โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีมารยาท
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Joan of Arc School
อักษรย่อ ย.อ.
ประเภท โรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกในเขตมิสซังกรุงเทพฯ
ก่อตั้ง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2462
ผู้อำนวยการ 1.ภคินีมารีอา กอแรตตี อาภาวดี นีลวัชระ

2.ซิสเตอร์ดร.อรวรรณ จันทร์ฉลอ

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เป็นโรงเรียนสหระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่เลขที่ 94 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 [1] โดยชื่อของโรงเรียนเป็นการนำชื่อมาจากนักบุญ โยนออฟอาร์ค[2]

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้ง[แก้]

บาทหลวงบรัวซาต์ อธิการโบสถ์นักบุญฟรังซีสเซเวียร์ แรกเริ่มมีความคิดจะสอนลูกวัด โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2462 สร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น 2 หลัง ในเนื้อที่บริเวณวัด สอนหนังสือและจริยธรรมเฉพาะนักเรียนคาทอลิก ต่อมา พ.ศ. 2463 ได้แยกโรงเรียน ออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกชาย ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก แผนกหญิงชื่อโรงเรียนเทเรซาเยซูกุมาร ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2501 บาทหลวงตาปี ได้แยกนักเรียนออกเป็นแผนกประถมศึกษารับนักเรียนสหศึกษา พ.ศ. 2504 รวมแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกัน ส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงใช้ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์ค

ในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยตัดคำว่านักบุญออกเป็นโยนออฟอาร์ค พ.ศ. 2551 บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ ได้ร่วมกิจการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค และแผนกอนุบาล และในปีเดียวได้ทำการเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในระดับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับคุณภาพ “ดี” ในระดับการศึกษาประถม-มัธยม

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีบาทหลวง ดร.วิทยา คู่วิรัตน์ เป็นผู้เทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม เป็นผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นสมาชิกถาวรของฝ่ายการศึกษา มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ภายใต้โครงสร้างของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกของหน่วยงานการศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง[3]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. บาทหลวงบัวร์ซา พ.ศ. 2464-พ.ศ. 2467
2. บาทหลวงตาปี พ.ศ. 2469-พ.ศ. 2484
3. ซิสเตอร์ประไพ มาลีวงษ์ พ.ศ. 2488-พ.ศ. 2499
4. ซิสเตอร์ประภา หิรัญสุจิเลา พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2510
5. ซิสเตอร์กุหลาบ นามวงศ์ พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2511
6. ซิสเตอร์สดับ พงษ์ศิริพัฒน์ พ.ศ. 2511-พ.ศ. 2512
7. ซิสเตอร์ลำไย กิจสำเร็จ พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2518
8. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2521
9. บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2522
10. บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2525
11. ซิสเตอร์สุวรรณรัตน์ ทรงศักดิ์ศรี พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2528
12. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2533
13. บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2536
14. ซิสเตอร์สุมาลี ชลหาญ พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2540
15. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2540
16. ซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556
18. ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558
19. ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ พ.ศ. 2558-เมษายน 2562
20.ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน

ลักษณะการบริหารของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโยนออฟอาร์คได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2549 – 2553 ปรับวิสัยทัศน์ วางนโยบาย พันธกิจ และกลยุทธ์ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของโรงเรียนเป็นหลัก ผู้บริหารยึด หลักธรรมาภิบาลใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน และจิตวิทยาในการบริหาร ที่สำคัญเน้นการบริการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน กรอบการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษา ในปัจจุบัน โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายจิตตาภิบาล ทุกฝ่ายมีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนด้วย

การเปิดสอนในภาควิชาอื่น[แก้]

โรงเรียนโยนออฟอาร์คเปิดสอน โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อปี 2524 ทำการสอนภาควิชาการบัญชี วิชาการขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนที่จะปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2556

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

  • พ.ศ. 2519 ได้รับ รางวัลนักเรียนพระราชทาน
  • พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรียนนำร่องเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา
  • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]