ผู้ใช้:พุทธามาตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พุทธามาตย์
ชื่อในวิกิพีเดีย พุทธามาตย์
วันเกิด
อาชีพ ครู
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ ประเทศไทย
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
26 เมษายน
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ
สิ่งที่สนใจ ศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน

พุทธามาตย์ เป็นคำที่เกิดจากการสมาสระหว่าง พุทฺธ + อมาตฺย = พุทฺธามาตฺย ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยจึงได้เป็นคำว่า พุทธามาตย์ แปลว่า ข้าราชการ (ที่ปรึกษา) ของพระพุทธเจ้า

ข้าพเจ้าใช้ชื่อนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อพระพุทธองค์ อย่างไรก็ตามด้วยความสนใจในศาสนาอื่น ๆ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติตามศาสนธรรมเหล่านั้นโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์แบ่งเขาแบ่งเรา และอยากจะมีเพื่อนหลายๆศาสนาเพื่อจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ ความเข้าใจอันดี และประสบการณ์พิเศษระหว่างกันต่อไป

นอกจากเรื่องศาสนาแล้วข้าพเจ้ายังสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ เป็นต้น

บทความที่เริ่มสร้าง[แก้]

ศาสนา[แก้]

ศาสนาทั่วไป[แก้]

 · นักพรต · นักพรตหญิง · ศาสนาจารย์ · เคลอจี · สปิริต · พระวิญญาณบริสุทธิ์ · อธิการ · รหัสยลัทธิ · เทวนิยม · เอกเทวนิยม · วิญญาณ · พระผู้สร้าง · คุยหลัทธิ · อนุตตรธรรม · ศาสนศึกษา · สรรพันตรเทวนิยม · การตัดขาดจากศาสนา · มุทรา · ยุค · มนตร์ · วิวรณ์ · การชำระให้บริสุทธิ์ · ความรอด · แก้วสามประการ · เทวี · ตาที่สาม · ความชั่วร้าย · พญานาค · ปิศาจ · มรณสักขี · เทวราช · สัพพัญญู

ศาสนาแบบอินเดีย[แก้]

 · นักสิทธิ์ · ศาสนาแบบอินเดีย · อสูร · ท้าวเวปจิตติ · สมณะ · ภควา · วิทยาธร · มณฑล · รากษส · โลกบาล

พระพุทธศาสนา

 · พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) · สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ)  · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) · ลังกาวตารสูตร · พระพุทธโฆสะ · พุทธวงศ์ · สุขาวดี · อาจริยวาท · หีนยาน · รายนามพระโพธิสัตว์ · สังฆราช · ยามา · ดุสิต · ปรนิมมิตวสวัตดี · นิมมานรดี · คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ · พระวิปัสสีพุทธเจ้า · วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร · พุทธศาสนศึกษา · พระไตรปิฎก · ตถาคตครรภ์ · พระพรหมมุนี · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ · โพธิจิต · สิริ กรินชัย · พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) · พระสิขีพุทธเจ้า · พระเวสสภูพุทธเจ้า · พระสาสนโสภณ · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) · พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) · สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) · พระธรรมปาโมกข์ · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) · สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) · พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) · พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) · พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) · เทวทูต · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) · พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) · พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี) · พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) · สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ · สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) · พระวักกลิ · พระปุสสพุทธเจ้า · พระพุทธวรญาณ · เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต · สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ) · พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ) · พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร) · พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) · พระธรรมวโรดม · สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม) · พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) · พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช ฐานจาโร) · พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) · พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) · พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (หม่อมราชวงศ์เจริญ ญาณฉนฺโท)‎ · สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร) · สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) · พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) · พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) · พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) · พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) · พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) · พระมหาโพธิวงศาจารย์ · พระธรรมปัญญาบดี · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปญฺญาทีโป) · พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) · สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) · สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ · พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) · นางวิสาขา · พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) · วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร · พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) · วัดตรีทศเทพวรวิหาร · พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) · พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม) · พระธรรมเจดีย์ · พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) · อนาคตวงศ์ · สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) · สัมมาทิฐิ · สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) · สัตวโลก · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) · อัครมหาบัณฑิต · พระสิทธัตถพุทธเจ้า · พระติสสพุทธเจ้า · สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก) · พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) · ถะ · วิชชาธรรมกาย · พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) · พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล) · สายพระป่าในประเทศไทย · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) · พระอาจารย์อาจ พนรัตน · ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร · พระธรรมธีรราชมหามุนี · สมเด็จพระพนรัตน์ป่าแก้ว · พระมหาเถรคันฉ่อง · สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน · ฉาน · พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ชัยวงศ์ จนฺทวํโส) · พระธรรมราชานุวัตร · โอโช · พระพนรัตน์ป่าแก้ว · พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) · พระพรหมโมลี

ศาสนาฮินดู

 · พรหมัน · อาชญา · โบสถ์พราหมณ์ · ปศุปตินาถมนเทียร · ลัทธิไศวะ · ปรพรหมัน · ลัทธิไวษณพ · สาธุ · ศาสนาพราหมณ์ · ปรมหังสะ โยคานันทะ

ศาสนาซิกข์

 · คุรุทวารา · คุรุโควินทสิงห์

ศาสนาเชน

 · รัตนตรัย (ศาสนาเชน)

ศาสนาแบบอับราฮัม[แก้]

ศาสนายูดาห์

 · อาโรน · เนเฟช · ฟาริสี · ปฐมบรรพบุรุษ · อัครทูตสวรรค์ · ทูตสวรรค์ · อัครทูตสวรรค์มีคาเอล

คริสต์ศาสนา

 · นักบุญดอมินิก · โบนาเวนตูรา  · ยอห์นแห่งไม้กางเขน  · มุขนายก  · อีซีโดโรแห่งเซบียา  · คณะคาร์เมไลท์  · ฟร็องซัว เดอ ซาล  · คณะกลาริส · คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า · โรแบร์โต เบลลาร์มีโน · อัครบิดร  · บาทหลวง · คริสตจักร  · คณะนักบวชคาทอลิก · เขตมิสซังกรุงเทพฯ · โรมันคาทอลิกในประเทศไทย · ดีกัน · เขตผู้แทนพระสันตะปาปา · มุขนายกเกียรตินาม · เซมินารี · ไฟรเออร์ · สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย · เขตมิสซังเชียงใหม่ · มุขนายกมหานคร · มุขมณฑลแคนเทอร์เบอรี · ศีลอนุกรม · เอกอัครสมณทูต · อัคราธิการ · คอนแวนต์ · คณะภราดาน้อยกาปูชิน · หลักข้อเชื่อของอัครทูต · แม่พระปฏิสนธินิรมล · เขตแพริช · ธรรมสักขี · มุขนายกประจำมุขมณฑล · จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ · อุปมุขนายก · อธิการอาราม · พิธีศักดิ์สิทธิ์ · เพรสไบทีเรียน · การประกาศข่าวดี · คณะนักบวชภิกขาจาร · เขตมิสซังนครสวรรค์ · คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า · แองกลิคันคอมมิวเนียน · การจัดระเบียบองค์การแบบอิปิสโคปัล · พระหฤทัยของพระเยซู · พิธีบัพติศมา · มุขนายกรอง · พระเยซูทรงรับบัพติศมา · บิชอปแห่งลอนดอน · โบสถ์พระคริสตสมภพ · คณะพระมหาไถ่ · อาร์ชบิชอปแห่งยอร์ก · พระมารดาพระเจ้า · พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์ · สำนักมิสซัง · มุขนายกกิตติคุณ · พระบุตรพระเป็นเจ้า · พระคริสต์ · พระนางมารีย์พรหมจารี · คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส · ยวง นิตโย · การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชน · การประกาศเป็นนักบุญ · ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล · อธิการเจ้าคณะแขวง · ภราดาฆราวาส · ปิตาจารย์แห่งคริสตจักร · นักบุญองค์อุปถัมภ์ · พระเจ้าพระบุตร · เขตมิสซังราชบุรี · เขตมิสซังอุบลราชธานี · วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ · การประกาศเป็นบุญราศี · บุญเกิด กฤษบำรุง · กามิลโล เด เลลลิส · เปาโล มิกิ · กลาราแห่งอัสซีซี · คริสตจักรกรุงโรม · มุขมณฑลโรม · วันศุกร์ประเสริฐ · สมณะกระทรวง · อัครมุขมณฑลปารีส · คิม แท-ก็อน · สภาปกครองโรมัน · สมณะทบวง · คณะรักกางเขน · คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร · อัครมุขมณฑลเวียนนา · อัครมุขมณฑลมิลาน · คณะพระคาร์ดินัล · เขตอัครบิดรเวนิส · อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส · สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง · ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า · สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ · อัครมุขมณฑลกรากุฟ · คณะภราดาลาซาล · เทศกาลเพนเทคอสต์ · อัครพันธบริกร · อารามกลูว์นี · มรณสักขีแห่งสองคอน · ฌ็อง กาลแว็ง · โจวันนี บอสโก · มหาวิหารเอก · มหาวิหารรอง · การมาครั้งที่สอง · อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล · อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม · การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา · อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย · ซิริลแห่งอะเล็กซานเดรีย · ลุยจี กอนซากา · วันสมโภช · เตเรซาแห่งอาบีลา · เตแรซแห่งลีซีเยอ · โยอาคิม · อัลฟอนโซ มาเรีย เด ลีกูโอรี · นักบุญลอว์เรนซ์ · เอดิท ชไตน์ · การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา · พระกุมารเยซู · แม่พระบังเกิด · นักบุญนิโคลัส · อิกเนเชียสแห่งแอนติออก · มาร์เกอริต-มารี อาลาก็อก · ฌอง หลุยส์ เวย์ · วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย · อัสสมาจารย์นิยม · หลักข้อเชื่อไนซีน · ยอด พิมพิสาร · แบร์นาแด็ต ซูบีรู · แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด · คณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส · คณะอุร์สุลิน · โดเมนีโก ซาวีโอ · เสราฟิม · คณะคามิลเลียน · ผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปา · ศัตรูของพระคริสต์ · พระพรมหัศจรรย์ · อะทาเนเชียสแห่งอะเล็กซานเดรีย · แม่พระแห่งลูกประคำ · แม่พระประจักษ์ที่ฟาตีมา · สังคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่ง · ยากอบผู้ชอบธรรม · บารนาบัส · โรซาแห่งลิมา · คณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก · ปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต · ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ · ประทีป ม. โกมลมาศ · พระผู้ไถ่ · แบปทิสต์ · คัมภีร์อธิกธรรม · เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ · อาณาจักรของพระเป็นเจ้า · พระคริสตราชา · มุขมณฑลรอบกรุงโรม · ออริเจน · ศาสนเภทตะวันออก-ตะวันตก · คริสตวิทยา · มรณสักขีแห่งเมืองลาว · การประจักษ์ของพระแม่มารีย์ · คริสตจักรละติน · หลุยส์ ลาโน · เขตมิสซังเชียงราย · ฟร็องซัว ปาลูว์ · มงแซเญอร์ · คณะแทรปพิสต์

ศาสนาอิสลาม

 · นบี · อิสลามศึกษา · มะฮ์ดี · อัลเฆาะซาลี

ศาสนาบาไฮ

 · สักการสถานบาไฮ

ศาสนาอื่น ๆ

 · รัชนีศ

ศาสนาในประเทศจีน[แก้]

 · ลัทธิเซียนเทียนเต้า · พระแม่องค์ธรรม · เต๋า · ลัทธิบัวขาว · ลัทธิหลัว · จู่ซือ · เซียน · ลู่ จงอี · เตี่ยนฉวนซือ · หวัง เจฺว๋อี · ซุน ฮุ่ยหมิง · ยุคสามกัปสุดท้าย · จาง เทียนหรัน · ศาสนาชาวบ้านจีน

ขุนนาง[แก้]

 · ทอมัส มอร์ · วาสลัฟที่ 1 ดยุกแห่งโบฮีเมีย · โลกเก่า · หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ · หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ · พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) · เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล) · พระยาสิงห์เสนี (สอาด สิงหเสนี) · เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) · เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) · เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์มูล ดารากร) · เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร) · เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์) · เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน) · ฌีลแบร์ ดูว์ มอตีเย เดอ ลา ฟาแย็ต · เจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ (อู่) · เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) · เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร) · เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม ณ นคร) · เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ์) · พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์) · พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

อื่น ๆ[แก้]

 · ราชรัฐ · อาร์ชดยุก · แกรนด์ดยุก · โลก · รายพระนามพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร · รอยัลไฮเนส · ฐานันดรศักดิ์ไทย · เจ้า · มนุษยนิยมแบบฆราวาส · หน่วยเสียง · นอกรีต · มานุษยรูปนิยม · อินฟันเต · สมุหราชมนเทียร · บันทึกเหตุการณ์ · รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร · อาณัติแห่งสวรรค์ · ตัวตน · สารัตถะ · นายกรัฐมนตรีอินเดีย · อีซาเบลแห่งอารากอน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกส · ประเทศราช · กษัตริย์ (วรรณะ) · พระมหาอุปราช · กรมพระเทพามาตย์ (กัน) · จักรพรรดิเยอรมัน · พระมหากษัตริย์ฮังการี · พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) · พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน · พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล · มหาราชวงศ์ · ผู้สำเร็จราชการ · มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว · พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม · กลุ่มชาติพันธุ์ · นอกเหนือปรกติ · พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) · พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย · พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ · พระราชาธิราช · จักรพรรดิแห่งรัสเซียทั้งปวง · พระนางจักราเทวี

ดาวเกียรติยศ[แก้]

SpecialBarnstar.png ดาวเกียรติยศพิเศษ
คุณ พุทธามาตย์ สร้างบทความพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากและขอให้คุณสร้างบทความที่ดีๆต่อไปอีกนะครับ Panyatham 18:28, 4 มกราคม 2555 (ICT)

หน้าใหม่ หน้าใหม่เก่าสุด