โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
Nakornrayongwittayakom School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ร.ว. / N.R.W.
ประเภทรัฐ
คำขวัญสิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
(การศึกษาทำให้เจริญญงอกงาม)
สถาปนา25 ธันวาคม พ.ศ. 2551
หน่วยงานกำกับกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน1188 คน (ปีการศึกษา 2565)
สี  ชมพู   ขาว
เว็บไซต์http://www.nrws.ac.th
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ต้นไทร

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เกิดจากแนวความคิดของชุมชนร่วมกับนายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเลือกเรียนตามความสามารถของตนเอง อีกทั้งเป็นการรองรับนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองและนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองให้มีที่เรียน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการหาสถานที่ศึกษาต่อให้กับบุตรหลานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เทศบาลนครระยองจึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2551 และเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นปีแรก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้ นายชณินทร์ บรรจงอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ วิทย์– คณิต (สสวท.) สองภาษา (EIT) และทั่วไป

วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนในบริเวณวัดโขดใต้ (คลายกังวล) ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลนครระยองได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 อาคาร คือ อาคารสีฟ้า (อาคาร 3) และอาคารวิสุทธิ์คุณากร

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 ได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และในปีการศึกษา 2557 ได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[1]

อาคารสถานที่ในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารวิสุทธิ์คุณากร ด้านบนเป็นหอประชุมวิสุทธิ์คุณากร ด้านล่างเป็นห้องพยาบาล
 • อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์1 และห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได่แก่ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องวิทยาศาสตร์1) ห้องปฏิบัติการทางเคมี (ห้องวิทยาศาสตร์2) และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา (ห้องวิทยาศาสตร์3) ห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 2 และห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6
 • อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องเทิดพระเกียรติ ห้องพักครู ห้องเรียนอาเซียน
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได่แก่ห้องคหกรรม และห้องแกะสลัก ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และห้องโสตทัศนูปกรณ์
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ห้องนาฏศิลป์ และห้องดนตรีไทย-สากล ห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5/1-2
 • อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 9 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชาสัมพันธ์
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 และห้องพักครู
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนประจำชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3 และห้องพักครู
 • อาคาร 4 เป็นอาคารสูงสี่ชั้น
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ร้านค้า
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องประชุมเล็ก
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นใต้ถุนโล่ง
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 3
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 - 6
นอกจากนี้ยังมี สนามบาสเก็ตบอล สวนสมุนไพร

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปิดการสอน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการเปิดการสอน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน ดังต่อไปนี้
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-ภาษา จำนวน 1 ห้อง (4/1)
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน จำนวน 1 ห้อง (4/2)
 • ห้องเรียนวิชาชีพ-คหกรรม จำนวน 1 ห้อง (4/3)
 • ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ-กีฬา จำนวน 1 ห้อง (4/4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน ดังต่อไปนี้
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-ภาษา จำนวน 1 ห้อง (5/1)
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน จำนวน 1 ห้อง (5/2)
 • ห้องเรียนวิชาชีพ-คหกรรม จำนวน 1 ห้อง (5/3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน ดังต่อไปนี้
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-ภาษา จำนวน 1 ห้อง (6/1)
 • ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน จำนวน 1 ห้อง (6/2)
 • ห้องเรียนวิชาชีพ-คหกรรม จำนวน 1 ห้อง (6/3)

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายชณินทร์ บรรจงอักษร พ.ศ. 2551 - ตุลาคม พ.ศ. 2559
นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
นายไพรัช วังบอน
นายจรัล ภิญวัย
นายมนตรี สิริทัตสุนทร 1 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียน - โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2023-07-09.