หน้านี้ถูกกึ่งล็อก
หน้าถูกกึ่งป้องกัน

เจ้าคณะจังหวัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เจ้าคณะจังหวัด
Buddhism dham jak.png
ที่พำนักวัด
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เงินเดือนนิตยภัต 10,300 บาท[1]

เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

หน้าที่

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิการณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมสุธี (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง เขตบางรัก
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ ป.ธ.8) วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร -ว่าง-[2] -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4) [3] วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระอุดมสิทธินายก (กำพล ป.ธ.9)[4] วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชกิตติเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9) [3] วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล)'[4] วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย ป.ธ.9) [3] วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์) [5] วัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก (ชวลิต ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ป.ธ.9) [3] วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี (ประเทือง ป.ธ.4) [5] วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ป.ธ.9) วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ป.ธ.5) วัดป่าธรรมโสภณ  อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ ป.ธ.4)[4] วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน ป.ธ.6) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์) วัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ (มนัส ป.ธ.4) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน ป.ธ.4) วัดลานสัก อำเภอลานสัก

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร ป.ธ.7) [3] วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ ป.ธ.7) วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ ป.ธ.8) วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุเจดียาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) วัดบ่อสามแสน อำเภอเมืองกำแพงเพชร
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที (วิรัช ป.ธ.4) วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ ป.ธ.9) [3] วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ ป.ธ.9)[6] วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง อำเภอหล่มสัก
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก ป.ธ.9) [7] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6) วัดมะขามเตี้ย อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู (ป.ธ.9) วัดบึงครอบศรัทธาราม อำเภอกงไกรลาศ
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์) [5] วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย)[4] วัดท่าไม้แดง อำเภอเมืองตาก
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) [8] วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระปิฎกโมลี (ชลอ ป.ธ.9) วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี (ปุณณมี) วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ป.ธ.5)[4] วัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ) วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (สายัน ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น) วัดลี อำเภอเมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ป.ธ.6) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ ป.ธ.3) [3] วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก ป.ธ.9) รก. [5][9] วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี (เสน่ห์) [3] วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน -ว่าง-[10]

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ)[4] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก (จำรัส ป.ธ.7)[4] วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ป.ธ.9) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ ป.ธ.4) วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี (ป.ธ.7) วัดทรายขาว อำเภอปาย

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ ป.ธ.5) [3] วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง) วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ป.ธ.4) วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ป.ธ.9) [3] วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี (บุญถม ป.ธ.9) วัดชัยพร อำเภอเมืองหนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชปรีชามุนี (รังสฤษดิ์ ป.ธ.4) วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ป.ธ.6) วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย ป.ธ.5) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระรัตนากรวิสุทธิ์ (มณีรัตน์ ป.1-2) วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร) วัดศิริชัยพัฒนาราม อำเภอนากลาง
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์) [3] วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์) [5] วัดบุพพราชสโมสร อำเภอเมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดบ้านหนองกุง อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ ป.ธ.7) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) [5] วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสารคามมุนี (บุญเรือง ป.ธ.5) วัดสว่างวารี อำเภอกันทรวิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล)[11] วัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ป.ธ.4) วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ -ว่าง-[12]
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ -ว่าง-[13]
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ) [5] วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.4) วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร ป.ธ.4) วัดบ้านยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9)[4] วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน ป.ธ.8) [3] วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ ป.ธ.4) วัดกลาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ ป.ธ.6) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ป.ธ.4) วัดเพียนาม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี (สำลี ป.ธ.5) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ (เพชร ป.ธ.6) [3] วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย) วัดกกต้อง อำเภอเมืองนครพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์ (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน อำเภอเมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ ป.ธ.5) วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย ป.ธ.7) วัดบึง พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม ป.ธ.4) [5] วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท ป.ธ.6)[14] วัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย อำเภอลำปลายมาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง อำเภอกระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระเทพภาวนาวิกรม วิ. (บุญมา ป.ธ.6) วัดชัยภูมิพิทักษ์ อำเภอหนองบัวแดง
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6)[4] วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ป.ธ.9) วัดห้วยหินฝน อำเภอภักดีชุมพล
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[15] วัดศรีวิหารเจริญ อำเภอศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม) วัดสง่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน อำเภอเมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี (สมพร ป.ธ.7) วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระ วรวิหาร อำเภอศรีราชา
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ (อนันต์) วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที (สมอิง ป.ธ.7) [4] วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ป.ธ.4) วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง อำเภอท่าใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ อำเภอเมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) [5] วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4)[4] วัดวิมลโภคาราม อำเภอสามชุก
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ป.ธ.3) วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี -ว่าง-
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ (ป.ธ.9) วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ป.ธ.7) วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ป.ธ.9) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย) วัดพระรูป อำเภอเมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ ป.ธ.5)[16] วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ ป.ธ.7)[4] วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที (เจือ ป.ธ.9)[4] วัดมุมป้อม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริคณาจารย์ (รั่น ป.ธ.4) วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) วัดแจ้ง พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ ป.ธ.4) วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ป.ธ.4)[17] วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน ป.ธ.4) วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง อำเภอหลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระสิริปริยัติวงศ์ (จันทร์ ป.ธ.8) วัดขันเงิน พระอารามหลวง อำเภอหลังสวน

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระราชสิริมุนี (สมใจ ป.ธ.5) วัดท่าเรือ อำเภอถลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ป.1-2)[5] วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์)[18] วัดนิคมสโมสร อำเภอท้ายเหมือง
5 เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระราชวรเวที (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ป.ธ.7) วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร) วัดนาทวี อำเภอนาทวี
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ) วัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ป.ธ.7) วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส (ป.ธ.9) วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ อำเภอละงู
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสิริจริยาลังการ (ชรัช ป.ธ.6) วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูพินิจสมณการ (จวง)[19] วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน) วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี) วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-จังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล ป.ธ.7) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระวินัยโสภณ (เสถียร) วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ) วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี
4. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพบัณฑิต (ธรณิศร์) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ)[4] วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
6. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชสารสุธี (อาชว์ ปธ.7) รก. วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
7. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุนทรธรรมภาณ (สมชาติ) วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค
8. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย ป.ธ.5) รก. วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
9. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์) [20] วัดดอนตูมกมลาวาส อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
10. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์) วัดหนองจรเข้ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
11. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก (บุญมี) [20] วัดตำหนัก อำเภอเมืองนครนายก
12. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ.9) วัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
13. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์) รก. วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง
14. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4) วัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง
15 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ ป.ธ.8) รก. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
16 เจ้าคณะจังหวัดตราด พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ น.ธ. เอก) วัดห้วงพัฒนา อำเภอเขาสมิง

คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชมงคลดิลก (ประกอบ) รก. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขดพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ป.ธ.6) วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ ป.ธ.4) รก. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร (ถวิล) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7) วัดสีตลาราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล) วัดรัตนวนาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
8. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ)[21] วัดป่าบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
9. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)[5] วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชสารโกศล (วงศ์ไทย ป.ธ.4) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี) วัดท่าโสม อำเภอน้ำโสม
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย) วัดสันติกาวาส อำเภอไชยวาน
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ) [20] วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระวิบูลธรรมภาณ (วงศ์ศักดิ์) วัดป่าสุเมฆนันทาราม อำเภอพรเจริญ
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4) วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง) วัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก (พรมมา) วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส)[5] วัดกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์) วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7) วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น -ว่าง- [22]
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์) [20] วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4) วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน) วัดโสภณพัฒนาราม อำเภอสมเด็จ
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4) วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[23] พระญาณวิลาศ (สงวน ป.ธ.3)[24] วัดป่าทรงธรรม อำเภอธวัชบุรี

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังค์) วัดพระพุทธบาทยโสธร อำเภอมหาชนะชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี (สุพิสิทธิ์ ป.ธ.5) วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธินายก (โดม ป.ธ.9) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมืองนครพนม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ อำเภอนิคมคำสร้อย
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน) [3] รก. วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร อำเภอปากช่อง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา -ว่าง- [25]
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7) วัดศรีแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี (อาจ ป.1-2) วัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี พระราชสารสุธี (อาชว์ ปธ.7) รก. วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ ป.ธ.8) [20] วัดสิริกาญจนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา ป.ธ.3) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อำเภอบ้านแพ้ว
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี (ทวี ป.ธ.3) วัดเกตการาม อำเภอบางคนที
5. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิยทัสสี (วิษณุ) วัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี
6. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระราชเมธากรกวี (วินัย ป.ธ.9) วัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5) วัดธรรมมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16-17-18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด (อำเภอ)
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ป.ธ.4) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์) วัดธรรมบูชา (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ป.ธ.4)[4] วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร
4. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์) [20] วันควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
5. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระสุทธิสารสุธี (ฉาย) วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์) วัดห้วยพุด อำเภอสิงหนคร
6. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล ป.ธ.7) วัดจรณาราม อำเภอเขาชัยสน
7. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระโพธาภิรามมุนี (ทอง) วัดยะลาธรรมาราม อำเภอเมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง) วัดมะปริงวารีราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560.
 2. เนื่องจาก พระธรรมสุธี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป
 6. ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 7. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 125/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 8. ตามมติมหาเถรสมาคม
 9. ตามคำสั่งเจ้าคณะภาค 6 ที่ 01/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 น่าน จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
 10. เนื่องจาก พระราชศาสนาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน
 11. มติที่ 165/2560 เสนอแต่งตั้ง พระครูพิสัยสารคุณ วัดกลางโกสุม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 12. เนื่องจาก พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 625/2561
 13. เนื่องจาก พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) มรณภาพ
 14. เสนอแต่งตั้ง พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 15. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 16. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 157/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
 17. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 547/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 18. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 287/2560
 19. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 131/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556
 21. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 487/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
 22. เนื่องจาก พระโสภณธรรมสาร (มงคล) มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 23. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 447/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 24. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 448/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 25. เนื่องจาก พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร ป.ธ.5) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา