กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
ตรากระทรวงวัฒนธรรม.png
เครื่องหมายราชการของกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ทำการ
ไทย
10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
วันยุบเลิก 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501[1](ครั้งแรก)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 7,742.3046 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรีว่าการ วีระ โรจน์พจนรัตน์
ผู้บริหาร กฤษศญพงษ์ ศิริ [3], ปลัดกระทรวง
กฤษฎา คงคะจันทร์, รองปลัดกระทรวง[4]
พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล, รองปลัดกระทรวง [5]
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.m-culture.go.th

กระทรวงวัฒนธรรม (อังกฤษ: Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ

ประวัติ[แก้]

การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ใน พ.ศ. 2501 เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมจึงถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและอื่นๆ

ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 กระทรวงหลักของประเทศตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[6] โดยมีกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราแรกของกระทรวงวัฒนธรรมนั้น[7]เป็นรูปพระพรหม 4 หน้า 4 หัตถ์ ประทับอยู่บนดอกบัวบานโผล่จากน้ำ หัตถ์ซ้ายบนถือสมุดดำ (หมายถึงศิลปวิทยา) หัตถ์ซ้ายล่างถือประคำ (เกี่ยวกับคะแนนนับ) หัตถ์ขวาบนถือช้อนตักเนย (แสดงว่าไม่มีอาวุธอย่างไร) หัตถ์ขวาล่างถือหม้อน้ำ (เกี่ยวกับน้ำอมฤต) ภายในกรอบวงกลมเบื้องล่างมีอักษร "กระทรวงวัฒนธรรม"

ตรากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแรกเริ่มใช้

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบโดยศึกษาจากรูปแบบตราสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2485 และนำมาดัดแปลงปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
2. คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549
3. วีระ โรจน์พจนรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
4. สมชาย เสียงหลาย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
5. ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6. ดร.ปรีชา กันธิยะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
7. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[8] - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
8. กฤษศญพงษ์ ศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.mrthaijob.com/column/viewbrows.php?aid=7884&catid=2
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (กระทรวงวัฒนธรรม : นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๕ ง พิเศษ หน้า ๕ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/008/16.PDF
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (กระทรวงวัฒนธรรม : นาง พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๑๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/104/1.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/039/824.PDF
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/14.PDF

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]