พิธีสำเร็จการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตร แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีประจำปีการศึกษา 2520 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีสำเร็จการศึกษา (อังกฤษ: graduation ceremony) เป็นพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นในต่างประเทศมาก่อน เช่นสหรัฐอเมริกาหรือหลายประเทศในทวีปยุโรป ต่อมาประเทศไทยจึงเริ่มรับเอาประเพณีดังกล่าวเข้ามา โดยกราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน จึงบัญญัติศัพท์ให้เรียกว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ ภายหลังมีสถาบันอุดมศึกษาจัดพิธีอย่างเดียวกันโดยมิได้กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ หรือกราบทูลเชิญพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือทูลเชิญพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธาน จึงบัญญัติเป็นศัพท์เรียกขึ้นใหม่ว่า พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473[1] และปฏิบัติสืบต่อกันมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นประจำทุกปี ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2473
ตึกบัญชาการ หรือ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิต (หรือแพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน) ในครั้งนั้น ทางมหาวิทยาลัยกราบทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ เรียนเชิญเสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนส่งหนังสือเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 11 แห่ง อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา และโรงเรียนกฎหมาย เอกอัครราชทูตนานาประเทศ เป็นต้น มาร่วมพิธีด้วย

ในพิธีดังกล่าว มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานครุยกิตติมศักดิ์บัณฑิตชั้นโท (หรือมหาบัณฑิตในปัจจุบัน) ทางวิทยาศาสตร์แก่พระยาภะรตราชา ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และบัณฑิตชั้นเอก (หรือดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน) แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ.จี. เอลลิส คณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิตจำนวน 34 คน ในจำนวนนั้น 18 คนมาจากปีการศึกษา 2471 และ 16 คนจากปีการศึกษา 2472 เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราโชวาท และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ต่อมา สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า "มหาวิทยาลัยขอพระบรมราชานุญาตสงวนธรรมเนียมนี้ไว้คือ ถือว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการหน้าพระที่นั่ง หากเสด็จไม่ได้ ก็จะเป็นการถวายปริญญาต่อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์" เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้วก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามนั้น ธรรมเนียมนี้จึงสืบต่อมาจนปัจจุบัน[1]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489

ในระหว่างเสด็จฯ นิวัตประเทศไทย เป็นครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์[2] และเมื่อวันที่ 23 เมษายน เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เป็นครั้งสุดท้ายในรัชสมัย โดยในครั้งนั้น มีพระราชประสงค์ให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอแก่ประชาชน เพราะขณะนั้นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รับนักศึกษาแพทย์ได้เพียงปีละ 50 คน ต่อมาจึงก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) เพื่อรองรับการผลิตแพทย์เพิ่มตามพระราชประสงค์ดังกล่าว[3] [4]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของรัฐตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โดยเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2492-2493 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2493 นับเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชกาล หนังสือพิมพ์เคยคำนวณว่า หากเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับนั่งครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง เท่ากับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานใบปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงลดการพระราชทานลง โดยเสนอให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปเท่านั้น แต่มีพระราชกระแสตอบว่า ทรง "เสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาทีนั้น แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปี ๆ เปรียบกันไม่ได้เลย"[5] นอกจากนี้ ทรงเห็นว่า การพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมีความสำคัญ เนื่องจากบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดังนั้นจึงมีรับสั่งว่า "จะพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่มีแรง"[5] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2544 จึงต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลง ด้วยพระชนมายุมากขึ้นประกอบกับทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์

ผู้แทนพระองค์[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยประดับธงชาติไทย ธงประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และธงประจำพระองค์ในพระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จไปถึง ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนพระแท่นหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ให้ทอดผ้าทิพย์อันประดับด้วยพระครุฑพ่าห์เพื่อสื่อความหมาย เสมือนเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง

มหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน พระบรมวงศ์จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อเสด็จถึงสถานที่ประกอบพิธี ให้บรรเลงเพลงมหาชัย ส่วนพระแท่นหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ไม่ต้องทอดผ้าทิพย์ เนื่องจากมิใช่การเสด็จแทนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[แก้]

เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจำทุกปีการศึกษา นอกจากนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 เป็นต้นมาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ (นอกจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินฯ) โดยประดับธงชาติไทย ธงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และธงประจำพระองค์ในพระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จไปถึง ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนพระแท่นหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ให้ทอดผ้าทิพย์อันประดับด้วยพระครุฑพ่าห์เพื่อสื่อความหมาย เสมือนเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง

สถานที่พระราชทานและประทานปริญญาบัตร[แก้]

สถาบันอุดมศึกษารัฐและในกำกับของรัฐ[แก้]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561[6] จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคกลาง อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561[7] จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เขตภาคเหนือ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เขตภาคใต้ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ประชุมนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561[8] จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศรีวิชัย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา[9]
กรุงเทพ
ตะวันออก
พระนคร
รัตนโกสินทร์
สุวรรณภูมิ
ล้านนา
อีสาน
สถาบันการอาชีวศึกษา[10]
กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ภาคเหนือ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
ภาคเหนือ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ภาคเหนือ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ภาคเหนือ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ภาคกลาง ๑ ภาคใต้ ๑
ภาคกลาง ๒ ภาคใต้ ๒
ภาคกลาง ๓ ภาคใต้ ๓
ภาคกลาง ๔ เกษตรภาคเหนือ
ภาคกลาง ๕ เกษตรภาคกลาง
ภาคตะวันออก เกษตรภาคใต้
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สถาบันการพลศึกษา อาคารใหม่สวนอัมพร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ชัยนาท นครราชสีมา
จักรีรัช สรรพสิทธิประสงค์
พระพุทธบาท สุรินทร์
ราชบุรี อุดรธานี
สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี นครลำปาง
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น นครศรีธรรมราช
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
ตรัง ตรัง
พิษณุโลก ยะลา
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
รวมทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง จากสถาบันสมทบข้างต้น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประกาศนียบัตร หลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั้ง
27 แห่ง, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทั้ง 7 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบพิธี ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญาณุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอประชุม อาคาร มวก. 48 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ในบางปีสมเด็จพระสังฆราชอาจโปรดให้สมเด็จพระราชาคณะเป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการทั้งศึกษาจากสองมหาวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หอประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกริก ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยธนบุรี หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยนครราชสีมา โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมศิลปากร
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ห้องเจ้าพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หอประชุมมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต)
ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยเชียงราย อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งในบางปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงพระบรมวงศานุวงศ์ผู้พระราชทานปริญญาบัตร หรือผู้ประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร[แก้]

พิธีประสาทปริญญาบัตร หรือในภาษาสากลคือ พิธีสำเร็จการศึกษา (อังกฤษ: Graduation ceremony) เป็นพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นในต่างประเทศมาก่อน ต่อมาประเทศไทยจึงเริ่มรับเอาประเพณีดังกล่าวเข้ามา ซึ่งจะเรียกชื่อดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมิได้กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ หรือกราบทูลเชิญพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือทูลเชิญพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธาน

สถานที่ประสาทปริญญาบัตร[แก้]

มหาวิทยาลัย สถานที่ ประธานในพิธี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาบัณฑิต(ปริญญาตรี) บางเขน,ขอนแก่น
ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อำพล เสนาณรงค์
อดีตองคมนตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาบัณฑิต(ปริญญาตรี) วิทยาเขตชลบุรี
อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
(เฉพาะปีการศึกษา 2555-2556 ห้องรอยัลจูปิเตอร์บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิทยาลัยทองสุข อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ว่าง)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิรัช ชินวินิจกุล
องคมนตรี / นายกสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
อดีตองคมนตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อาคารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยตาปี อาคารบริหารมหาวิทยาลัยตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยชินวัตร อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยชินวัตร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเนชั่น อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยพายัพ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อาคาร 1 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
มหาวิทยาลัยภาคกลาง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยภาคกลาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อำพล เสนาณรงค์
อดีตองคมนตรี
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยเอเชียน ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลอร์ด โรนัลด์ ออกซเบิร์ก
นักวิชาการราชวิทยาลัยลอนดอน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
สถาบันกันตนา ห้องประชุมสถาบันกันตนา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา หอประชุม อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์
อดีตองคมนตรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันรัชต์ภาคย์ หอประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
อดีตองคมนตรี
สถาบันอาศรมศิลป์ อาคารกีฬาใหม่ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หอประชุมทรินิตี้ ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
นายกสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยดุสิตธานี ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมศิลปากร
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ห้องประชุมโยเซฟ มาเรีย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ห้องพิธีการกรีน 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
อดีตผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วิรัช ชินวินิจกุล
องคมนตรี
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ จังหวัดสงขลา อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยสันตพล ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์
อดีตองคมนตรี
วิทยาลัยแสงธรรม ห้องประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
มูลนิธิควง อภัยวงศ์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
  3. มูลนิธิอานันทมหิดล : ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
  4. [https://www.md.chula.ac.th/about.php ประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. 5.0 5.1 อมิตา อริยอัชฌา, ครองใจคน : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง, บลิสสิเนส, 2548
  6. กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  7. กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  9. [1]
  10. http://www.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/103/ArticleId/12096/-1.aspx