ความเชื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเชื่อ (อังกฤษ: Belief) หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดำรงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาน[1]

ความเชื่อในศาสนา[แก้]

ศาสนาพุทธ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ศรัทธาในศาสนาพุทธ

ศาสนาคริสต์[แก้]

ดูบทความหลักที่: หลักข้อเชื่อของอัครทูต

คริสตชนถือว่า "ความเชื่อในพระเยซูคริสต์" เป็นเงื่อนไขเดียวที่พระเจ้าทรงเรียกร้องสำหรับความรอด[2] ความเชื่อไม่ใช่การกล่าวยอมรับพระคริสต์เท่านั้น แต่เป็นกิจซึ่งแสดงออกจากจิตใจของผู่ที่เชื่อที่แสวงหาการติดตามของพระคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดด้วย

แนวคิดเรื่องความเชื่อในพันธสัญญาใหม่รวมองค์ประกอบ 4 อย่างมีดังต่อไปนี้

  • เป็นการเชื่อสุดใจ การยอมมอบเจตจำนง และการอุทิศถวายตนเองทั้งหมดแด่พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพันธสัญญาใหม่เปิดเผยไว้
  • มีการกลับใจใหม่ คือการหันจากบาป ด้วยความสำนึกเสียใจอย่างแท้จริง และหันเข้าหาพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
  • เชื่อฟังพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระองค์
  • แสดงออกโดยความไว้วางใจความรัก โดยความซาบซึ้ง และความจงรักภักดี ต่อพระคริสต์

ศาสนาอิสลาม[แก้]

ดูบทความหลักที่: อีมาน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. 200 หน้า. หน้า 12-13. ISBN 974-9588-28-2
  2. โรม บทที่ 5 หน้า 2118, ความเชื่อและพระคุณ, ความเชื่อที่นำไปสู่ความรอด, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008