คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
NPU logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Science, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
คณบดีผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
วารสารวารสารคณะวิทยาศาสตร์
สีประจําคณะ     สีเหลือง
สัญลักษณ์อะตอม
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์www.sci.npu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลันครพนม (อังกฤษ: Faculty of Science, Nakhon Phanom University) เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านวิชาการ ระดับคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยแรกเริ่มอยู่ในฐานะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

สถาบันราชภัฏนครพนม ดำเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประเทศภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบัน ทั้งทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวม ให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในจำนวน ๗ คณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม

วัตถุประสงค์[แก้]

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม
 2. เพื่อทำการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. เพื่อทำบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย[แก้]

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมแบบตรงตามความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 3. ปฏิรูปและปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
 4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 5. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
 6. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบริหารที่ดีและตรวจสอบได้้
 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]