กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง29 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
งบประมาณประจำปี787.932 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ประสพ เรียงเงิน, ว่าที่อธิบดี
 • วราพรรณ ชัยชนะศิริ, รองอธิบดี
 • ลิปิการ์ กำลังชัย, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.culture.go.th

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริเวณที่ตั้งเดียวกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์เดิมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดิมคือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2501 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็น กองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ให้กองวัฒนธรรม โอนไปสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 กระทั่งในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมไทยขึ้นคณะหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง รักษา ส่งเสริมเผยแพร่ และปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชน แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการอย่างไรก็เปลี่ยนรัฐบาล

จนในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 จึงได้ถือกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการโอนภารกิจของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมเป็น "กรมส่งเสริมวัฒนธรรม"[2]

บทบาทและอำนาจหน้าที่[แก้]

 • ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรม
 • พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพทางวัฒนธรรมของชาติ
 • เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่และให้บริการสารสนเทศ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม
 • สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงานวัฒนธรรม
 • จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม
 • ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2557[3] ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

สำนักงานเลขานุการกรม[แก้]

 • กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มการคลัง
 • กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่มนิติการ
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่มติดตามและประเมินผล

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม
 • กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 • กลุ่มเผยแพร่และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย
 • กลุ่มนิทรรศการ
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มศิลปกรรม
 • กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม
 • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์และอาคารสถานที่
  • กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม
  • กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง
  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดง
 • หออัครศิลปิน
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์และอาคารสถานที่
  • กลุ่มวิชาการและนิทรรศการ
  • กลุ่มกิจกรรม

กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม กทม.และสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
 • กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชชน

สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์
 • กลุ่มตรวจพิจารณาวีดิทัศน์
 • กลุ่มทะเบียนและการอนุญาตประกอบกิจการ
 • กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 1
 • กลุ่มตรวจและส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 2
 • กลุ่มพัฒนาการประกอบกิจการ
 • กลุ่มตรวจของกลางและใบอนุญาต
 • กลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม[แก้]

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มศิลปินแห่งชาติ
 • กลุ่มบริหารกองทุนและระดมทุน

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 58ก วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/089/40.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

หนังสือและบทความ[แก้]

เว็บไซต์[แก้]