วิทยาลัยช่างศิลป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยช่างศิลป เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปะ ทั้งศิลปะไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยช่างศิลป เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนศิลปศึกษา" จัดตั้งเมื่อ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ในแผนกจิตรกรรมและประติมากรรม หลังจากนั้น ได้เปิดสอนเพิ่มในแผนกช่างสิบหมู่ และแผนกโบราณคดี และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้โดยรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกก่อน

ในปี พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เรียกว่า "โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร" และได้ยุบแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนกเตรียมศิลปและแผนกเตรียมโบราณคดี นอกจากนั้น ยังได้โอนมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร และในปีพ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาได้กลับไปสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง และเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนศิลปศึกษาจึงกลับมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากรดังเดิม และพ้นฐานะจากการเป็นโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง ได้ยุบเลิกแผนกโบราณคดี คงเหลือแต่แผนกจิตรกรรมและประติมากรรมแผนกเดียว

ต่อมา พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรใหม่ และมีการตั้งกองศิลปศึกษาขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในกองศิลปศึกษา พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนช่างศิลป" ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลป เป็น "วิทยาลัยช่างศิลป" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนศิลปศึกษา
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ ประยูร โชติกะพุกกณะ พ.ศ. 2495
2. อาจารย์ เรณู ยศสุนทร พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2497
3. อาจารย์ ประยูร อุลุชาฎะ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499
4. อาจารย์ อรุณ โลหะชาละ พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2500
5. อาจารย์ ละม่อม โอชกะ พ.ศ. 2500
6. อาจารย์ สะอาด บัวชาติ พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2502
โรงเรียนช่างศิลป
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
7. อาจารย์ สะอาด บัวชาติ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2504
8. อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2517
วิทยาลัยช่างศิลป
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
9. อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2528
10. อาจารย์ กนก บุญโพธิ์แก้ว พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2534
11. อาจารย์ ธงชัย รักปทุม พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542
12. อาจารย์ กมล สุวุฒโฑ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
13. อาจารย์ พัชรี ผลานุรักษา พ.ศ. 2547 - 2551
13. อาจารย์ สุขุม บัวมาส พ.ศ. 2551
13. อาจารย์ สมบัติ กุลางกูร พ.ศ. 2552 - 2556
15. อาจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ. ปวส.) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]