ข้ามไปเนื้อหา

พระผู้ไถ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในศาสนาคริสต์ พระผู้ไถ่ (อังกฤษ: Redeemer) หรือ พระผู้ช่วยให้รอด (อังกฤษ: Saviour) หมายถึง พระเยซู เพราะเชื่อว่าพระองค์ได้สละพระชนม์ชีพเพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดจากบาป[1]

หลักเทววิทยา[แก้]

คริสต์ศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเป็นเจ้า[2] ความอ่อนแอของมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่สามารถรอดพ้นจากอำนาจของบาปได้เอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระเป็นเจ้า จึงทรงรับสภาพมนุษย์มาเกิดเป็นพระเยซู มีสถานะเป็นพระบุตรที่พระเจ้าพระบิดาทรงส่งมาให้รับความทุกข์อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ท้ายที่สุดยังถูกทรมานและตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์ทั้งที่ไม่มีความผิด เพื่อแบกรับบาป[3]และใช้พระโลหิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นให้มนุษย์[4] คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าการกระทำนี้ยิ่งใหญ่มาก จนแม้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็สามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้ตลอดกาล[5]

คริสต์ศาสนาเชื่อว่ามนุษย์จะรับการไถ่บาปนี้ได้ มีวิธีเดียวคือทางพระเยซู[6] ด้วยเริ่มจากการยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป แล้วเชื่อวางใจในพระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้มาไถ่มนุษย์ให้รอดด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วกลับคืนพระชนม์[7] ผู้รับการไถ่บาปแล้วจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อย ๆ[8]

อ้างอิง[แก้]

  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011, สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 457, 509. ISBN 978-616-7073-03-3
  2. โรม 3:23
  3. 1 เปโตร 2:24
  4. โรม 3:25
  5. ฮีบรู 10:12-14
  6. ยอห์น 14:6
  7. โรม 10:9
  8. ศิลป์ชัย เชาวน์เจริญรัตน์. หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ. กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, 2550. 734 หน้า. หน้า 149. ISBN 978-974-8418-37-7