วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
College of Asian Scholars
ตรา ว.บัณฑิตเอเซีย.png
ชื่อย่อ วบอ / CAS
คติพจน์ วิสัยทัศน์ดี มีวินัย ใฝ่ใจวิทยบูรณาการ
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีทอง
เว็บไซต์ www.cas.ac.th

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ปัจจุบันกำลังขอยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" และก่อตั้งวิทยาเขตบนพื้นที่ตั้ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่กว่า100ไร่

ประวัติ[แก้]

ตราประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

แรกเริ่มด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษา จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพล มายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544 และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

คณะเปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท[แก้]

  • หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]