สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png
ที่ทำการ
ไทย
10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 2,281.0593 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร, ปลัดกระทรวง
ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รองปลัดกระทรวง
ประสพ เรียงเงิน, รองปลัดกระทรวง
เพชรรัตน์ สายทอง, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
โชติกา อัครกิจโสภากุล, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ต้นสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์
http://www.m-culture.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม กำกับดูแลหน่วยงานระดับกรมในสังกัด ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และบังคับบัญชาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ[2]

ประวัติ[แก้]

วันที่ 12 มีนาคม 2495 มีการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้น[3] โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในเดือนกันยายน 2500 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถึงพุทธศักราช 2501 เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะเป็นกองวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามลำดับ จนถึงพุทธศักราช 2522 จึงจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่ากรม

ต่อมารัฐบาลจึงได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจสำคัญครอบคลุมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม[4]

หน่วยงานส่วนกลาง[แก้]

กลุ่มรายงานตรงปลัดกระทรวง[แก้]

 • กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำกระทรวงวัฒนธรรม

กองกลาง[แก้]

 • กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
 • กลุ่มคลังและพัสดุ
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค
 • กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มบริหารงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

กองยุทธศาตร์และแผนงาน[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
 • กลุ่มแผนและงบประมาณ
 • กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ในกระทรวงวัฒนธรรม

กองการต่างประเทศ[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
 • กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี
 • กลุ่มพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่าย
 • กลุ่มความร่วมมืออาเซียน

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
 • กลุ่มพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

กองตรวจราชการ[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มประเมินผล
 • กลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจราชการ
 • กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนและกิจการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
 • กลุ่มระบบฐานข้อมูล
 • กลุ่มบริหารเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

กองกฎหมาย[แก้]

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
 • กลุ่มงานวินัย งานอุทธรณ์ งานร้องทุกข์และร้องเรียน

กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน[แก้]

- กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

- กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑ - ๑๖

หน่วยงานส่วนภูมิภาค[แก้]

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ราชกิจจานุเบกษา. (มปป.). กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 2 มกราคม 2556).
 3. ราชกิจจานุเบกษา. (มปป.). กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 2 มกราคม 2556).
 4. กฎกระทรวง. (มปป.). กระทรวงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3]. (เข้าถึงเมื่อ: 2 มกราคม 2556).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]