ข้ามไปเนื้อหา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Communication Arts, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 ชั้น8

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น3

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น1 (สตูดิโอ อาคาร4 ชั้น1)
วารสารวารสารคณะนิเทศศาสตร์
สี  สีเหลือง
มาสคอต
นกพิราบ
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/commarts

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Communication Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่ง

 1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติคณะ[แก้]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและแฟชั่นดีไซน์ได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และต่อมาในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นแห่งล่าสุด [1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[2]
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FD
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
 • สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงดิจิทัล PA

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร CMD

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงดิจิทัล PA

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์องค์กร

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนามส่วนงานบริหาร[แก้]

รายนามส่วนงานบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานินทร์ เจริญลาภ ปริญญาโท คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง ปริญญาโท รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร ปริญญาโท รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้า คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น

รายนามหัวหน้าสาขาวิชา[แก้]

รายนามหัวหน้าสาขาวิชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ที่ตั้งที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ปริญญาเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นับทอง ทองใบ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์จิตรา วรรณสอน ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ ดร.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล ปริญญาเอก ผู้บริหารหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ดำจับ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร วิทยาเขตชลบุรี
อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร ปริญญาโท รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ วิทยาเขตขอนแก่น
อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร ปริญญาโท รักษาแทนผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาเขตขอนแก่น
อาจารย์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร ปริญญาโท รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ วิทยาเขตขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]