โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
Logo satitsuannan.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University
อักษรย่อ SD
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก่อตั้ง พ.ศ. 2480 (โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย)
เพลง มาร์ชสาธิตสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2480

ประวัติโรงเรียน[แก้]

แผนกประถมสาธิต[แก้]

แผนกมัธยมสาธิต[1][แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปลายรัชกาล สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง จึงพระราชทานกระแสพระราชดำริให้กะแบบแปลนแผนผังมีลักษณะเป็นสวนป่ากลาย ๆ นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา และเป็นที่อยู่ของบาทบริจาริกา เมื่อเปลี่ยนรัชกาลของพระองค์แล้ว การที่พระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "สวนสุนันทา" เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ถึงพระอัครมเหสีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2423

ต่อมา "สวนสุนันทา" เปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษา ทางราชการได้แบ่งอาณาเขตส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนการเรือน และอีกส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย การขยายงานของหน่วยราชการทั้งหมดทำให้ลักษณะของ "สวนสุนันทา" เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

ครั้งแรกเมื่อสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของกุลสตรีมีชื่อว่า โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย อาจารย์นิลรัตน์ บรรสิทธิ์วรศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

ในระยะเริ่มแรก กระทรวงศึกษาธิการให้ย้ายนักเรียนมาจากหลายโรงเรียนเช่น โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนโชติเวช และโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมประถม จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 8 และรับผู้ที่จบชั้นมัธยมปีที่ 8 เข้าศึกษาประโยคครูประถม หลักสูตร 1 ปี

ในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการให้งดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 8 ในโรงเรียนทั่วไป (ให้มีสอนเฉพาะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งเดียว) ทางโรงเรียนจึงจัดการสอนแผนกฝึกหัดครูประถมขึ้นกำหนดหลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี 3 แผนก คือ

 1. แผนกประถมศึกษา (พ.ศ. 2484 ยุบชั้นเตรียมประถม คงเหลือชั้นประถมปีที่ 1 - 4 )
 2. แผนกมัธยมศึกษา
 3. แผนกฝึกหัดครู

สำหรับแผนกมัธยม เมื่อยุบชั้นมัธยมปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2481 จึงมีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 เป็นชั้นสูงสุด และในปี พ.ศ. 2482 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 นี้ก็จบชั้นมัธยมปีที่ 8 ดังนั้นนักเรียนในแผนกมัธยมจึงมีตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 แบ่งเป็น นักเรียน 9 ห้องเรียนคือมัธยมปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียนมัธยมปีที่ 4 ถึง มัธยมปีที่ 6 ชั้นละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา แต่ปักอักษรว่า ส.ส.ว. ที่อกเบื้องซ้าย ในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" การจัดการศึกษาในแผนกมัธยมก็เปลี่ยนเป็น "ฝ่ายมัธยมสาธิต" มีอาจารย์หัวหน้าฝ่าย ครู - อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตเป็นตัวจักรกลในการดำเนินงาน และรับนักเรียนหญิงที่จบชั้นประถมปีที่ 7 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนอักษรย่อจาก ส.ส.ว. เป็น ส.ว.ส. (สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา)

พ.ศ. 2508 เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากนักเรียนหญิงล้วน มาเป็นสหศึกษา ทางวิทยาลัยกำหนดเครื่องแบบของนักเรียนโรงเรียนสาธิตขึ้นใหม่ และใช้กันมาจนปัจจุบัน

พ.ศ. 2522 มัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ คือ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และยังรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 7 (รุ่นสุดท้าย) เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

พ.ศ. 2524 มัธยมสาธิตได้จัดสอนตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) และเปิดแผนการเรียน 3 แผน คือ

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2533 มัธยมสาธิตมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 771 คน

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในขณะดำรงพระอิสริยยศที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร) ได้พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา เป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาดังนั้นทางโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2547 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯได้เปลี่ยนแผนการรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1 ตามโครงการ GEp (Gifted English Program) จำนวน3ห้องเรียนโดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา และในปีนี้เอง ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"


พ.ศ. 2549 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน สรุปมี ชั้น ม.1 โครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง โครงการ Ep จำนวน 1 ห้อง

พ.ศ. 2550 โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ เปิดรับนักเรียนในโครงการ Ep (English Program) จำนวน 2 ห้องเรียน และนักเรียนโครงการ GEp จำนวน 2 ห้อง ดังนั้น ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ ได้เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

 • ช่วงชั้นที่ 3
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 5 ห้องเรียน (ห้องเรียนโครงการ Ep 2 ห้องเรียน ; ห้องเรียนโครงการ GEp 3 ห้องเรียน) รวม 15 ห้องเรียน
 • ช่วงชั้นที่ 4
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน (แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ โครงการ Ep 2 ห้อง ; แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ โครงการ GEp 2 ห้อง ; แผนการเรียนคณิตฯ-อังกฤษ 1 ห้อง ; แผนการเรียนอังกฤษ-จีน 1 ห้อง) รวม 18 ห้องเรียน

ทำเนียบอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ[แก้]

สัญลักษณ์:

  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  ตำแหน่งผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ

แผนกมัธยมสาธิต[แก้]

อันดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 อาจารย์พูนทรัพย์ พร้อมเพรียงพันธ์ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2513 12 ปี -
2 อาจารย์ทองเครือ เกษมสุวรรณ พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2518 5 ปี -
3 อาจารย์สมหมาย บุญญานุรักษ์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 1 ปี -
4 อาจารย์วรนุช โมระกรานต์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521 2 ปี รักษาการ
5 อาจารย์เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 2 ปี -
6 อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 1 ปี รักษาการ
7 อาจารย์พูนศรี พุกกะมาน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2527 3 ปี -
8 อาจารย์โสวรรณ วงษ์ขจร พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2528 1 ปี -
9 อาจารย์ประไพ เอกอุ่น พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 3 ปี -
10 อาจารย์ ผศ.สุภา ศีลสร พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2539 8 ปี -
11 อาจารย์ ผศ.อำพร มากรักษา พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2547 8 ปี -
17 อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต พ.ศ. 2547 30 ตุลาคม 2552 5 ปี 11 เดือน -
18 รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช 31 ตุลาคม 2552 23 กุมภาพันธ์ 2553 0 ปี 3 เดือน 23 วัน รักษาการ
19 อาจารย์ ผศ.ทวีป พรหมอยู่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 10 มกราคม 2557 3 ปี 10 เดือน 17 วัน -
20 อาจารย์ ดร.อารยา ลี 11 มกราคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 0 ปี 4 เดือน 19 วัน รักษาการ
21 นายวิชาญ เลิศลพ 31 พฤษภาคม 2557 6 กันยายน 2558 1 ปี 3 เดือน 6 วัน -
22 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 7 กันยายน 2558 - - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

แผนกประถมสาธิต[แก้]

อันดับ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 อาจารย์นิล (นิลรัตน์) บรรสิทธิ์วรสาส์น พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2485 6 ปี -
2 อาจารย์ หม่อมหลวงประชุมพร ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2490 5 ปี -
3 อาจารย์กรองทอง (วณิกนันท์) สุรัสวดี พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491 1 ปี รักษาการ
4 อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว (ปทุมานนท์) หัสดินทร์ พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2494 3 ปี -
5 อาจารย์เมี้ยนมาศ ควกุล พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500 6 ปี -
6 อาจารย์ประสานสุข เลาหะจินดา พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501 1 ปี รักษาการ
7 อาจารย์ชิดชม กาญจนโชติ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502 1 ปี -
8 อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2503 1 ปี -
9 อาจารย์พวงรัตน์ ไชยสิริ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2504 1 ปี -
(8) อาจารย์บุปผา สุวรรณพฤกษ์ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2519 15 ปี ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2
10 อาจารย์เทอดสกุล ยุญชานนท์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2523 4 ปี -
11 อาจารย์ ดร.อรสา ดิสสระ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 1 ปี -
12 อาจารย์ ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2538 14 ปี ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่
(12) อาจารย์ ผศ.บังอร ทองพูนศักดิ์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
13 อาจารย์ ผศ.ดร.เตือนใจ ทองสำริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 4 ปี -
14 อาจารย์ ผศ.อำพร มากรักษา พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 1 ปี รักษาการ
15 อาจารย์ ผศ.วันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 0 ปี รักษาการ
16 อาจารย์ ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ ตุลาคม 2547 26 สิงหาคม 2551 3 ปี 10 เดือน -
17 อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต 27 สิงหาคม 2551 30 ตุลาคม 2552 1 ปี 2 เดือน 3 วัน -
18 รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช 31 ตุลาคม 2552 23 กุมภาพันธ์ 2553 0 ปี 3 เดือน 23 วัน รักษาการ
19 อาจารย์ ผศ.ทวีป พรหมอยู่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 10 มกราคม 2557 3 ปี 10 เดือน 17 วัน -
20 อาจารย์ ดร.อารยา ลี 11 มกราคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 0 ปี 4 เดือน 19 วัน รักษาการ
21 นายวิชาญ เลิศลพ 31 พฤษภาคม 2557 6 กันยายน 2558 1 ปี 3 เดือน 6 วัน -
22 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 7 กันยายน 2558 - - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
 1. ประวัติโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา