เจ้าคณะจังหวัด

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้าคณะจังหวัด
Buddhism dham jak.svg
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เงินตอบแทนนิตยภัต 10,300 บาท[1]

เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

หน้าที่

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมวชิรมุนี01.jpg
พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ป.ธ.9) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง พระนคร
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมสุธี01.jpg
พระธรรมสุธี (นรินทร์ ป.ธ.3) วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง สี่พระยา บางรัก
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พระธรรมวชิราจารย์.jpg
พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ ป.ธ.8) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ศิริราช บางกอกน้อย
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร[2] พระสิรินันทมุนี (อั้น ป.ธ.5) วัดนางนองวรวิหาร บางค้อ จอมทอง
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระราชนันทมุนี.jpg
พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4)[3] วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง บางกระสอ เมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พระอุดมสิทธินายก.jpg
พระอุดมสิทธินายก (กำพล ป.ธ.9)[4] วัดบางอ้อยช้าง บางสีทอง บางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชสุทธิธรรมาจารย์.jpg
พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์) วัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชกิตติเมธี.jpg
พระราชกิตติเมธี (ชลอ ป.ธ.9) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง บึงยี่โถ ธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พระเทพสมุทรมุนี.jpg
พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9)[3] วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ[5] พระราชเสนาบดี (จรัล) วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง บางพลีใหญ่ บางพลี

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระธรรมรัตนมงคล.jpg
พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล) '[4] วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระญาณไตรโลก01.jpg
พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระเมธีวราภรณ์ (2).jpg
พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย ป.ธ.9) [3] วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระเทพสุวรรณมุนี.jpg
พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม ป.ธ.4) วัดต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
พระครูสิทธิกิจจาทร.jpg
พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ) วัดอ่างทองวรวิหาร บางแก้ว เมืองอ่างทอง
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระวิสิฐคณาภรณ์.jpg
พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระครูศรีวรกิจจารักษ์.jpg
พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ป.ธ.6) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขุนโขลน พระพุทธบาท
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.8 วัดศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระเทะเสนาบดี.jpg
พระเทพเสนาบดี (ประเทือง ป.ธ.4)[6] วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ท่าหิน เมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระภาวนาสมณคุณ.jpg
พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ป.ธ.9) วัดเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พระครูภาวนาโสภณ.jpg
พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ป.ธ.5) วัดป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร  เมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พระเทพปริยัติสุธี.jpg
พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์.jpg
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ (คว้าง ป.ธ.4) วัดโบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พระสุธีวราภรณ์.jpg
พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน ป.ธ.6) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ชัยนาท เมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
พระมงคลกิจโกศล.jpg
พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์) วัดเทพหิรัณย์ บ้านเชี่ยน หันคา
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระราชอุทัยโสภณ.jpg
พระราชอุทัยโสภณ (มนัส ป.ธ.4) วัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยสุตกิจ.jpg
พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน ป.ธ.4) วัดลานสัก ลานสัก ลานสัก

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระเทพปริยัติเมธี.jpg
พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ ป.ธ.9) วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชปริยัติวิธาน.jpg
พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร ป.ธ.7)[3] วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตากฟ้า ตากฟ้า
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชรัตนเวที.jpg
พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ ป.ธ.7) วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระราชวชิรเมธี.jpg
พระราชวชิรเมธี (วีระ ป.ธ.9) วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูวชิรปัญญากร.jpg
พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) วัดบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์.jpg
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก ป.ธ.3) วัดถาวรวัฒนา (ใต้) ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พระราชสิทธิเวที.jpg
พระราชสิทธิเวที (วิรัติ ป.ธ.4) วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พระศรีวิกรมมุนี.jpg
พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ ป.ธ.9)[3] วัดตะพานหิน งิ้วราย ตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
พระพิศาลสาธุกิจ.jpg
พระพิศาลสาธุกิจ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
พระศรีพัชโรดม.jpg
พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ ป.ธ.9)[7] วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
พระสุธีวชิราภรณ์.jpg
พระสุธีวชิราภรณ์ (ถาวร ป.ธ.9) วัดประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
พระครูสันติพัชรสาร.jpg
พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ) วัดดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก ป.ธ.9)[8] วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระรัตนโมลี (ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ.6) วัดมะขามเตี้ย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ.9) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู (ป.ธ.9) วัดบึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์)[6] วัดท่าไม้เหนือ ท่ามะเฟือง พิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ป.ธ.9) วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ (เวช) วัดโคกพลู หนองหลวง เมืองตาก
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ (จุติพร ป.ธ.6) วัดท่าปุย สามเงา สามเงา

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4)[9] วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เวียงเหนือ เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์) วัดต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระปิฎกโมลี (ชลอ ป.ธ.9) วัดจองคำ พระอารามหลวง บ้านหวด งาว
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ) วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระภาวนาโกศลเถร (ชูวิทย์) วัดมงคลธรรมกายาราม โป่งงาม แม่สาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย -ว่าง-[10] - - -
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ ป.ธ.9) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ป.ธ.6) วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูสุภัทรพรหมคุณ (เจริญ) วัดหย่วน หย่วน เชียงคำ
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร (ประยุทธ ป.ธ.9) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในเวียง เมืองแพร่
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ ป.ธ.3) [3] วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ช่อแฮ เมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก ป.ธ.9) วัดพญาภู พระอารามหลวง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี (เสน่ห์)[3] วัดมิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร ป.ธ.4) วัดพระธาตุแช่แห้ง ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) วัดท่าตอน พระอารามหลวง ท่าตอน แม่อาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ)[4] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก (จำรัส ป.ธ.7)[4] วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ป.ธ.9) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์) วัดบ้านตอง เวียงยอง เมืองลำพูน
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ (อนันต์ ป.ธ.4) วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี (ป.ธ.7) วัดทรายขาว แม่ฮี้ ปาย

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ ป.ธ.5)[3] วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย) วัดศรีนคราราม ตูมใต้ กุมภวาปี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง) วัดพระแท่น บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ ป.ธ.4) วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเมือง เมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ป.ธ.9)[3] วัดศรีชมภูองค์ตื้อ น้ำโมง ท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี (บุญถม ป.ธ.9) วัดชัยพร ในเมือง เมืองหนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชปรีชามุนี (รังสฤษดิ์ ป.ธ.4) วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย -ว่าง- [11] - -
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย ป.ธ.5) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระรัตนากรวิสุทธิ์ (มณีรัตน์ ป.1-2) วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ วิ. (อนันต์) วัดสะพานศรี ขมิ้น เมืองสกลนคร
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา (วีระ ป.ธ.6) วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร) วัดศิริชัยพัฒนาราม นากลาง นากลาง
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระราชภาวนาโสภณ วิ. (เทพา) วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ (ประเวศน์)[3] วัดไตรภูมิ เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี (นิรพัทธ์)[6] วัดบุพพราชสโมสร บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ป.ธ.6) วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา)[6] วัดธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูอรรถสารเมธี (จำนง ป.ธ.4) วัดวุฒาราม ในเมือง เมืองขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย) วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตลาด เมืองมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสารคามมุนี (บุญเรือง ป.ธ.5) วัดสว่างวารี ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล)[12] วัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ป.ธ.4) วัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี ป.ธ.4) วัดสว่างใต้ ร่องคำ ร่องคำ
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหาอนันต์ นิมฺมโล (ป.ธ.8) วัดเกษมาคม หลักเมือง กมลาไสย
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ)[6] วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที (สถาพร ป.ธ.4) วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ถาวร ป.ธ.4) วัดบ้านยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระเทพวราจารย์.jpg
พระเทพวราจารย์ (ศรีพร ป.ธ.9)[4] วัดมณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระศรีวิสุทธิมุนี.jpg
พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน ป.ธ.8) [3] วัดปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พระวชิรกิจโกศล.jpg
พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ ป.ธ.4) วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ.jpg
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ ป.ธ.6) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พระครูสิริปริยัติการ.jpg
พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ป.ธ.4) วัดเพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พระครูศรีรัตนาภิรักษ์.jpg
พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ ป.ธ.7) วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ (เพชร ป.ธ.6)[3] วัดสว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย) วัดกกต้อง ในเมือง เมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ป.ธ.9) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ธาตุพนม ธาตุพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์ (สำลี ป.ธ.6) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระราชสุตาลงกรณ์ (เดือน ป.ธ.4) วัดบูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน ในเมือง เมืองยโสธร
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง ป.ธ.7) วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี (หลอม ป.ธ.7) วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ ป.ธ.5) วัดอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย ป.ธ.7) วัดบึง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม ป.ธ.4)[6] วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท ป.ธ.6)[13] วัดด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ ป.ธ.5) วัดกลาง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ป.ธ.9) วัดโพธิ์ย่อย บ้านยาง ลำปลายมาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ ป.ธ.4) วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6)[4] วัดไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ป.ธ.9) วัดห้วยหินฝน วังทอง ภักดีชุมพล
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ -ว่าง-[14] - - -
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระราชวิมลโมลี01.jpg
พระราชวิมลโมลี (มานพ ป.ธ.9) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ในเมือง เมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระมหาเจริญสุข.jpg
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9)[15] วัดศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระครูปริยัติกิจธำรง01.jpg
พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) วัดกลางสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย ท่าตูม ศรีมหาโพธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ ป.ธ.6) วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ (สวาท) วัดพราหมณี พระอารามหลวง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์) วัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา -ว่าง- - - -
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี (สมพร ป.ธ.7) วัดเหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ป.ธ.7) วัดบางพระวรวิหาร บางพระ ศรีราชา
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ (อนันต์) วัดชัยมงคล พระอารามหลวง หนองปรือ บางละมุง
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี[16] พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ (ป.ธ.7) วัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที (สมอิง ป.ธ.7)[4] วัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ป.ธ.4) วัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ป.ธ.9) วัดโค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี -ว่าง-[17] - - -
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี[16] พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ ป.ธ.5) วัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด
รองเจ้าคณะจังหวัดตราด[16] พระมหามงคล ยติโก (ป.ธ.9) วัดวิเวกวราราม เนินทราย เมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม) วัดบางช้างเหนือ บางช้าง สามพราน
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ป.ธ.3) วัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน) วัดบรรหารแจ่มใส ด่านช้าง ด่านช้าง
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี ป.ธ.6) วัดพระลอย รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา ป.ธ.9) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ ป.ธ.6) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระแท่น ท่ามะกา
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ (ป.ธ.9) วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี[18] พระโสภณกาญจนภรณ์ (ทอมสันต์ ป.ธ.4) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร[5] พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ป.ธ.9) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง) วัดหนองหอย พระอารามหลวง เขาแร้ง เมืองราชบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี[19] พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.7 วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก หนองจอก ท่ายาง
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย) วัดพระรูป ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ ป.ธ.5) วัดประดู่ พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร) วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ท่าคา อัมพวา
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ ป.ธ.7) วัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ป.ธ.9) วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริคณาจารย์ (รั่น ป.ธ.4) วัดประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) วัดแจ้ง พระอารามหลวง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที (ป.ธ.9) วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ช้างกลาง ช้างกลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ ป.ธ.4) วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ป.ธ.4)[20] วัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ดำเนิน ป.ธ.4) วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ท่ามะพลา หลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระมหาปรีชา จกฺกวโร (ป.ธ.8) [21] วัดขันเงิน พระอารามหลวง วังตะกอ หลังสวน

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ ป.1-2) วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร (สงบ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ทับเที่ยง เมืองตรัง
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย ทับเที่ยง เมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล (เลี่ยว ป.1-2)[6] วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์)[22] วัดนิคมสโมสร นาเตย ท้ายเหมือง
รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา
5. เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระราชวรเวที (ชิต ป.ธ.9) วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง หาดใหญ่ หาดใหญ่
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ป.ธ.7) วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง บ่อยาง เมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร) วัดนาทวี นาทวี นาทวี
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ (พิชิต ป.ธ.7) วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง -ว่าง-[23] - - -
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส (ป.ธ.9) วัดควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ กำแพง ละงู
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูพินิจสมณการ (จวง) วัดควนนอก ควน ปะนาเระ
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูสิริพรหมสุนทร (อนุชา ป.ธ.5) วัดพรหมประสิทธิ์ บ้านนอก ปะนาเระ
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระราชปัญญามุนี (ภิญโญ ป.ธ.9) วัดเวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร (สุธี)[24] วัดทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระมหาสมชาย วิริยวโร (ป.ธ.7) วัดทุ่งคา ละหาร ยี่งอ
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-
จังหวัดสมุทรปราการ
พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล ป.ธ.7) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระวินัยโสภณ (เสถียร) วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ (วิชาญ) วัดโบสถ์ บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
4. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพบัณฑิต (ธรณิศร์) วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
5. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระปริยัติสารสุธี (เอนก)[25] วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย ป.ธ.5) วัดพระนางจามเทวี บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุนทรธรรมภาณ (สมชาติ) วัดพระพุทธแสงธรรม หนองนาก หนองแค สระบุรี
8. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระสิงหคณาจารย์ (ทวี) วัดกระทุ่มปี่ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
9. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์)[26] วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท

คณะสงฆ์ภาค 4-5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ) วัดแสงธรรมสุทธาราม เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ) วัดเพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระครูปัญญาสันติคุณ (ณรงค์ศักดิ์) วัดไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
4. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร (ถวิล) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
5. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7) วัดสีตลาราม ระแหง เมืองตาก ตาก

คณะสงฆ์ภาค 6-7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน) วัดสามัคคีบุญญาราม พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
2. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล) วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
3. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ)[27] วัดป่าบ้านเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
4. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-
แม่ฮ่องสอน
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)[6] วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชสารโกศล (วงศ์ไทย ป.ธ.4) วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี) วัดท่าโสม ศรีสำราญ น้ำโสม
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย) วัดสันติกาวาส ไชยวาน ไชยวาน
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระกิตติสารโสภณ วิ. (บุญเลิศ)[26] วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ ท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย[28] {{}}
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน) วัดเนินแสงทอง ป่งไฮ เซกา
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชวชิรสุธี (สุพัฒน์ ป.ธ.4) วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง กุดป่อง เมืองเลย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง) วัดศรีภูมิ กุดป่อง เมืองเลย
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชวิสุทธินายก (พรมมา) วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส)[6] วัดกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร[29] พระครูวรกิจธรรมโกศล (เคน) วัดโชติการาม ส่องดาว ส่องดาว
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระวุฒิสารโสภณ (ไพบูลย์) วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ป.ธ.7) วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูจิตตโสภณ (โสม)[30] วัดป่าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์) [26] วัดป่าวังเลิง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก) วัด เมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต (แผน) วัดโสภณพัฒนาราม มหาไชย สมเด็จ
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ป.ธ.4) วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[31] พระญาณวิลาศ (สงวน ป.ธ.3)[32] วัดป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมสุธี (ทองคู่ ป.ธ.6) รก. วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังค์) วัดพระพุทธบาทยโสธร หัวเมือง มหาชนะชัย
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี (สุพิสิทธิ์ ป.ธ.5) วัดป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธินายก (โดม ป.ธ.9) วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ (สังเวียน ป.ธ.3) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูถาวรศาสนคุณ (ถาวร ป.ธ.4) รก. วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน) วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร หนองน้ำแดง ปากช่อง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต ป.ธ.5) วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ (พิชาญ ป.ธ.7) วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี (อาจ ป.1-2) วัดทุ่งโพธิ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด

คณะสงฆ์ภาค 12-13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว พระเทพโมลี (ธนู ป.ธ.4) รก. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก (บุญมี)[26] วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์) วัดสมานรัตนาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์) วัดญาณสังวราราม ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
5. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4) วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง
6. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ (สมบัติ) วัดวิเวการาม บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ.9) รก. วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพสาร ป.ธ.4) วัดสิริวัฒนาราม ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
2. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ ป.ธ.8) วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา ป.ธ.3) วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี (ทวี ป.ธ.3) วัดเกตการาม พระอารามหลวง โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
5. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิยทัสสี (วิษณุ) วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
6. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม) วัดสหธรรมิการาม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชสุทธิโมลี (สุทิน ป.ธ.5) วัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต ป.ธ.5)[33] วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ป.ธ.3) รก. วัดธรรมบูชา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ป.ธ.4) วัดโพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร

คณะสงฆ์ภาค 17-18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ตรัง-ระนอง พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์) [26] วัดควนกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
2. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระสุทธิสารสุธี (ฉาย) วัดดอนรัก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์) วัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร สงขลา
3. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล ป.ธ.7) วัดจรณาราม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง) วัดมะปริงวารีราม จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส พระครูนันทธรรมวุฒิ (ณัฐวุฒิ) วัดนพวงศาราม สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป
 5. 5.0 5.1 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป
 7. ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 8. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 125/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 9. ตามมติมหาเถรสมาคม
 10. เนื่องจาก พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ป.ธ.5) มรณภาพเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 11. เนื่องจาก พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ป.ธ.6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
 12. มติที่ 165/2560 เสนอแต่งตั้ง พระครูพิสัยสารคุณ วัดกลางโกสุม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 13. เสนอแต่งตั้ง พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 14. เนื่องจากพระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 15. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 16. 16.0 16.1 16.2 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 17. เนื่องจากพระราชจันทโมลี (ประเสริฐ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
 18. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 19. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 20. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 547/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 21. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2563". มหาเถรสมาคม. 21 มกราคม 2564. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |publication-date= (help)
 22. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 287/2560
 23. เนื่องจาก พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
 24. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564
 25. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556
 27. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 487/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
 28. เพิ่มตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 29. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 เมษายน 2564
 30. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563". สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 31. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ 447/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 32. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 448/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 33. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564