รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปทุมเบญจา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปิยมิตร)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสัตตบงกช)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนทั้งหมด 318 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองปทุมธานี 4 25 - 29 5 22 - - 56
คลองหลวง 4 33 - 37 4 13 2 - 56
ธัญบุรี 3 11 - 14 12 24 2 - 52
ลาดหลุมแก้ว 4 22 - 26 1 3 - - 30
ลำลูกกา 4 30 - 34 10 24 - - 68
สามโคก 2 22 - 24 2 1 - - 27
หนองเสือ 1 26 - 27 - 2 - - 29
รวม 22 169 - 191 34 89 4 - 318

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 192 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปทุมธานี) จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีทั้ง 2 เขตจำนวน 170 โรงเรียน[3]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี[แก้]

จังหวัดปทุมธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 22 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขตได้แก่[4]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมเบญจา บ้านกลาง เมืองปทุมธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ คลองสี่ คลองหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" ปทุมเบญจา กระแชง สามโคก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมเบญจา คลองควาย สามโคก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปิยมิตร ลำลูกกา ลำลูกกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ คลองห้า คลองหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ บึงคอไห ลำลูกกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมเบญจา คลองหนึ่ง คลองหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญบุรี ปิยมิตร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์ สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ รังสิต ธัญบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปิยมิตร พืชอุดม ลำลูกกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สัตตบงกช ระแหง ลาดหลุมแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สัตตบงกช บางหลวง เมืองปทุมธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมวิไล สัตตบงกช บางปรอก เมืองปทุมธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปิยมิตร คูคต ลำลูกกา มัธยมศึกษา
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สัตตบงกช คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สัตตบงกช บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ คลองสี่ คลองหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปิยมิตร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สัตตบงกช บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ บึงบา หนองเสือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมเบญจา สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1[แก้]

สพป.ปทุมธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอสามโคก มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 102 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอคลองหลวง 33 โรงเรียน อำเภอเมืองปทุมธานี 25 โรงเรียน อำเภอลาดหลุมแก้ว 22 โรงเรียน และอำเภอสามโคก 22 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจารุศรบำรุง คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบึงเขาย้อน คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) บางขะแยง เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเตยนอก (ตามรภาคอุทิศ) บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล) กระแชง สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางหลวง เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม คลองห้า คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2[แก้]

สพป.ปทุมธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 67 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอลำลูกกา 30 โรงเรียน อำเภอหนองเสือ 26 โรงเรียน และอำเภอธัญบุรี 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์) นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บำรุง) หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (2 โรงเรียน) เทศบาลนครรังสิต (7 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาลตำบล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[5]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก มัธยมศึกษา
เทศบาลนครรังสิต โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนเพียรปัญญา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองคูคต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต คูคต ลำลูกกา อนุบาล
เทศบาลเมืองท่าโขลง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 คลองสอง คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 3 บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองลาดสวาย โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย ลาดสวาย ลำลูกกา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 2 ลาดสวาย ลำลูกกา อนุบาล
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต ลำลูกกา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต ลำลูกกา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต ลำลูกกา อนุบาล
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 บึงสนั่น ธัญบุรี อนุบาล
เทศบาลเมืองบางกะดี โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี อนุบาล
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลบางพูน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี
เทศบาลตำบลลำลูกกา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองสาม คลองหลวง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 89 โรงเรียน[6]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกันตวรรณ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ บางหลวง เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร ลำไทร ลำลูกกา ประถมศึกษา
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา บึงบอน หนองเสือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนโชคชัยรังสิต บึงยี่โถ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์แคเธอรีน บึงคำพร้อย ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดวงพร คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนไตรพัฒน์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล บ้านกลาง เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนภสร คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ คลองสาม คลองหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติสยาม บึงยี่โถ ธัญบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ลาดสวาย ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประคองศิลป์ บางปรอก เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ ลำผักกูด ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำไทร ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนยุวบัณฑิต ลำลูกกา ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนรังสิตวิเทศศึกษา บางพูน เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง สามโคก อนุบาล
โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสกาวรัตน์ หลักหก เมืองปทุมธานี อนุบาล
โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตปทุม บางคูวัด เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตปทุม (นานาชาติ) บางคูวัด เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี บึงสนั่น ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ลำผักกูด ธัญบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 คลองสอง คลองหลวง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลทีปรกร บึงคอไห ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปาริชาต บางคูวัด เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
โรงเรียนอนุบาลผลิใบ คลองสาม คลองหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสรรค์สุข คูคต ลำลูกกา อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุขใจ บางคูวัด เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ บางหลวง เมืองปทุมธานี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง อนุบาล
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา บางปรอก เมืองปทุมธานี อนุบาล
โรงเรียนอิสลามสันติชนลำลูกกา บึงคอไห ลำลูกกา อนุบาล
โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต คลองหก คลองหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนสาธิตจำนวน 4 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยละ 1 โรงเรียน ได้แก่[7][8][9][10]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองปทุมธานี[แก้]

อำเภอเมืองปทุมธานีมี 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบางกะดี 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบางพูน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ บางขะแยง สช.
โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สวนพริกไทย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก หลักหก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี ประถมศึกษา เทศบาลเมืองบางกะดี
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" บางหลวง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนประคองศิลป์ บางปรอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปวิฒตรา บางปรอก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ บางเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ บางคูวัด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก มัธยมศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี
โรงเรียนรังสิตวิเทศศึกษา บางพูน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดโคก บางปรอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) บางขะแยง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดนาวง หลักหก อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสกาวรัตน์ หลักหก อนุบาล สช.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักหก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตปทุม บางคูวัด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตปทุม (นานาชาติ) บางคูวัด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ บ้านกลาง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี อนุบาล เทศบาลเมืองบางกะดี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน บางพูน เทศบาลตำบลบางพูน
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลปาริชาต บางคูวัด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสุขใจ บางคูวัด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ บางหลวง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา บางปรอก อนุบาล สช.

อำเภอคลองหลวง[แก้]

อำเภอคลองหลวงมี 56 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 13 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองสอง คลองสอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) คลองหนึ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) คลองห้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนจารุศรบำรุง คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คลองสี่ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนดวงพร คลองสาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คลองห้า มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 คลองสอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองท่าโขลง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนนภสร คลองสาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ คลองสาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบึงเขาย้อน คลองสี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง คลองหนึ่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.คลองสี่
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) คลองสี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม คลองห้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลองหนึ่ง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คลองสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง คลองสาม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง คลองสาม เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยคลองหลวง คลองสอง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 คลองสอง อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน คลองสาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลผลิใบ คลองสาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองสาม อนุบาล อบต.คลองสาม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ อนุบาล อบต.คลองสี่
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต คลองหก เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอธัญบุรี[แก้]

อำเภอธัญบุรีมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครรังสิต 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนโชคชัยรังสิต บึงยี่โถ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ประถมศึกษา เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) รังสิต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ อนุบาล เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ประชาธิปัตย์ อนุบาล เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ อนุบาล เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ประชาธิปัตย์ อนุบาล เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนนานาชาติสยาม บึงยี่โถ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ประชาธิปัตย์ ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ ลำผักกูด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเพียรปัญญา ประชาธิปัตย์ อนุบาล เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย์ มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลนครรังสิต
โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ อนุบาล–มัธยมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น มทร.ธัญบุรี
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก เตรียมอนุบาล–อนุบาล มทร.ธัญบุรี
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี บึงสนั่น เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ลำผักกูด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม บึงน้ำรักษ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 1 บึงยี่โถ อนุบาล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 2 บึงยี่โถ อนุบาล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ 3 บึงยี่โถ อนุบาล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 บึงน้ำรักษ์ อนุบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 บึงสนั่น อนุบาล เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ บึงน้ำรักษ์ สช.
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอลาดหลุมแก้ว[แก้]

อำเภอลาดหลุมแก้วมี 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลคลองพระอุดม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกันตวรรณ บ่อเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ระแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม คลองพระอุดม อนุบาล เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม อนุบาล–มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) บ่อเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง บ่อเงิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ บ่อเงิน มัธยมศึกษา สพม.4

อำเภอลำลูกกา[แก้]

อำเภอลำลูกกามี 68 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จำนวน 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลาดสวาย 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองคูคต 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลลำลูกกา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร ลำไทร ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง บึงทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนเซนต์แคเธอรีน บึงคำพร้อย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ลำลูกกา มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนไตรพัฒน์ บึงคำพร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ คูคต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ลาดสวาย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประสานมิตร คูคต เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร คูคต มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนยุวบัณฑิต ลำลูกกา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา บึงคำพร้อย สช.
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน บึงคำพร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนศรีจิตรา คูคต เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสวนอักษร คูคต อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง บึงคำพร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสีวลี คูคต เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (วัดราษฎร์ศรัทธาราม) บึงคำพร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบต.บึงคำพร้อย
โรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต อนุบาล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต อนุบาล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โรงเรียนอนุบาล 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว คูคต อนุบาล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โรงเรียนอนุบาลทีปรกร บึงคอไห เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา บึงคำพร้อย อนุบาล เทศบาลตำบลลำลูกกา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต คูคต อนุบาล เทศบาลเมืองคูคต
โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส คูคต เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย ลาดสวาย อนุบาล เทศบาลเมืองลาดสวาย
โรงเรียนอนุบาลลาดสวาย 2 ลาดสวาย อนุบาล เทศบาลเมืองลาดสวาย
โรงเรียนอนุบาลสรรค์สุข คูคต อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา อนุบาล อบต.ลำลูกกา
โรงเรียนอิสลามสันติชนลำลูกกา บึงคอไห อนุบาล สช.

อำเภอสามโคก[แก้]

อำเภอสามโคกมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จำนวน 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) คลองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" กระแชง มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเตยนอก (ตามรภาคอุทิศ) บางเตย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล) กระแชง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) คลองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก สามโคก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง อนุบาล สช.
โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว มัธยมศึกษา อบจ.ปทุมธานี
โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 1

อำเภอหนองเสือ[แก้]

อำเภอหนองเสือมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์) นพรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บำรุง) หนองสามวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา บึงบอน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ หนองสามวัง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ บึงบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) หนองสามวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง สช.
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง บึงกาสาม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนศาลาลอย บึงบา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ศาลาครุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา มัธยมศึกษา สพม.4
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ปทุมธานี เขต 2

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ปทุมธานี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. "สหวิทยาเขต สพม.เขต ๔ (ปทุมธานี- สระบุรี)". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. 6 พฤศจิกายน 2561. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-24. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "RMUTT Innovation Demonstration School". โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์". โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์". โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  10. "โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี". โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)