พระสาสนโสภณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสาสนโสภณ
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว)
สถาปนาพ.ศ. 2401

พระสาสนโสภณ หรือ พระศาสนโศภน เป็นราชทินนามสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ฐานานุกรม[แก้]

พระสาสนโสภณ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ดังนี้[1]

  • พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พิพิธธรรมโกศล วิมลสุตาคม อุดมคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิจิตร

รายนาม[แก้]

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระสาสนโสภณ" หรือ "พระศาสนโศภน" มีดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2401 – 2422 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
2 พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2443 – 2453 -
3 พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 2464 – 2471 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
4 พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 2471 – 2488 -
5 พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2488 – 2489 -
6 พระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 2490 – 2499 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
7 พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 2499 – 2503
2518 – 2521
-
8 พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2504 – 2515 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
9 พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 2515 – 2521 -
10 พระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 2521 – 2539 สมเด็จพระวันรัต
11 พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 2539 – 2542 -
12 พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2543 – 2552 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
13 พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร 2552 – 2562 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
14 พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดาวรวิหาร 2562 – 2563 -

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 127, ตอนที่ 7 ข, 9 กรกฎาคม 2553, หน้า 8