คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำอธิษฐาน (โปรเตสแตนต์) หรือ บทภาวนา (คาทอลิก) ขององค์พระผู้เป็นเจ้า[1][2] (อังกฤษ: the Lord's Prayer) เป็นการอธิษฐานในศาสนาคริสต์ ซึ่งมีที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ คัมภีร์ระบุคำอธิษฐานนี้ไว้อยู่สองแบบ คือแบบพระวรสารนักบุญมัทธิวตอนที่พระเยซูแสดงคำเทศนาบนภูเขา และแบบพระวรสารนักบุญลูกาตอนที่สาวกคนหนึ่งทูลพระเยซูว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน เหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่าน"[3]

เนื้อหา[แก้]

เนื้อหาของคำอธิษฐานเป็นการสรรเสริญพระเป็นเจ้า และขอให้พระเจ้าประทานอาหาร การอภัยบาป การพ้นจากการถูกทดลอง เป็นต้น คริสต์ศาสนิกชนโปรเตสแตนต์และโรมันคาทอลิกในประเทศไทยแปลคำอธิษฐานแตกต่างกัน ดังนี้

โรมันคาทอลิก[แก้]

คริสตชนคาทอลิกเรียกบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในอีกชื่อหนึ่งว่าบทข้าแต่พระบิดา (ละติน: Pater Noster) มีเนื้อหาดังนี้[4]

"ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
(เหตุว่าพระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
อาแมน)"

โปรเตสแตนต์[แก้]

เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลของชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมีหลายฉบับ สำหรับฉบับ 1987 และฉบับมาตรฐานมีข้อความดังนี้

ฉบับปี 1987

"ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอโปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้
และขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย
(เหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์
อาเมน)"

ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย[5]

"ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์
ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลานในวันนี้
ขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน
และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลอง
แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้าย (หรือสิ่งชั่วร้าย)
(เหตุว่าราชอาณาจักร เดชานุภาพ และพระเกียรติสิริเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์
อาเมน)"

ฉบับมาตรฐาน 2011[6]

"ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์
และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย
(เพราะว่าราชอาณาจักร ฤทธานุภาพ และพระเกียรติเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์
อาเมน)"
  • หมายเหตุ ข้อความในวงเล็บปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลเป็นบางฉบับ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]