ข้ามไปเนื้อหา

ศาสนาจารย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนาจารย์ (อังกฤษ: ordained minister; minister)[1] เขียนย่อว่า ศจ. เป็นศาสนศักดิ์ในคริสตจักร พบได้ในทุกนิกาย แต่แต่ละนิกายจะกำหนดคุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของศาสนาจารย์แตกต่างกันไป

นิกายโปรเตสแตนต์[แก้]

ในนิกายโปรเตสแตนต์ ศาสนาจารย์เป็นตำแหน่งตลอดชีพ ที่มอบให้แก่บุคลากรไม่ว่าเพศชายหรือหญิงที่ทำงานอุทิศตนรับใช้พระเจ้าผ่านคริสตจักรและชุมชน จบการศึกษาทางด้านเทววิทยาศาสนาคริสต์ ผ่านพิธีสถาปนา (ordination)[2] ตามที่คริสตจักรกำหนด มีสิทธิ ตำแหน่ง หน้าที่ตามที่ธรรมนูญของคริสตจักรกำหนดไว้ ผู้ที่ได้รับสถาปนาเป็นศาสนาจารย์จะใช้คำนำหน้านามว่า ศาสนาจารย์ (ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reverend ซึ่งบางครั้งแปลเป็นภาษาไทยว่าสาธุคุณ)

โดยปกติ ศาสนาจารย์มีหน้าที่ดังนี้[3]

 • 1. เป็นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้า และปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับจากพระเจ้า
 • 2. เป็นนักเทศน์ที่สำแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ ความรู้ของคริสเตียน และคนทั่วไป
 • 3. เป็นผู้เผยแพร่ และสนับสนุนคริสเตียนให้ประกาศพระกิตติคุณเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนสมาชิก
 • 4. เป็นผู้ประกอบศาสนพิธี
 • 5. เป็นผู้ฟูมฟัก คริสเตียนให้เจริญขึ้นในด้านความเชื่อ
 • 6. เป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์ และสนับสนุนให้คริสเตียนปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าทั้งในคริสตจักรและชุมชน
 • 7. เป็นผู้ดูและเอาใจใส่สมาชิกด้วยความรัก
 • 8. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อมวลสมาชิกและคนทั่วไป
 • 9. ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค และสภาคริสตจักรในประเทศไทยมอบหมาย

นิกายโรมันคาทอลิก[แก้]

ในนิกายโรมันคาทอลิก เรียกศาสนาจารย์ว่าศาสนบริกร เพราะเป็นบริกรรับใช้พระเจ้าในศาสนพิธีต่างๆ ศาสนบริกรมีทั้งเพศชายและหญิง ศาสนบริกรชาย ได้แก่พันธบริกร บาทหลวง และมุขนายก รวมถึงนักพรต ไฟรอาร์ ภราดาฆราวาสทุกคน ส่วนศาสนศาสนบริกรหญิงคือนักพรตหญิงและภคินีหรือที่มักเรียกโดยทับศัพท์ว่า ซิสเตอร์ ศาสนบริกรชายที่ได้รับศีลอนุกรมมีอำนาจในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้แตกต่างกันตามที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกกำหนดไว้

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2011-04-12.
 2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 251
 3. "โครงสร้างคริสตจักรพิษณุโลก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-11. สืบค้นเมื่อ 2011-04-12.