โรงเรียนเมืองปานวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
Muangpan Witthaya School
MPWlogo.png
บาลี: ยถาวาที ตถาการี
คนตรงพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
ไทย
285 หมู่ 4 ตำบลเมืองปาน
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ราชอาณาจักรไทย 52240

ข้อมูล
อักษรย่อ ม.ป.ว. , M.P.W.S
ประเภท โรงเรียนประจำอำเภอ
ก่อตั้ง 20 เมษายน 2519
เขตการศึกษา เขต 35
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ วัชรินทร์ จันทิมา
ระดับปีที่จัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศ โรงเรียนสหศึกษา
สี
เพลง มาร์ชเมืองปานวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนเมืองปานวิทยา (คำเมือง: LN-School Muangpan Witthaya.png) เป็น โรงเรียนรัฐบาล ของ จังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองปาน ที่มีความคิดสอดคล้องกันว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิต โดยการยุบโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาและจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม1-ม.3) สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสถาพร สุติน ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

ประวัติ[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นห้องเรียนวิชาเกษตรกรรม) ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงาน)
 • ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับงบประมารจัดสร้างอาคารเรียน216 ค เป็นอาคารเรียนครึ่งหลังซึ่งใช้เป็นทีเรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดห้องเรียนเคลื่อนที่ ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว โดยมีนายเสน่ห์ จริยงามวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงาน ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27 จำนวน หลัง ซึ่งใช้เป็นที่ฝึกงานสำหรับนักเรียน
 • ปี พ.ศ. 2533 ได้เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ และร้ายแรง อาคารชั่วคราวหลายหลังของโรงเรียนพังทลายเพราะพายุ ทางโรงเรียนได้รายงานความเสียหายดังกล่าวไปยังกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้จัดสร้างอาคารสำนักงาน ปัจจุบันเป็นที่ทำการด้านธุรการโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 • ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง และในปีนี้ได้เปิดสาขาโรงเรียนทุ่งแล้ง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายวสุธา กำลังเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสาขา ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
 • ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27 จำนวน 1 หลังและในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนได้เข้าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุ่นปี 2535 -2539 (รพชส)
 • ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 216 ค เพิ่มเติมให้เต็มรูปแบบซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบันคือ อาคารพิกุล
 • ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อคุรภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 ชุด จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 48 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณสมทบค่าวัสดุทางงบพัฒนาจังหวัด ในการจัดสร้างโรงอาหารแบบพิเศษ สนับสนุนโดย ส.ส. บุญชู ตรีทอง และส.ส.วาสิต พยัคบุตรโรงเรียนได้ก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้ทำการก่อตั้งชมรม และได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2540 มีนายบุญสว่าง จิลิน เป็นประธานชมรมคนแรก
 • ปี พ.ศ. 2541 ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 โดยมีทรัพย์สินของกองทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด จำนวน 60,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองปานวิทยา สาขาหัวเมือง เป็น โรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 และได้ชื่อ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตั้งอยู่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โรงเรียนได้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยมีนายสาโรจน์ แก้วอรุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าปรึกษาหารือ และก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2542 โดยมีนายพิษณุพล ประสาน เป็นประธาน คนแรกปัจจุบันโรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่รองรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน คือ ฆ้องปานคำ
 • สีประจำโรงเรียน คือ สี เขียว-เหลือง
 • คติพจน์โรงเรียน คือ ยถาวาที ตถาการี (คนตรงพูดอย่างไรทำอย่างนั้น)
 • คำขวัญโรงเรียน คือ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา[แก้]

อ้างอิง[แก้]