คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-Architecture SPU.jpg.png
ชื่ออังกฤษ School of Architecture Sripatum University
ที่อยู่ บางเขน
อาคาร 5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) ชั้น2
วันก่อตั้ง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
คณบดี ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์
สีประจำคณะ      สีน้ำตาล
สัญลักษณ์ รุ้ง
เว็บไซต์ www.spu.ac.th/fac/architecture/th/
    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการสอน "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต" (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมี ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ราชบัณฑิต เป็นคณบดีคนแรก เพื่อผลิตสถาปนิกที่มีความสามารถ และมีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับสากล เป็นผู้ใฝ่รู้ มีจินตนาการสูง มีจรรยาบรรณ และคุณธรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่ดี สนองประโยชน์ใช้สอย และเหมาะกับสภาพแวดล้อม มีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย และได้รับการรับรองหลักสูตรโดยทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ.ในปัจจุบัน)ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 อาจาร์ยนคร ศรีวิจารณ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งคณบดีต่อจาก ศ.พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ จนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2542 หลังจากนั้น รศ.สุทธิพันธ์ สุจริตตานนท์ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีแทนในปี พ.ศ. 2542 จนหมดวาระการบริหารงานในปี พ.ศ. 2546 หลังจากนั้น ผศ.สุธน วิริยะสมบรูณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีในปลายปี พ.ศ. 2546 จนหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2551 และพลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและเป็นผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งคณบดี และในปี พ.ศ. 2558 อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดี จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2545 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาการออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง