วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Graduate College of Management, Sripatum University
Logo-graduate SPU.png.gif
สถาปนาพ.ศ. 2560
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร11 ชั้น11

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น2
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สี  สีเขียวหัวเป็ด
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/graduate

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Graduate College of Management, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

  1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
  2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  3. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (จ.อ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]