อนาคตวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนาคตวงศ์ (บาลี: อนาคตวํส) เป็นวรรณกรรมบาลีของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต

ที่มา[แก้]

คัมภีร์อนาคตวงศ์มีอยู่ 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นกวีนิพนธ์ภาษาบาลียาว 142 คาถา ประพันธ์โดยพระกัสสปเถระชาวอินเดียใต้ผู้มีชีวิตราว พ.ศ. 1703-1773 เนื้อหาเล่าว่าพระโคตมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงพระศรีอริยเมตไตรยที่จะมาตรัสรู้ในภายหน้า นอกจากนี้ พระอุปติสสเถระชาวลังกายังได้รจนา "อมตรสธารา" ขึ้นอีก 2 ฉบับ เป็นอรรถกถาและฎีกา อย่างละฉบับ เพื่อขยายความอนาคตวงศ์ที่พระกัสสปเถระแต่งไว้

ฉบับที่สองเป็นวรรณคดีร้อยแก้ว ประพันธ์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคต สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์ "ทสโพธิสัตตุปปัตติกถา" ของลังกาที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน

เนื้อหา[แก้]

คัมภีร์อนาคตวงศ์ ฉบับร้อยแก้ว ที่พบในประเทศไทย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 อุเทศ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  • ประภาส สุระเสน. พระคัมภีร์อนาคตวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. 198 หน้า. หน้า 1-2. ISBN 974-580-742-7