คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่ออังกฤษFaculty of Sciences and
Health Technology[1],
Navamindradhiraj University
อักษรย่อวทส. / SHT
ที่อยู่สำนักงานคณบดี ชั้น 5
อาคารการุณยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(3 ปี 355 วัน)
คณบดีรองศาสตราจารย์ พญ. ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
สีประจําคณะ     สีส้ม
สถานปฏิบัติวชิรพยาบาล
เว็บไซต์http://sci.nmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นส่วนงานคณะวิชาลำดับที่ 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560[2] โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาทั่วไป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560[2] เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยในระยะแรก จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Vajira Intensive Paramedics - VIP) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ต่อมาในปีการศึกษา 2561 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (Occupational Health and Hospital Safety - OHHS) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด (Medical Instruments and Operating Room Technology - MIORT) และในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย (Disaster Navamindradhiraj Team - DNT) นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพยังมีหน้าที่จัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอีกด้วย

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง
1. เรืออากาศโท นายแพทย์นาวิน สุรภักดี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
2. ดร. วราภรณ์ สีหนาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 (รักษาการ)
3. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (รักษาการ)
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนาทิพย์ ตันติวัตนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หน่วยงานและภาควิชา[แก้]

  • สำนักงานคณบดี

ภาควิชา[แก้]

  • ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
  • ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ
  • ภาควิชาการศึกษาทั่วไป

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[แก้]

  • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
  • สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]