ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิกัด: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยครูจันทรเกษม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมจษ. / CRU
คติพจน์ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา9 กันยายน พ.ศ. 2483 (83 ปี)
ผู้สถาปนาหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย
งบประมาณ793,681,300 บาท (พ.ศ. 2562)
นายกสภาฯศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
รองอธิการบดี
 • ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
 • ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน
 • นายสงกรานต์ สุขเกษม
 • ผศ.ธงชัย เหลืองทอง
รองอธิการบดี
 • ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
 • ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน
 • นายสงกรานต์ สุขเกษม
 • ผศ.ธงชัย เหลืองทอง
คณบดี
 • ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
 • ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
 • ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดินะที
 • ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ
อาจารย์369 คน (พ.ศ. 2562)
เจ้าหน้าที่371 คน (พ.ศ. 2562)
ปริญญาตรี8,987 คน (พ.ศ. 2562)
บัณฑิตศึกษา198 คน (พ.ศ. 2562)
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รัชดาภิเษก)
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สี████ สีเทา สีเหลือง
มาสคอต
ประตูจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University; อักษรย่อ: มจษ. – CRU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

ประวัติ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขตวังจันทรเกษม ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงจันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานนามใหม่เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[1]

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538

ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในประกอบเป็นรูป ดังนี้

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

วงจักร กลางวงจักรมี อักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ

สัปตปฎลเศวตฉัตร ตั้งอยู่บน พระที่นั่ง (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยวันที่บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทรงเสด็จประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด

มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบพระราชลัญจกร ด้านบนจารึกชื่อเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และด้านล่างจารึกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Chandrakasem Rajabhat University

สีและความหมายในตราสัญลักษณ์[แก้]

██ สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

██ สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

██ สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

██ สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

██ สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เทา - เหลือง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

แคฝรั่ง

พระพุทธรูปและสถานที่สำคัญ[แก้]

พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (องค์ต้นแบบ)[แก้]

พระพุทธรูปปางลีลา พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ ประดิษฐาน ณ ธรรมศาลา ลานธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ออกแบบและปั้น โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หลวงพ่อใหญ่[แก้]

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา พุทธประธานลานธรรม พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวัฒโณ) ทำพิธีเบิกเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเปลวพระเศียร พระพุทธรูปประดิษฐานบนฐานบัวหงาย ฉากหลังสลักภาพปริศนาธรรม พุทธประวัติ จากดินด่านเกวียน

ประตูจันทร์[แก้]

ซุ้มประตูวังจันทรเกษม (จำลอง) สัญลักษณ์อดีตอันรุ่งเรืองโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และที่มาแห่งนาม จันทรเกษม ตามสนุทรพจน์ของ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ตอนหนึ่งว่า “การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกนาม จันทรเกษม ให้แก่สถาบันแห่งนี้ เพราะได้ระลึกถึงความจริง ที่สถาบันแห่งนี้เคยตั้งอยู่ในเขตวังจันทรเกษม มีความผูกพันกับกระทรวงศึกษาธิการมากเป็นพิเศษ”

หอนาฬิกา[แก้]

สัญลักษณ์แห่งความรัก สามัคคี ที่อยู่คู่กาลเวลา หอนาฬิกาสีดำ ทรงสี่เหลี่ยม หน้าปัดสีขาวสี่ด้าน ตั้งบนฐานทรงกลม กลางสระน้ำ นายศุภสิทธิ มหาคุณ สร้างให้ เมื่อปีพุทธศักราช 2515

พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม[แก้]

ศูนย์การเรียนรู้ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ห้องทำเนียบอธิการบดีและประวัติมหาวิทยาลัย ห้องหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย (อาจารย์ใหญ่คนแรก) และห้องศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา (นักวิชาการด้านภาษาไทย) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนากร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินการลงทุน
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สาขาวิทยาการประกอบการ
 • บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปริญญาโท)
 • หลักสูตรระยะสั้นทางบริหารธุรกิจ การบริการ ท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาการบริการการบิน

คณะเกษตรและชีวภาพ[แก้]

 • สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ปีการศึกษา
 • สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก[แก้]

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดอันดับสารานุกรมไทย ฉบับ มหาลัยโลกจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาดนตรีสากลเป็นอันดับที่ 96 ของเอเชีย[2]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร[แก้]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานนาม “ราชภัฎ” อันหมายความว่า คนของพระราชา แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 นับเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจแก่ชาวราชภัฏทั้งมวล
โดยพิธีเริ่มด้วยขบวนเกียรติยศอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ขึ้นประดิษฐานเป็นประธาน ณ มนฑลพิธี จากนั้น ประธานสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และอธิการบดี ถวายพุ่มราชสักการะ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น อธิการบดี นำนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ถวายบังคม และทำพิธีมอบตรามหาวิทยาลัย ประจำรุ่น แก่นักศึกษาที่ร่วมพิธี

ที่ตั้งและการเดินทาง[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รถปรับอากาศ  : ปอ.206, 28

รถโดยสารธรรมดา : สาย 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206

รถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล : สถานีลาดพร้าว ทางออกประตูที่ 4

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท : สถานีพหลโยธิน 24 ทางออกประตูที่ 1

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง : สถานีลาดพร้าว ทางออกประตูที่ 5

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200