วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
IMD Prachamyam Logo Text Thai Color (1).png
ชื่ออังกฤษInstitute of Metropolitan Development,
Navamindradhiraj University
อักษรย่อวพม.
ที่อยู่198 ซอยสามเสน 13 (ฝั่งราชวิถี) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ผู้อำนวยการศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์
สีประจำคณะ     สีเขียวตองอ่อน
สัญลักษณ์ลายดอกประจำยามสองขนาด
เว็บไซต์http://imd.nmu.ac.th/
เฟซบุ๊กhttp://www.facebook.com/imdnmu

วิทยาลัยพัฒนามหานคร (Institute of Metropolitan Development) เป็นส่วนงานหนึ่งเทียบเท่าคณะและวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ประวัติและพัฒนาการ[แก้]

 • วิทยาลัยพัฒนามหานคร (Institute of Metropolitan Development) เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (Navamindradhiraj University) ถือกำเนิดเริ่มต้นจาก สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร โดยในระยะนั้นต้องการให้เป็นสถาบันเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากลไกและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง รวมถึงการขับเคลื่อนวิทยาการที่เกี่ยวกับเมืองโดยมีเป้าหมายสู่ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ต่อไป
 • ในช่วงเวลานั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง มหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเอาประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงที่พบเห็นในแต่ละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และเป็นรูปธรรม เนื่องจากในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครยังคงขาดสถาบันที่ผลิตบุคลากรในสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการเมือง (Urban management) ดังนั้น เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในลักษณะของการนำประสบการณ์จากการดำเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม (Learning by doing) จึงได้กำหนดให้มีสถาบันพัฒนาเมืองขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนากรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนเมือง โดยเป็นส่วนราชการภายในสำนักผังเมือง มีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเมือง เป็นผู้บริหารสถาบันฯ และกำกับดูแลการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสถาบันพัฒนาเมือง โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "สถาบันพัฒนาเมือง(สพม.)" หรือ "Urban Green Development Institute (URB-GREEN)" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงผู้อำนวยการคนแรกของสถาบัน
 • ในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการ หลากหลายสาขาเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันฯ เช่น ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ศาสตราจารย์ไพรัช ธันชยพงษ์ ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย นายวัลลภ สุวรรณดี รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดแรก มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบัน เช่น ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การดี เลี่ยวไพโรจน์ เป็นต้น
 • การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ในช่วงนั้น ได้เน้นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเมือง โดยเน้นดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างครบวงจร และแลกเปลี่ยนองค์ความด้านการพัฒนาเมืองในระดับนานาชาติ โดยผลงานสำคัญ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักพัฒนาเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าอบรมเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองอย่างครบวงจรภายใต้หลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1 และมหานคร รุ่นที่ 2; ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เปิดอบรมในรุ่นที่ 7)
 • ในเวลาต่อมาได้โอนย้าย "สถาบันพัฒนาเมือง" มาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็น "วิทยาลัยพัฒนามหานคร" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร และเมือง ทำวิจัยและสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองและมหานคร จัดทำคลังความรู้มหานครและเมือง รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่นโดยแรกเริ่มจากมีเป้าหมายในการเตรียมทรัพยากรสำหรับสร้างเมืองอย่างมีคุณภาพ โดยทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การจัดทำคลังความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองทั้งในประเทศและนานาชาติ และได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาเมือง เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมเมืองประยุกต์เพื่อการพัฒนาเมือง การบริหารจัดการเมือง การอบรมในสาขาเฉพาะทาง และการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (KM) ในการบริหารจัดการเมืองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคนเมือง
 • โดยในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง สร้างงานวิจัยและสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองและมหานคร จัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดทำเป็นคลังความรู้มหานครและเมือง ให้บริการการศึกษา การวิจัย และบริการสารสนเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับวิทยาลัย[แก้]

 • วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร

 • พันธกิจ

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง การทำวิจัย และสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและมหานคร การจัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญา และประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดทำเป็นคลังความรู้มหานครและเมือง การบริการการศึกษา การวิจัย และการบริการสารสนเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการบริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น

 • มหาบัณฑิตรุ่นแรก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร ซึ่งถือเป็นมหาบัณฑิตรุ่นแรกของวิทยาลัยพัฒนามหานครและมหาบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

“ลายดอกประจำยาม” สองขนาด ได้แก่ ดอกขนาดใหญ่ หมายถึง การขยายตัว เบิกบาน เจริญเติบโตแผ่ไพศาลดั่งดอกไม้บานของเมือง ดอกขนาดเล็ก หมายถึง พื้นที่ใจกลางเมือง (Metropolis) เมื่อนำมารวมกัน จึงหมายถึง “การพัฒนาเมือง”

 • ตราประจำวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำส่วนงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้กำหนดตราสัญลักษณ์และหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ประจำส่วนงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดว่า
 ข้อ 6 ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร กำหนดดังภาพแนบท้ายประกาศนี้ ลักษณะและความหมายของเครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย ให้ใช้ตามตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่วนล่างของตราสัญลักษณ์ให้มีแถบสีน้ำเงินขลิบเหลือง ห้อยชายทั้งสองข้าง ในแถบมีอักษรไทย คำว่า “วิทยาลัยพัฒนามหานคร”[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงาน ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | Bechelor of Arts (B.A.)

 • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง | Urban Administration and Management
 • สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน | Aviation Business Services

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | Master of Science (M.Sc.)

 • สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง | Urban Development and Management

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัย[แก้]

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้ว 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโสภิษฐ์ เมฆวิชัย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา กรีทอง (รักษาการผู้อำนวยการ) มกราคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562
4. ศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. shorturl.at/kBDO8