โรงเรียนจักรคำคณาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Logo jk.gif
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chak Kham Khanathon School
อักษรย่อ จ.ค.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ก่อตั้ง พ.ศ. 2447
รหัส 51012003
จำนวนนักเรียน 3,351 คน
เพลง มาร์ชจักรคำ
เว็บไซต์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียนชาย 1,447 คน นักเรียนหญิง 1,904 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,351 คน จำนวนบุคลากรทางการศึกษา(ครู) 147 คน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ปัจจุบันห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด12ห้องเรียน และห้องเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลายมี14ห้องเรียน

พื้นที่ปัจจุบันสภาพเป็นพื้นที่ราบ โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนเจริญราษฏร ซอย20

ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนจักรคำ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสันป่ายาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนเจริญราษฏร

ตราประจำโรงเรียน คือตราจักร15แฉกหมุนทวนเข็มนาฬิกาภายในจักรมีตัวอักษรย่อของโรงเรียนว่า จ.ค. ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำตรากูล"ณ ลำพูน"โดยพระมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลำพูนคนที่20 ได้อนุญาตให้ใช้

สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน-เหลือง

ธงประจำโรงเรียน คือ ธงพื้นสีน้ำเงินเหลือง มีตราประจำโรงเรียนอยู่กลางผืนธง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสนปฏิพัทธ์

อัตลักษณ์ คือ ลูกจักรคำฯ เป็นผู้นำ สร้างสรรค์สังคม

คติพจน์ คือ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 เดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร บริเวณคณะสะดือเมืองตอนนั้นมีชื่อว่า "โรงเรียนวิทยาคม" ตั้งอยู่สถานที่แห่งนั้นประมาณ 17-18 ปี ปรากฏว่าอาคารเรียนทรุดโทรมและบริเวณคับแคบ เจ้าผู้ครองนครลำพูน คือ พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ จึงได้พระราชทานที่ดินติดถนนสายลำพูน - ป่าซาง บ้านสันดอนรอม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนในปัจจุบันนี้) พร้อมกับพระราชทานเงินอีกจำนวน 4,000 บาท และได้รับงบประมาณทางราชการอีก 3,500 บาท เพื่อย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ ณ สถานที่ดังกล่าวและ เปิดการสอน ณ ที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนจักรคำคณาทร" ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนคร และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนคับแคบขยายไม่ได้ จึงย้ายมาสร้างที่บ้านหนองเส้ง ถนนเจริยราษฎร์ โดยจับจองที่ดิน ขอแบ่งซื้อจากราษฎร และได้รับความกรุณาธิคุณจาก พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน และคุณบรรจง - คุณพิกุล นวชัย บริจาคที่ดินสมทบรวมเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 3 งาน 17.08 ตารางวา เลขที่ 426 ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อเริ่มสร้างครั้งแรกมีอาคารไม้ 2 ชั้น เพียงหลังเดียว (รื้อถอนออกไปแล้ว)และได้ย้ายนักเรียน พัสดุ ครุภัณฑ์ มาเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 12มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สืบมา ปัจจุบันโรงเรียนจักรคำคณาทร มีอาคารเป็นตึกถาวร 6 หลังคือ อาคาร 1 อาคารจักรคำขจรศักดิ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาคาร 2 อาคารเหมพินทุไพจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516-2517 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532-2533 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 5 อาคารอิงทยงยศโชติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543-2544 เป็นที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคารจักรคำวิทยาคม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ใช้เป็นสำนักงานของผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ก็มีอาคารประกอบหลายหลัง ได้แก่ หอประชุมดาราดิเรก(รื้อถอนออกไปแล้ว) หอประชุมบุรีรัตน์ อาคารอุสาหกรรม อาคารคหกรรม อาคารดนตรีศึกษา อาคารศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษา เรือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษก หอสมุดเติมทองไชย อาคารอนุสรณ์100ปี ศูนย์วิชาการจักรคำ100ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา(อาคารใหม่)บ้านพักครู7หลัง และบ้านพักภารโรง3หลัง

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - พ.ศ. 2456
2 ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป พ.ศ. 2456 - 2561
3 นายบุษย์ วัฒนวรา พ.ศ. 2461 - ระบุไม่ได้
4 ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 2473
5 ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ พ.ศ. 2475 - 2478
6 นายกุหลาบ ประภาสะโนบล พ.ศ. 2478 - 2479
7 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พ.ศ. 2479
8 นายนกแก้ว ไพบูลย์ พ.ศ. 2483 - 2484
9 นายพิศาล มั่นเสมอ พ.ศ. 2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484 - 2489
11 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2489 - 2490
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2490 - 2491
13 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2491 - 2494
14 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2494 - 2505
15 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ พ.ศ. 2505 - 2507,พ.ศ. 2512 - 2517
16 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2507 - 2512
17 นายเอื้อ มณีรัตน์ พ.ศ. 2518 - 2522
18 นายอิสระ เกิดทอง พ.ศ. 2522 - 2525
19 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2525 - 2534
20 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534
21 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535
22 นายธารา จาตุประยูร พ.ศ. 2535 - 2537
23 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2537 - 2544
24 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 - 2547
25 นายอำนวย อุตตระพยอม พ.ศ. 2547 - 8 พฤศจิกายน 2554
26 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]