โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
Joan of Arc School
ข้อมูล
ชื่ออื่นย.อ. J.O.A.
ประเภทโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกในเขตมิสซังกรุงเทพฯ
คำขวัญซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีมารยาท
สถาปนา26 มิถุนายน พ.ศ. 2462
ผู้อำนวยการ1.ภคินีมารีอา กอแรตตี อาภาวดี นีลวัชระ 2.ซิสเตอร์ดร.อรวรรณ จันทร์ฉลอ
สีฟ้า-ขาว ซึ่งหมายถึงเด็กนักเรียนโยนออฟอาร์คทุกคนเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนและมีระเบียบวินัย
เว็บไซต์http://www.joa.ac.th/

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เป็นโรงเรียนสหระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่เลขที่ 94 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 [1] โดยชื่อของโรงเรียนเป็นการนำชื่อมาจากนักบุญ โยนออฟอาร์ค[2]

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้ง[แก้]

บาทหลวงบรัวซาต์ อธิการโบสถ์นักบุญฟรังซีสเซเวียร์ แรกเริ่มมีความคิดจะสอนลูกวัด โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2462 สร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น 2 หลัง ในเนื้อที่บริเวณวัด สอนหนังสือและจริยธรรมเฉพาะนักเรียนคาทอลิก ต่อมา พ.ศ. 2463 ได้แยกโรงเรียน ออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกชาย ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก แผนกหญิงชื่อโรงเรียนเทเรซาเยซูกุมาร ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2501 บาทหลวงตาปี ได้แยกนักเรียนออกเป็นแผนกประถมศึกษารับนักเรียนสหศึกษา พ.ศ. 2504 รวมแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกัน ส่วนมัธยมศึกษารับเฉพาะนักเรียนหญิงใช้ชื่อโรงเรียนยออันนาด๊าร์ก พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนักบุญโยนออฟอาร์ค

ในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยตัดคำว่านักบุญออกเป็นโยนออฟอาร์ค พ.ศ. 2551 บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ ได้ร่วมกิจการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค และแผนกอนุบาล และในปีเดียวได้ทำการเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในระดับการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับคุณภาพ “ดี” ในระดับการศึกษาประถม-มัธยม

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีบาทหลวง ดร.วิทยา คู่วิรัตน์ เป็นผู้เทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม เป็นผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นสมาชิกถาวรของฝ่ายการศึกษา มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ภายใต้โครงสร้างของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกของหน่วยงานการศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง[3]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. บาทหลวงบัวร์ซา พ.ศ. 2464-พ.ศ. 2467
2. บาทหลวงตาปี พ.ศ. 2469-พ.ศ. 2484
3. ซิสเตอร์ประไพ มาลีวงษ์ พ.ศ. 2488-พ.ศ. 2499
4. ซิสเตอร์ประภา หิรัญสุจิเลา พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2510
5. ซิสเตอร์กุหลาบ นามวงศ์ พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2511
6. ซิสเตอร์สดับ พงษ์ศิริพัฒน์ พ.ศ. 2511-พ.ศ. 2512
7. ซิสเตอร์ลำไย กิจสำเร็จ พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2518
8. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2521
9. บาทหลวงสังวาลย์ ศุระศรางค์ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2522
10. บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2525
11. ซิสเตอร์สุวรรณรัตน์ ทรงศักดิ์ศรี พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2528
12. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2528-พ.ศ. 2533
13. บาทหลวงชุมภา คูรัตน์ พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2536
14. ซิสเตอร์สุมาลี ชลหาญ พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2540
15. ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2540
16. ซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2556
18. ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558
19. ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ พ.ศ. 2558-เมษายน 2562
20.ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ พฤษภาคม 2562-ปัจจุบัน

ลักษณะการบริหารของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโยนออฟอาร์คได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2549 – 2553 ปรับวิสัยทัศน์ วางนโยบาย พันธกิจ และกลยุทธ์ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของโรงเรียนเป็นหลัก ผู้บริหารยึด หลักธรรมาภิบาลใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน และจิตวิทยาในการบริหาร ที่สำคัญเน้นการบริการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน กรอบการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษา ในปัจจุบัน โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายจิตตาภิบาล ทุกฝ่ายมีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการอำนวยการ โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนด้วย

การเปิดสอนในภาควิชาอื่น[แก้]

โรงเรียนโยนออฟอาร์คเปิดสอน โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อปี 2524 ทำการสอนภาควิชาการบัญชี วิชาการขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนที่จะปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2556

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

  • พ.ศ. 2519 ได้รับ รางวัลนักเรียนพระราชทาน
  • พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรียนนำร่องเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา
  • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโยนออฟอาร์คพอสังเขป". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-09-18.
  2. "นักบุญ โยนออฟอาร์ค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-16. สืบค้นเมื่อ 2014-12-18.
  3. "โยนออฟอาร์ค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-13. สืบค้นเมื่อ 2017-05-21.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]