โรงเรียนเมืองปานวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
Muangpan Witthaya School
MPWlogo.png
บาลี: ยถาวาที ตถาการี
คนตรงพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
ไทย
285 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ราชอาณาจักรไทย 52240

ข้อมูล
อักษรย่อ ม.ป.ว. , M.P.W.S
ประเภท โรงเรียนประจำอำเภอ
ก่อตั้ง 20 เมษายน 2519
เขตการศึกษา เขต 35
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ วัชรินทร์ จันทิมา
ระดับปีที่จัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศ โรงเรียนสหศึกษา
สี
เพลง มาร์ชเมืองปานวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนเมืองปานวิทยา (คำเมือง: LN-School Muangpan Witthaya.png) เป็น โรงเรียนรัฐบาล ของ จังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองปาน ที่มีความคิดสอดคล้องกันว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิต โดยการยุบโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาและจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม1-ม.3 ) สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสถาพร สุติน ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

ประวัติ[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นห้องเรียนวิชาเกษตรกรรม) ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงาน)
 • ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับงบประมารจัดสร้างอาคารเรียน216 ค เป็นอาคารเรียนครึ่งหลังซึ่งใช้เป็นทีเรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดห้องเรียนเคลื่อนที่ ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว โดยมีนายเสน่ห์ จริยงามวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงาน ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27 จำนวน หลัง ซึ่งใช้เป็นที่ฝึกงานสำหรับนักเรียน
 • ปี พ.ศ. 2533 ได้เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ และร้ายแรง อาคารชั่วคราวหลายหลังของโรงเรียนพังทลายเพราะพายุ ทางโรงเรียนได้รายงานความเสียหายดังกล่าวไปยังกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้จัดสร้างอาคารสำนักงาน ปัจจุบันเป็นที่ทำการด้านธุรการโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 • ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง และในปีนี้ได้เปิดสาขาโรงเรียนทุ่งแล้ง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายวสุธา กำลังเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสาขา ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
 • ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27 จำนวน 1 หลังและในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนได้เข้าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุ่นปี 2535 -2539 (รพชส)
 • ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 216 ค เพิ่มเติมให้เต็มรูปแบบซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบันคือ อาคารพิกุล
 • ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อคุรภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 ชุด จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 48 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณสมทบค่าวัสดุทางงบพัฒนาจังหวัด ในการจัดสร้างโรงอาหารแบบพิเศษ สนับสนุนโดย ส.ส.บุญชู ตรีทอง และส.ส.วาสิต พยัคฆบุตร โรงเรียนได้ก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้ทำการก่อตั้งชมรม และได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 มีนายบุญสว่าง จิลิน เป็นประธานชมรมคนแรก
 • ปี พ.ศ. 2541 ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 โดยมีทรัพย์สินของกองทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด จำนวน 60,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองปานวิทยา สาขาหัวเมือง เป็น โรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 และได้ชื่อ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตั้งอยู่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โรงเรียนได้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยมีนายสาโรจน์ แก้วอรุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าปรึกษาหารือ และก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2542 โดยมีนายพิษณุพล ประสาน เป็นประธาน คนแรกปัจจุบันโรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่รองรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]