มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถาบันราชภัฏจันทรเกษม)
Jump to navigation Jump to search
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
จันทรเกษม.png
ชื่อย่อ มจษ./CRU
คติพจน์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2483 (77 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
นายกสภาฯ ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีเหลือง
เพลง จันทรเกษม
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
Logo CRU.png
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขต วังจันทรเกษม ด้านหลัง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ตั้งและการเดินทาง[แก้]

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน โรงภาพยนตร์ อีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อม ศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม หอพักนักศึกษานานาชาติ และภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่จัดวางได้อย่างลงตัว

การเดินทาง[แก้]

รถปรับอากาศ  : ปอ.38, ปอ.206, ปอ.529

รถโดยสารธรรมดา : สาย 38, 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206

ปรัชญา[แก้]

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซี่ยนและโลกาภิวัฒน์

อัตลักษณ์ของบัณฑิต[แก้]

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ค่านิยม[แก้]

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : บัณฑิตย่อมฝึกตน

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เทา - เหลือง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

แคฝรั่ง

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538

ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในประกอบเป็นรูป ดังนี้

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

วงจักร กลางวงจักรมี อักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ

สัปตปฎลเศวตฉัตร ตั้งอยู่บน พระที่นั่ง (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยวันที่บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทรงเสด็จประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด

มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบพระราชลัญจกร ด้านบนจารึกชื่อเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และด้านล่างจารึกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Chandrakasem Rajabhat University

สีและความหมายในตราสัญลักษณ์[แก้]

██ สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

██ สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

██ สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

██ สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

██ สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

{| class="toccolours" width=100%

|- | colspan = "3" style="background: #0066FF" align="center" |รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน |- ! style="background: Hotpink; "| รายนามผู้บริหาร ! style="background: Hotpink; "| สถานะสถานศึกษา ! style="background: Hotpink; "| วาระการดำรงตำแหน่ง |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |1. หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2483) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2. ดร.กมล เภาพิจิตร | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2491)

|- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |3. อาจารย์โชค สุคันธวณิช | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2497) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" style="background: Lavenderblush" | 4. อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" style="background: Lavenderblush" | โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2501)

|- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |5. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2503) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ตำแหน่งผู้อำนวยการ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 6. อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2508) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |7. คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2515) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 8. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเป็นวาระที่สอง) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ตำแหน่งอธิการ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |9. ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2519) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 10. รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2528) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |11. รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | วิทยาลัยครูจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | (พ.ศ. 2532) |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush" |ตำแหน่งอธิการบดี | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | | valign = "top" style="background: Lavenderblush" | |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|12. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| สถาบันราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537) |- |- |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|13. รศ.สุวรรณี ศรีคุณ | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| สถาบันราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540) |- |- |- |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|14. รศ.เทื้อน ทองแก้ว | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| สถาบันราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) |- |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|15. รศ.มานพ พราหมณโชติ | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547) |- |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|16. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552) |- |- | valign = "top" style="background: Lavenderblush"|17. รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | valign = "top" style="background: Lavenderblush"| (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) |- |}

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนากร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [1]
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะเกษตรและชีวภาพ[แก้]

 • สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ปีการศึกษา
 • สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก[แก้]

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา[แก้]

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

หอนาฬิกาจันทรเกษม2[2]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[แก้]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดอันดับสารานุกรมไทย ฉบับ มหาลัยโลกจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาดนตรีสากลเป็นอันดับที่ 96 ของเอเชีย[3]

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร[แก้]

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ โรจนโภคินเดชะกุล รักษาการนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ประสานงานและจัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยดชฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200