) วัดแจ้ง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ ป.ธ.5) วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม (ป.ธ.7) วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอไชยา
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระวิจิตรธรรมนิเทศ (ดำเนิน ป.ธ. 4) วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระมหาจันทร์ ฐิตวํโส (ป.ธ.8) วัดขันเงิน (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน

คณะสงฆ์ภาค 17[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระราชสิริมุนี (สมใจ ป.ธ.5) วัดท่าเรือ อำเภอถลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตรัง
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล [2] (เลี่ยว ป.1-2) วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา -ว่าง- -ว่าง-
5 เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระศรีรัตนวิมล (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ (ป.ธ.7) วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูพิทักษ์นิมพเขต (ประสิทธิ์ ป.ธ.4) วัดพังลา อำเภอสะเดา
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระราชปริยัติมุนี (อักษร ป.ธ.9) วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีปัญญาจารย์ (ลำดวน ป.ธ.9)[2] วัดอินทราวาส อำเภอเมืองพัทลุง
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมงคลวรนายก (ทรงวุฒิ ป.ธ.6)[2] วัดมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองสตูล
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส (ป.ธ.9) วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสิริจริยาลังการ (ชรัช ป.ธ.6) วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอหนองจิก
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน) วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี) วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)[แก้]

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสังวรญาณ (จิรพล ป.ธ.7) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระครูวินัยสารโสภณ (เสถียร) วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ) วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี
4. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชบัณฑิต (ธรณิศร์) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชเมธากรกวี (โสภณ) วัดเสนาสนาราม (ราชวรวิหาร) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
6. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชสารสุธี (อาชว์ ปธ.7) รก. วัดตรีทศเทพ (วรวิหาร) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
7. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุนทรธรรมภาณ (สมชาติ) วัดศรัทธาประชากร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
8. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชวินัยเวที (ประยงค์) วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์) [3] วัดดอนตูมกมลาวาส อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
10. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว พระเทพโมลี (ธนู ป.ธ.4) รก. วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
11. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก (บุญมี) [3] วัดตำหนัก อำเภอเมืองนครนายก
12. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ. ๙) วัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
13. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพสุทธาจารย์ (อนันท์) วัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชลบุรี
14. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4) วัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง
15 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระธรรมเมธี (บังเอิญ ป.ธ.9) วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี
16 เจ้าคณะจังหวัดตราด พระครูสุพจนวรคุณ (สุพจน์ น.ธ. เอก) วัดห้วงพัฒนา อำเภอเขาสมิง

คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระสิริรัตนสุธี (ทรงยศ) วัดแสงธรรมสุทธาวาส อำเภอชุมแสง
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ป.ธ.6) วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระราชสารโมลี (เฉลิม ป.ธ.5) วัดนาควัชรโสภณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
4. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร (ถวิล) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7) วัดสีตลาราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล) วัดรัตนวนาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
8. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ป.ธ.9) รก. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (พระอารามหลวง) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
5. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)[2] วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชวราลังการ (สิงห์ ป.ธ.6) วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระจันโทปมาจารย์ วิ. (สว่าง) วัดศรีหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ) [3] วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระประภัสสรมุนี (ดิรันต์ ป.ธ.4) วัดท่าสะอาด อำเภอเซกา
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4) วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย -ว่าง- -ว่าง-
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก (พรมมา) วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส)[2] วัดกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู -ว่าง- -ว่าง-

คณะสงฆ์ภาค 9[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7) วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณธรรมสาร (มงคล) วัดศรีประทุมวนาราม อำเภอบ้านฝาง
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์) [3] วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4) วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน) วัดวีระวงศาวาส อำเภอสมเด็จ
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4) วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุทธาจารย์ (สมดี) วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระญาณวิเศษ วิ. (สุพรรณ) [3] วัดหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระวิมลธรรมภาณ วิ. (สำเนา) [3] วัดทุ่งศรีสองเมือง อำเภอศรีสงคราม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ อำเภอนิคมคำสร้อย
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร ป.ธ.5) วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน) [1] วัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7) วัดศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระประสาธน์สารคุณ (อาจ ป.1-2) วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิสุทธิมุนี วิ. (เยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 14-15[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม) [3] วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ ป.ธ.8) [3] วัดสิริกาญจนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์ (ศักดิ์ดา ป.ธ.3) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อำเภอบ้านแพ้ว
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชธรรมสุธี (ทวี ป.ธ.3) วัดเกตการาม (พระอารามหลวง) อำเภอบางคนที
5. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระครูปิยธนาทร (วิษณุ น.ธ.เอก) วัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี
6. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระศรีวิสุทธินายก (วินัย ป.ธ.9) วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5) วัดธรรมิการาม (วรวิหาร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16-17-18[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ป.ธ.4) วัดพระมหาธาตุ (วรมหาวิหาร) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์) วัดโมกขธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชพิศาลสุธี (เสน่ห์ ป.ธ.4) วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร
4. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์) [3] วันควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
5. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระสุทธิสารสุธี (ฉาย) วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ป.ธ.4) วัดพุทธิการาม (ปลักกริมใน) อำเภอหาดใหญ่
6. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ป.ธ.5) วัดภูผาภิมุข อำเภอเมืองพัทลุง
7. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระโพธาภิรามมุนี (ทอง) วัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส ว่าง -

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 http://www.thairath.co.th/content/466137 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 http://www.dailynews.co.th/education/363795 "ในหลวง"โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป | เดลินิวส์ „"ในหลวง"โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป“ อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/363795
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556