หน้านี้ถูกกึ่งล็อก
หน้าถูกกึ่งป้องกัน

เจ้าคณะจังหวัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เจ้าคณะจังหวัด
Buddhism dham jak.svg
ที่พำนักวัด
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เงินตอบแทนนิตยภัต 10,300 บาท[1]

เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

หน้าที่

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมสุธี (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง สี่พระยา บางรัก
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ ป.ธ.8) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ศิริราช บางกอกน้อย
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร -ว่าง-[2] -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4) [3] วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง บางกระสอ เมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระอุดมสิทธินายก (กำพล ป.ธ.9)[4] วัดบางอ้อยช้าง บางสีทอง บางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง บึงยี่โถ ธัญบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชกิตติเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง บึงยี่โถ ธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9) [3] วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล)'[4] วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย ป.ธ.9) [3] วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์) [5] วัดไชโย วรวิหาร ไชโย ไชโย
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก (ชวลิต ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขุนโขลน พระพุทธบาท
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ป.ธ.9) [3] วัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี (ประเทือง ป.ธ.4) [5] วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ท่าหิน เมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ป.ธ.9) วัดเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ป.ธ.5) วัดป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร  เมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ ป.ธ.4)[4] วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง พิกุลทอง ท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน ป.ธ.6) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ชัยนาท เมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์) วัดเทพหิรัณย์ บ้านเชี่ยน หันคา
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ (มนัส ป.ธ.4) วัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน ป.ธ.4) วัดลานสัก ลานสัก ลานสัก

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร ป.ธ.7)[3] วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตากฟ้า ตากฟ้า
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ ป.ธ.7) วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ ป.ธ.8) วัดคูยาง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) วัดบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที (วิรัติ ป.ธ.4) วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ ป.ธ.9)[3] วัดตะพานหิน งิ้วราย ตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ ป.ธ.9)[6] วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ป.ธ.6) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง หล่มสัก หล่มสัก
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ -ว่าง- [7]

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก ป.ธ.9) [8] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระรัตนโมลี (ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6) วัดมะขามเตี้ย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง เมืองบางยม สวรรคโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู (ป.ธ.9) วัดบึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์) [5] วัดท่าไม้เหนือ ท่ามะเฟือง พิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย)[4] วัดท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู หนองหลวง เมืองตาก

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) [9] วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เวียงเหนือ เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระปิฎกโมลี (ชลอ ป.ธ.9) วัดจองคำ พระอารามหลวง บ้านหวด งาว
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี (ปุณณมี) วัดพระแก้ว พระอารามหลวง เวียง เมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ป.ธ.5)[4] วัดศรีทรายมูล รอบเวียง เมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ) วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น) วัดลี เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ป.ธ.6) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในเวียง เมืองแพร่
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ ป.ธ.3) [3] วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ช่อแฮ เมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก ป.ธ.9) รก. [5][10] วัดพญาภู พระอารามหลวง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี (เสน่ห์) [3] วัดมิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน -ว่าง-[11]

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) วัดท่าตอน พระอารามหลวง ท่าตอน แม่อาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ)[4] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก (จำรัส ป.ธ.7)[4] วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ป.ธ.9) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง เวียงยอง เมืองลำพูน
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ ป.ธ.4) วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี (ป.ธ.7) วัดทรายขาว แม่ฮี้ ปาย

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ ป.ธ.5)[3] วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม ตูมใต้ กุมภวาปี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง) วัดพระแท่น บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ป.ธ.4) วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเมือง เมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ป.ธ.9)[3] วัดศรีชมภูองค์ตื้อ น้ำโมง ท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี (บุญถม ป.ธ.9) วัดชัยพร ในเมือง เมืองหนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชปรีชามุนี (รังสฤษดิ์ ป.ธ.4) วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ป.ธ.6) วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน เชียงคาน
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย ป.ธ.5) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระรัตนากรวิสุทธิ์ (มณีรัตน์ ป.1-2) วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร) วัดศิริชัยพัฒนาราม นากลาง นากลาง
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (เทพา) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์) [3] วัดไตรภูมิ เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์) [5] วัดบุพพราชสโมสร บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดบ้านหนองกุง หนองกุง น้ำพอง
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ ป.ธ.7) วัดเทพปูรณาราม ท่าพระ เมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา) [5] วัดธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตลาด เมืองมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสารคามมุนี (บุญเรือง ป.ธ.5) วัดสว่างวารี ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล)[12] วัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ป.ธ.4) วัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ -ว่าง-[13]
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ -ว่าง-[14]
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ) [5] วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.4) วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร ป.ธ.4) วัดบ้านยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9)[4] วัดมณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน ป.ธ.8) [3] วัดปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี -ว่าง- [15]
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ ป.ธ.6) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ป.ธ.4) วัดเพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี (สำลี ป.ธ.5) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ธาตุพนม ธาตุพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ (เพชร ป.ธ.6) [3] วัดสว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย) วัดกกต้อง ในเมือง เมืองนครพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์ (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน ในเมือง เมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ ป.ธ.5) วัดอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย ป.ธ.7) วัดบึง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม ป.ธ.4) [5] วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท ป.ธ.6)[16] วัดด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย บ้านยาง ลำปลายมาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) รก.[4] วัดไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ป.ธ.9) วัดห้วยหินฝน วังทอง ภักดีชุมพล
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ -ว่าง-[17] -ว่าง-
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ในเมือง เมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[18] วัดศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) วัดกลางสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี -ว่าง-[19] -ว่าง-
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี พระอารามหลวง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี (สมพร ป.ธ.7) วัดเหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระ วรวิหาร บางพระ ศรีราชา
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ (อนันต์) วัดชัยมงคล พระอารามหลวง หนองปรือ บางละมุง
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที (สมอิง ป.ธ.7) [4] วัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ป.ธ.4) วัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง เขาวัว ท่าใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) [5] วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ไร่ขิง สามพราน
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4)[4] วัดวิมลโภคาราม สามชุก สามชุก
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ป.ธ.3) วัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี -ว่าง-
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระแท่น ท่ามะกา
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ (ป.ธ.9) วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เมืองสมุทรสาคร

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ป.ธ.7) วัดมหาธาตุวรวิหาร หน้าเมือง เมืองราชบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ป.ธ.9) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก หนองจอก ท่ายาง
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย) วัดพระรูป ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ ป.ธ.5)[20] วัดประดู่ พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด) วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ ป.ธ.7)[4] วัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที (เจือ ป.ธ.9)[4] วัดมุมป้อม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริคณาจารย์ (รั่น ป.ธ.4) วัดประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) วัดแจ้ง พระอารามหลวง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ ป.ธ.4) วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ป.ธ.4)[21] วัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน ป.ธ.4) วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ท่ามะพลา หลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร -ว่าง- [22] วัดขันเงิน พระอารามหลวง วังตะกอ หลังสวน

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ ป.1-2) รก. วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ทับเที่ยง เมืองตรัง
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย ทับเที่ยง เมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ป.1-2)[5] วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์)[23] วัดนิคมสโมสร นาเตย ท้ายเหมือง
5 เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เขานิเวศน์ เมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระราชวรเวที (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง หาดใหญ่ หาดใหญ่
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ป.ธ.7) วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง บ่อยาง เมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร) วัดนาทวี นาทวี นาทวี
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ) วัดอัมพวนาราม ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ป.ธ.7) วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส (ป.ธ.9) วัดควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ กำแพง ละงู
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสิริจริยาลังการ (ชรัช ป.ธ.6) วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อาเนาะรู เมืองปัตตานี
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูพินิจสมณการ (จวง)[24] วัดควนนอก ควน ปะนาเระ
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน) วัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี) วัดทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-
จังหวัดสมุทรปราการ
พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล ป.ธ.7) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระวินัยโสภณ (เสถียร) วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ) วัดโบสถ์ บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
4. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพบัณฑิต (ธรณิศร์) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
5. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ)[4] วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระราชสารสุธี (อาชว์ ปธ.7) รก. วัดตรีทศเทพวรวิหาร บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
7. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุนทรธรรมภาณ (สมชาติ) วัดพระพุทธแสงธรรม หนองนาก หนองแค สระบุรี
8. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย ป.ธ.5) รก. วัดโสมนัสราชวรวิหาร โสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
9. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์) [25] วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
10. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์) วัดหนองจรเข้ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
11. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก (บุญมี) [25] วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
12. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ.9) วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
13. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์) รก. วัดญาณสังวราราม ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
14. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4) วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง
15 เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ ป.ธ.8) รก. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
16 เจ้าคณะจังหวัดตราด พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ น.ธ. เอก) วัดห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด

คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชมงคลดิลก (ประกอบ) รก. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ป.ธ.6) วัดสนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ ป.ธ.4) รก. วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร (ถวิล) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
5. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7) วัดสีตลาราม ระแหง เมืองตาก ตาก
6. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก. วัดอนาลโยทิพยาราม สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
7. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล) วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
8. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ)[26] วัดป่าบ้านเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
9. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-
แม่ฮ่องสอน
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)[5] วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชสารโกศล (วงศ์ไทย ป.ธ.4) วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี) วัดท่าโสม ศรีสำราญ น้ำโสม
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย) วัดสันติกาวาส ไชยวาน ไชยวาน
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ) [25] วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ ท่าบ่อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระวิบูลธรรมภาณ (วงศ์ศักดิ์) วัดป่าสุเมฆนันทาราม ป่าแฝก พรเจริญ
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4) วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง กุดป่อง เมืองเลย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง) วัดศรีภูมิ กุดป่อง เมืองเลย
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก (พรมมา) วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส)[5] วัดกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์) วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7) วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูจิตตโสภณ (โสม)[27] วัดป่าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์) [25] วัดป่าวังเลิง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4) วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน) วัดโสภณพัฒนาราม มหาไชย สมเด็จ
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4) วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[28] พระญาณวิลาศ (สงวน ป.ธ.3)[29] วัดป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล (สวัสดิ์) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังค์) วัดพระพุทธบาทยโสธร หัวเมือง มหาชนะชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี (สุพิสิทธิ์ ป.ธ.5) วัดป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธินายก (โดม ป.ธ.9) วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน) [3] วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร หนองน้ำแดง ปากช่อง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา -ว่าง- [30]
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7) วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี (อาจ ป.1-2) วัดทุ่งโพธิ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี พระราชสารสุธี (อาชว์ ปธ.7) รก. วัดตรีทศเทพ บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ ป.ธ.8) [25] วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา ป.ธ.3) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี (ทวี ป.ธ.3) วัดเกตการาม พระอารามหลวง โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
5. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิยทัสสี (วิษณุ) วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
6. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระราชเมธากรกวี (วินัย ป.ธ.9) วัดสนามพราหมณ์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5) วัดธรรมมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16-17-18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ป.ธ.4) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์) วัดธรรมบูชา (พระอารามหลวง) ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ป.ธ.4)[4] วัดโพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
4. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์) [25] วัดควนกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
5. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระสุทธิสารสุธี (ฉาย) วัดดอนรัก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์) วัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร สงขลา
6. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล ป.ธ.7) วัดจรณาราม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
7. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระโพธาภิรามมุนี (ทอง) วัดยะลาธรรมาราม สะเตง เมืองยะลา ยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง) วัดมะปริงวารีราม จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. เนื่องจาก พระธรรมสุธี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป
 6. ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 7. เนื่องจาก พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 8. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 125/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 9. ตามมติมหาเถรสมาคม
 10. ตามคำสั่งเจ้าคณะภาค 6 ที่ 01/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 น่าน จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน
 11. เนื่องจาก พระราชศาสนาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน
 12. มติที่ 165/2560 เสนอแต่งตั้ง พระครูพิสัยสารคุณ วัดกลางโกสุม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 13. เนื่องจาก พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 625/2561
 14. เนื่องจาก พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) มรณภาพ
 15. เนื่องจาก พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ ป.ธ.4) มรณภาพเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563
 16. เสนอแต่งตั้ง พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 17. เนื่องจากพระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 18. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 19. เนื่องจาก พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 20. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 157/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562
 21. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 547/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 22. เนื่องจาก พระสิริปริยัติวงศ์ (จันทร์ ป.ธ.8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 23. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 287/2560
 24. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 131/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556
 26. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 487/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
 27. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563". สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563. Check date values in: |access-date= (help)
 28. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 447/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 29. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 448/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 30. เนื่องจาก พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร ป.ธ.5) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา