โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
BANBUNG MANOONWITTAYAKARN SCHOOL
ตราประจำ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
ที่ตั้ง
เลขที่ 246 หมู่ 2 ถนนยุทธศาสตร์ 331 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 ไทย
โทรศัพท์ 038-291190
โทรสาร 0-384-93368
ข้อมูล
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
คำขวัญอตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิต
บัณฑิตย่อมฝึกตน
ผู้ก่อตั้งพระเขมสารโสภณ (ธรรมนูญ ธุวสีโล)
ผู้อำนวยการไทย นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ยม.1 - ม.6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนห้องเรียน อาคารเรียน
พื้นที่71 ไร่เศษ 3 งาน - ตารางวา
สีสีเหลือง      สีน้ำตาล     
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
เว็บไซต์www.bbm.ac.th

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ตั้งอยุ่ที่ 246 หมู่2 ถนนยุทศาสตร์331 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย แบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

ความเป็นมาของโรงเรียนเริ่มจากท่านเจ้าคุณเขมสารโสโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี สร้างวัดเขาไผ่ ได้ดำริเห็นควรให้มีโรงเรียน มัธยมศึกษาขึ้นบนที่ดินของวัด เพื่อเป็นศูนย์ของเด็กจากหลายหมู่บ้านด้วยเจตนาอันสูงส่งของท่านเจ้าคุรเขมสารโสโณ ท่านได้เริ่มดำเนินการขออนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยเปิดรับนักเรียน มศ.1 รุ่นแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 บนที่ดินทั้งสิ้น 71 ไร่ 3 งาน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปจั่วทรงไทยครอบตัวเลช 2515 และอักษรย่อ บ.น.ว. เป็นลักษณะลำต้นไผ่ทิวเขาซ้อนอยู่ เบื้องหลังอักษรย่อว่า "มนูญ" เป็นชื่อของพระครูมนูธรรมการ (พระเขมสารโสภณ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2515 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารทรงไทย ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "เขาไผ่"
 • วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคุณผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ มีทักษะขึ้นพื้นฐาน เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ ปลูกจิตสัมนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม พัมนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อนการเรียนรู้ และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ
 • เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 • ปรัชญา ให้นักเรียนมีคุณภาพมาก ด้วยคุณค่าเ ปี่ยมด้วยคุณธรรม
 • คติธรรม อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิต แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน

คติพจน์ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย

 • สีประจำโรงเรียน
 1. สีเหลือง      หมายถึง แสงสว่าง ความเยือกเย็น อ่อนหวาน มีคุณธรรม
 2. สีน้ำตาล      หมายถึง ความเข้มแข็ม อดทน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 1. มีความรับผิดชอบ
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้ และใฝ่เรียน
 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายชื่อผู้บริหาร คนที่ ตำแหน่ง วาระ หมายเหตุ
นายบุญเลี้ยง คำสิงห์ 1 รักษาการครูใหญ่ 2515-2516 เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน
นายเฉลิมชัย รัตนกรี 2 ครูใหญ่ 1ต.ค.2516-1ม.ย.2518 -
นายชุมเจษฎ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3 อาจารย์ใหญ่ 14ก.ค.2518-1ก.ค.2529 -
นายสมดุล ทำเนาว์ 4 อาจารย์ใหญ่ 26ก.ค.2529-16ต.ค.2533 -
นายพูมศักดิ์ เจริญพงษ์ 5 ผู้อำนวยการ 21ธ.ค.2533-13พ.ย.2539 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก
นายมณี เสตพันธ์ 6 ผู้อำนวยการ 14พ.ย.2539-30ก.ย.2541 -
นายไพโรจน์ นาวาเจริญ 7 ผู้อำนวยการ 25ธ.ค.2541-30ก.ย.2542 -
นายสนั่น ผาวันดี 8 ผู้อำนวยการ 1พ.ค.2543-10พ.ย.2543 -
นางสาวเฉลิดเฉลา แก้วประเคน 9 ผู้อำนวยการ 12ก.ย.2544-21พ.ย.2544 ผู้อำนวยการหญิงคนแรก
นายยุทธนา เรืองไพศาล 10 ผู้อำนวยการ 29พ.ย.2544-18ธ.ค.2550 -
นายเรืองเดช สาระปารัง 11 ผู้อำนวยการ 18ธ.ค.2550-25พ.ย.2557 ดำรงตำแหน่งยาวนานสุด
นายวันชัย ทันสมัย 12 ผู้อำนวยการ 27พ.ย.2557- -
ดร.นิพนธ์ แจ่มจำรัส 13 ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

อ้างอิง [1]

ข้อมูลอาคาร[แก้]

 • อาคารเรียน
  • อาคารมนูญวิทยาคาร เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ครึ่ง แบบใหญ่พิเศษ จำนวน 9 ห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์1และ2 รองรับนักเรียน 50คน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณพระเขมสารโสภณ จุ100 คน ห้องเรียนอัจฉิริยะ(smart crassroom) จำนวน50 ที่นั่ง ห้องเก็บข้อสอบ ห้องกิจการนักเรียน ห้องวิชาการ ห้องธุระการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องพัสดุ และห้องสภานักเรียน รวมทั้งหมด 22 ห้อง พร้อมโรงจอดรถชั้นล่าง
  • อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร เป็นอาคารเรียน1ชั้น มีห้องแนะแนว ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ห้องพยาบาล และห้องเรียนนาฏศิล1ห้องเรียนและ ลานศิลปะ และลานแนะแนว และสหกรณ์โรงเรียน
  • อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด เป็นอาคารสูง 2 ชั้น พร้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ห้องเรียน ด่างล่างเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ และมีห้องชมรมTo Be number One และลานดนตรี
  • อาคารเรียนแบบปกติ จำนวน 2ชั้น 8 ห้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนชั้น ม.ปลาย และห้องพักครูพละศึกษา และห้องอาเซียน
  • อาคารคหกรรม1 เป็นอาคารเรียนการงายอาชืพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
  • อาคารคหกรรม2 เป็นอาคารเรียนการงานอาชืพและเทคโนโลยี(การทำอาหาร) และ มีห้องเรียนเกษตรกรรม 
  • อาคารพระพุทธศาสนา เป็นอาคารเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จุ 50คน
 • สิ่งปลูกสร้าง
  • หอประชุมเวฬุพงษ์ จุคนได้ประมาณ1000 คน ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
  • โรงอาหารโดม (ใหม่)จุคนได้ 300คน 8 ร้านค้า
  • สนามบาสเกตบอลแบบมาตราฐาน ทาสี
  • ถนนรอบโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • คอปเปอร์เวย์เชื่อมอาคารมนูญฯและอาคารวิทยาศาสตร์
  • ห้องน้ำชาย แบบส้วมมาตราฐาน 6 ห้อง
  • ห้องน้ำหญิง แบบส้วมมาตราฐาน 12 ห้อง

การก่อสร้างในอนาคต[แก้]

การแข่งขันกีฬาภายใน "บึงมนูญเกมส์"[แก้]

 • สีที่มีในการแข่งขัน

     สีชมพู

     สีแดง

     สีฟ้า

     สีม่วง

อ้างอิง[แก้]

 1. [http:/www.bbm.ac.th]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°15′57″N 101°15′02″E / 13.2657533°N 101.2505451°E / 13.2657533; 101.2505451