คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
SciHealthTech NMU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Science and
Health Technology,
Navamindradhiraj University
ที่อยู่สำนักงานคณบดี ชั้น 5
อาคารการุณยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณบดีรองศาสตราจารย์ พญ. ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
สถานปฏิบัติวชิรพยาบาล
เว็บไซต์http://sci.nmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นส่วนงานคณะวิชาลำดับที่ 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560[1] โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาทั่วไป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต และบุคลากรในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560[1] เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยระยะแรกร่วมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ต่อมาในปีการศึกษา 2561 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่เปิดใหม่ และตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง
1. เรืออากาศโท นายแพทย์นาวิน สุรภักดี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
2. ดร. วราภรณ์ สีหนาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 (รักษาการ)
3. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนาทิพย์ ตันติวัตนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หน่วยงานและภาควิชา[แก้]

  • สำนักงานคณบดี

ภาควิชา[แก้]

  • ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
  • ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
  • ภาควิชาการศึกษาทั่วไป

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[แก้]

  • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
  • สาขาการจัดการสาธารณภัย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]