คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำอธิษฐาน (โปรเตสแตนต์) หรือ บทภาวนา (คาทอลิกและออทอดอกซ์) ขององค์พระผู้เป็นเจ้า[1][2] (อังกฤษ: the Lord's Prayer) เป็นการอธิษฐานในศาสนาคริสต์ ซึ่งมีที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ คัมภีร์ระบุคำอธิษฐานนี้ไว้อยู่สองแบบ คือแบบพระวรสารนักบุญมัทธิวตอนที่พระเยซูแสดงคำเทศนาบนภูเขา และแบบพระวรสารนักบุญลูกาตอนที่สาวกคนหนึ่งทูลพระเยซูว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน เหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่าน"[3]

เนื้อหา[แก้]

เนื้อหาของคำอธิษฐานเป็นการสรรเสริญพระเป็นเจ้า และขอให้พระเจ้าประทานอาหาร การอภัยบาป การพ้นจากการถูกทดลอง เป็นต้น คริสต์ศาสนิกชนโปรเตสแตนต์และโรมันคาทอลิกในประเทศไทยแปลคำอธิษฐานแตกต่างกัน ดังนี้

โรมันคาทอลิก[แก้]

คริสตชนคาทอลิกเรียกบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอีกชื่อหนึ่งว่าบทข้าแต่พระบิดา (ละติน: Pater Noster) มีเนื้อหาดังนี้[4]

"ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
(เหตุว่าพระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
อาแมน)"

ออร์ทอดอกซ์[แก้]

คริสตชนออร์ทอดอกซ์เรียกว่าบทภาวนาของพระเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทข้าแต่พระบิดา (รัสเซีย: Молитва Господня)[5]

"ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสรวงสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรของพระองค์จงมาเถิด พระประสงค์ของพระองค์จงสัมฤทธิ์ผลทั้งในสรวงสวรรค์และบนแผ่นดินโลกเฉกเช่นเดียวกัน
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ โปรดยกความผิดบาปของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์ยกให้ผู้ที่กระทำผิดบาปต่อข้าพระองค์
และโปรดอย่าทรงนำพาข้าพระองค์สู่การถูกล่อลวง แต่โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายเถิด"

โปรเตสแตนต์[แก้]

เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลของชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมีหลายฉบับ แต่ละมีข้อความดังนี้

  • หมายเหตุ ข้อความในวงเล็บปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลเป็นบางฉบับ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]