วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-graduate SPU.png.gif
ชื่ออังกฤษGraduate College of Management, Sripatum University
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
อาคาร11 ชั้น11

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร3 ชั้น2
วันก่อตั้งพ.ศ. 2560
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สีประจำคณะ     สีเขียวหัวเป็ด
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/graduate

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Graduate College of Management, Sripatum University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม)

 • สาขาวิชาการจัดการ (ปิดหลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปิดหลักสูตร)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (จ.อ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดหลักสูตร)

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • กฎหมายมหาชน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

 • กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
 • กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล
 • กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
 • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]