โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
ข้อมูล
ชื่ออื่นDS.VRU.
ประเภทสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คำขวัญสดใสเริงร่า ล้ำหน้าวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ดีเยี่ยมพลานามัย ใส่ใจคุณธรรม เลิศล้ำประสบการณ์
สถาปนาพ.ศ. 2517
สีเขียว
เพลงมาร์ชสาธิตวไลยอลงกรณ์
ต้นไม้ราชพฤกษ์
เว็บไซต์http://satit.vru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 109 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,428 คน

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยใช้อาคารหอพักมรกต หอพักบุศราคัม และหอพักไพฑูรย์ เป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" และขยายเพิ่มจำนวนห้องเรียน รวมทั้งการจัดสร้างอาคารเรียน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" และในปีต่อมา พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]