คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo CommArts SPU.png
ชื่ออังกฤษ School of Communication Arts, Sripatum University
ที่อยู่

บางเขน
อาคาร9 ชั้น8
ขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น1 (สตูดิโอ อาคาร4 ชั้น1)

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น3
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ มานินทร์ เจริญลาภ
วารสาร วารสารคณะนิเทศศาสตร์
สีประจำคณะ      สีเหลือง
สัญลักษณ์ นกพิราบ
เว็บไซต์

คณะนิเทศศาสตร์ บางเขน
คณะนิเทศศาสตร์ ขอนแก่น

คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Communication Arts, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่ง 1.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ3.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติคณะ[แก้]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและแฟชั่นดีไซน์ได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และต่อมาในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นแห่งล่าสุด [1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[2]
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล *
 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ *
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ขอนแก่น

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดและองค์กร
 • กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล
 • หมายเหตุ :
  • เครื่องหมาย * หมายถึงสาขาวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
  • ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใช้ตัวย่อ RTV แต่ชื่อเต็มภาษาอังกฤษใช้ว่า Broadcasting ไม่ใช่ Radio and Television อย่างที่นักศึกษาทั่วไปเข้าใจแต่อย่างใด

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนามส่วนงานบริหาร[แก้]

รายนามส่วนงานบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร
อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ ปริญญาโท คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง ปริญญาโท รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี
อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ ปริญญาโท ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายนามหัวหน้าสาขาวิชา[แก้]

รายนามหัวหน้าสาขาวิชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายนาม การศึกษาสูงสุด ชื่อตำแหน่งบริหาร ที่ตั้งที่รับผิดชอบ
ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ปริญญาเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บางเขน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นับทอง ทองใบ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ บางเขน
อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง บางเขน
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล บางเขน
อาจารย์นฤดล จิตสกูล ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล บางเขน
อาจารย์จิตรา วรรณสอน ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ บางเขน
ดร.วรากร เพ็ญศรีนุกูร ปริญญาเอก หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น บางเขน
ดร.ปริยา รินรัตนากร ปริญญาเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ดำจับ ปริญญาโท หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร วิทยาเขตชลบุรี
- - หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ขอนแก่น
อาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ ปริญญาโท รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอนแก่น
- - หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ขอนแก่น

แถบสีครุยวิทยฐานะ[แก้]

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะแบ่งสีครุยวิทยฐานะออกเป็น 2 สี ได้แก่

 • ██ สีเหลือง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • ██ สีชมพูอมม่วง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]