โรงเรียนวัดนาวง (จังหวัดปทุมธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดนาวง
ตราโรงเรียน.JPG
กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย
177 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watnawong School
อักษรย่อ ว.น.ว.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
ผู้ก่อตั้ง -
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดนาวง
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดนาวง เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดนาวง เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เริ่มสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดนาวง เป็นที่ทำการสอน ถึงปีการศึกษา 2502 จึงได้สร้างอาคารเป็นเอกเทศ มาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2535 ได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีปรัชญาว่า “ กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวัดนาวง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ในการทำงาน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 4 ปีแห่งรากฐานสู่ 4 ปี แห่งความก้าวหน้าคือ ก้าวแห่ง การมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวแห่งมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ก้าวแห่งการพัฒนาการจัดการศึกษา ก้าวแห่งโอกาสทางการศึกษาก้าวแห่งความเป็นสากลและพลวัตของโลกและกำหนดนโยบายเป็น 5 กิจกรรม คือ ก้าวด้วยคุณธรรม ก้าวล้ำสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมพลานามัย ก้าวไกลวิชาการ ก้าวสืบสานวัฒนธรรมไทย อันจะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนวัดนาวงเป็นผู้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีระเบียบวินัยสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่รักษ์เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รวงข้าวอยู่ในนา
  • คำขวัญ กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย
  • สีประจำโรงเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]