มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยครูจันทรเกษม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
จันทรเกษม.png
ชื่อย่อ มจษ. / CRU
คติพจน์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2483
ประเภท รัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ตั้ง 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
แบบและสีอักษรย่อจันทราd.gif
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลประวัติ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขต วังจันทรเกษม ด้านหลัง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ทำเนียบผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน[แก้]

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
1. หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2483)
2. ดร.กมล เภาพิจิตร โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2491)
3. อาจารย์โชค สุคันธวณิช โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2497)
4. อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (พ.ศ. 2501)
5. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2503)
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
6. อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2508)
7. คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2515)
8. อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเป็นวาระที่สอง)
ตำแหน่งอธิการ
9. ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2519)
10. รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2528)
11. รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2532)
12. ผศ.ณรงค์ ทองปาน (รก.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2537)
ตำแหน่งอธิการบดี
13. ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537)
14. ผศ.อมรา รัตตากร (รก.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
15. รศ.สุวรรณี ศรีคุณ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540)
16. อาจารย์สมศักดิ์ วยะนันทน์ (รก.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 )
17. รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ (รก.) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2545)
18. รศ.เทื้อน ทองแก้ว สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)
19. รศ.มานพ พราหมณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)
20. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
21. รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

ปรัชญา[แก้]

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538

ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูป

พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย

วงจักร กลางวงจักรมี

อักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักร เป็นรูป

สัปตปฎลเศวตฉัตร ตั้งอยู่บน พระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ทรงเสด็จประทับเหนือ พระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก จากทิศทั้งแปด

มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบพระราชลัญจกร ด้านบนจารึกชื่อเป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และด้านล่างจารึกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Chandrakasem Rajabhat University

  • ██ 'สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
  • ██ 'สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • ██ 'สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา'
  • ██ 'สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
  • ██ 'สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัย

  • สีเทา-เหลือง

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร[แก้]

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ โรจนโภคินเดชะกุล รักษาการนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ประสานงานและจัดพิธีนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยดชฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายคามว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ที่ตั้งและการเดินทาง[แก้]

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงการโฆษณา)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [1]
  • สาขาวิชาดนตรีไทย
  • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ และแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์)
 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ปีการศึกษา
  • สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา[แก้]

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

หอนาฬิกาจันทรเกษม2[2]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[แก้]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดอันดับสารานุกรมไทย ฉบับ มหาลัยโลกจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาดนตรีสากลเป็นอันดับที่ 96 ของเอเชีย[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200