วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ที่อยู่

เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูล

ชื่ออังกฤษ Thai Business Administration Technological College

อักษรย่อ TBC

ประเภท วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ

ปรัชญา คุณภาพ คุณธรรม

สีประจำวิทยาลัย ฟ้า ขาว

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ดอกชวนชม

เพลงประจำวิทยาลัย เพลงมาร์ชไทยบริหาร

ประเภท เอกชน
โทร. 02 522 7777

เว็บไซต์ http://www.thai-tech.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ[แก้]

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบันมีโรงเรียนและ วิทยาลัยในเครือรวม 13 แห่ง ซึ่งตั้งอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยตั้งอยู่เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2536 เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง(ปวส.) มีทั้งหมด 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาการบัญชี คณะวิชาการตลาด คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิชาคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งย่อยออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันเป็น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ประวัติ[แก้]

ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารโรงเรียนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

 • พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี

ดร.ชาติชายพุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ ได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและ รอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตร ปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของ กรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

 • พ.ศ. 2542-2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา

2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543

 • พ.ศ. 2545-2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2550-2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2554-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2552-2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
 • พ.ศ. 2553-2555 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
 • พ.ศ. 2555-2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางกนกพร ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2556-2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสุมนา เสือเอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเอื้อมพร ชุ่มสีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

คณะวิชาที่เปิดสอน[แก้]


ติดต่อวิทยาลัย[แก้]

 • โทร. 02-522-7777
 • แฟกซ์ 02-986-1365
 • เว็บไซต์ http://thai-tech.ac.th/TBC.html
 • ที่อยู่ เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค[แก้]

 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจและโรงเรียนพัฒนวิทย์
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเชียงราย
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและโรงเรียนสิริวัฒนา
 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
 10. โรงเรียนสุขฤทัยกรุงเทพ